BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4

 Evangelija pagal Morkų
  
Mk 4

Palyginimas apie sėjėją

1 Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. 2 Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas kalbėjo: 3 „Paklausykite! Antai sėjėjas išsirengė sėti. 4 Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5 Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6 Bet, saulei užtekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. 7 Kiti krito tarp erškėčių; erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. 8 Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių: vieni trisdešimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, treti šimteriopą“. 9 Jis dar pridūrė: „Kas turi ausis klausyti – teklauso!“

Kodėl palyginimai?

10 Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su Dvylika ėmė klausinėti apie palyginimus. 11 Jis atsakė: „Jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, 12 kad jie

regėti regėtų, bet nematytų,

girdėti girdėtų, bet nesuprastų,

kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista“.[i1]

Palyginimo išaiškinimas

13 Ir jis paklausė: „Nejau nesuprantate šito palyginimo?! Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus?[i2] 14 Sėjėjas – tai sėjantis žodį. 15 Palei kelią sėjamas žodis – tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtąjį žodį. 16 Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. 17 Bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. 18 Yra dar kiti – sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, 19 bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį, ir jis tampa nevaisingas. 20 Geroje žemėje pasėta sėkla – tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių: trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą“.

  
Išnašos:
1Mk 4,12: Šioje vietoje Izaijo pranašystės citata pateikiama sutrumpinta; kad ją teisingai suprastume, reikia žiūrėti Mt 13,13-15. Būtent klausytojai patys sukietino savo širdis, kad neišgirstų, nesuprastų, neatsiverstų ir nebūtų išgelbėti
2Mk 4,13: ir t. Tekstas neslepia, kad apaštalai dažnai nesuprasdavo Jėzaus žodžių ir veiksmų. Tai labai svarbus faktas, rodantis evangelijų objektyvumą. Šia prasme itin nešališkas Morkus: plg. 6,52; 7,18; 8,17-18. 21. 33; 9,10. 32; 10,38.
3Mk 4,25: Tai vienas iš daugelio Jėzaus paradoksų; plg. Mt 25,29 ir paaiškinimą.
  
Paralelinės vietos:
Mk 4,1-9: Mt 13,1-9;Lk 8,4-8;
Mk 4,10-12: Mt 13,10-15;Lk 8,9-10;
Mk 4,13-20: Mt 13,18-23;Lk 8,11-15;
Mk 4,21-23: Lk 8,16-17;Mt 5,16; 10,26;
Mk 4,24-25: Mt 7,2; 13,12;Lk 6,38; 8,18;
Mk 4,30-32: Mt 13,31-32;Lk 13,18-19;
Mk 4,33-34: Mt 13,34-35;
Mk 4,35-41: Mt 8,18.23-27;Lk 8,22-25;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MorkųSkyrius: 4