BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 25 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 3

 Evangelija pagal Luką
  
 PASIRENGIMAS VIEŠAJAI VEIKLAI
  
Lk 3

Jono Krikštytojo veikla

1 [i1]Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu, 2 prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. 3 Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, 4 kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

5 Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.

Kreivi keliai taps tiesūs,

o duobėti – išlyginti.

6 Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

  
Išnašos:
1Lk 3,1-3,2: Kaip ir 1,5; 2,1-3, taip ir čia Lukas nurodo aprašomųjų įvykių datą, palygindamas išganymo istoriją su pasauline istorija. Penkioliktieji Tiberijaus valdymo metai apima laiką nuo 27 m. rudens iki 28 m. rudens. Tuo metu Jėzui galėjo būti apie 34 metus. – Poncijus Pilotas buvo Judėjos valdytoju nuo 26 iki 36 m. – Tetrarchai Erodas (Antipas) ir Pilypas buvo broliai, Erodo I Didžiojo (žr. Mt 2) sūnūs, bet ne vienos motinos. Erodas Antipas vėliau nužudė Joną Krikštytoją (žr. Mt 14,3-12), jo baramas dėl kito savo brolio, Erodo Pilypo, žmonos. – Vyriausiojo kunigo pareigas ėjo Juozapas Kajafas nuo 18 iki 36 m., bet labai įtakingai tebesireiškė jo uošvis Anas, buvęs vyriausiuoju kunigu 6-15 m. Apskritai Kristaus laikais žydų kunigijos aukštuomenė buvo glaudžiai susijusi su Ano-Kajafo dinastija.
2Lk 3,23: Lk pateikia skirtingą nuo Mt Kristaus genealogijos (kilmės knygos) variantą. Pasak Mt, Jėzaus motinos vyras Juozapas yra Jokūbo sūnus, pasak Lk – Helio sūnus. Šv. Augustinas (… 430 m.) ir daug kitų Bažnyčios mokslininkų šį dvilypumą aiškina taip: Juozapas buvęs natūralus sūnus Jokūbo, kuris buvo kilęs iš Dovydo sūnaus Saliamono; Jokūbui mirus, jį įsūnijęs Helis, kilęs iš Dovydo kito sūnaus – Natano. Įsūnis anuomet turėdavo visas sūnaus teises, tad ir jo genealogiją galima buvo vesti pagal įtėvį. Abi skirtingos Jėzaus protėvių linijos susitinka Dovydo asmenyje. Mato evangelijos autorius, rašydamas žydams, turėjo pabrėžti, kad Jėzus – Mesijas yra Abraomo ir Dovydo palikuonis, kaip buvo Dievo žadėta. Lukas rašė pagonims ir stengėsi iškelti išganymo universalumą, todėl genealogiją veda iki pat Adomo, visų žmonių tėvo. Kilmė anais laikais tebuvo registruojama tik pagal tėvą, nors jis tebūtų teisinis tėvas, ne natūralusis. Todėl visiškai normalu, kad abu evangelistai nurodo Jėzaus kilmę tik pagal šv. Juozapą, kuris įstatymo akyse buvo laikomas Jėzaus tėvu, o ne pagal Mariją. Kadangi buvo propaguojamos jungtuvės savo giminėje (dvylika Izraelio vaikų giminių), tai galima manyti, kad ir Švč. Marija yra kilusi iš Dovydo giminės. – Pats Jėzus didesnę svarbą teikė ne kūno, bet dvasios giminystei (žr. Mk 3,35).
3Lk 3,23: Kas nebuvo sulaukęs trisdešimt metų, negalėjo eiti jokių viešų pareigų. Evangelistas nurodo, kad, pradėdamas savo viešąją veiklą, Jėzus jau turėjo tiek amžiaus. Iš tiesų, kaip matėme Lk 3,1-2 paaiškinime, Jėzui tada buvo daugiau negu 30 metų.
4Lk 3,38: Genealogijoje išvardytos ne visos, o tik žymiausios grandys, todė1 iš genealogijos negalima apskaičiuoti žmonijos amžiaus.
  
Paralelinės vietos:
Lk 3,1-20: Mt 3,1-12;Mk 1,1-8;Jn 1,15-31;Mt 14,3-12;Mk 6,17-29;
Lk 3,21-22: Mt 3,13-17;Mk 1,9-11;Jn 1,32-34;
Lk 3,23-38: Mt 1,1-17;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 3