BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 4

Audros nutildymas

35 Tą pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ 36 Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. 37 Tuomet pakilo didžiulė vėtra, ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. 38 Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį, šaukdami: „Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame?“ 39 Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk, nusiramink!“ Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu. 40 O Jėzus tarė: „Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo?!“ 41 Juos pagavo didi baimė, ir jie kalbėjo vienas kitam: „Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!“

  
Išnašos:
1Mk 4,12: Šioje vietoje Izaijo pranašystės citata pateikiama sutrumpinta; kad ją teisingai suprastume, reikia žiūrėti Mt 13,13-15. Būtent klausytojai patys sukietino savo širdis, kad neišgirstų, nesuprastų, neatsiverstų ir nebūtų išgelbėti
2Mk 4,13: ir t. Tekstas neslepia, kad apaštalai dažnai nesuprasdavo Jėzaus žodžių ir veiksmų. Tai labai svarbus faktas, rodantis evangelijų objektyvumą. Šia prasme itin nešališkas Morkus: plg. 6,52; 7,18; 8,17-18. 21. 33; 9,10. 32; 10,38.
3Mk 4,25: Tai vienas iš daugelio Jėzaus paradoksų; plg. Mt 25,29 ir paaiškinimą.
  
Paralelinės vietos:
Mk 4,1-9: Mt 13,1-9;Lk 8,4-8;
Mk 4,10-12: Mt 13,10-15;Lk 8,9-10;
Mk 4,13-20: Mt 13,18-23;Lk 8,11-15;
Mk 4,21-23: Lk 8,16-17;Mt 5,16; 10,26;
Mk 4,24-25: Mt 7,2; 13,12;Lk 6,38; 8,18;
Mk 4,30-32: Mt 13,31-32;Lk 13,18-19;
Mk 4,33-34: Mt 13,34-35;
Mk 4,35-41: Mt 8,18.23-27;Lk 8,22-25;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4