BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 18

Įkyrios prašytojos palyginimas

1 Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. 2 Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. 3 Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: 'Apgink mane nuo skriaudiko!' 4 Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: 'Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, 5 vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų'“.[i1] 6 Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. 7 Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti?![i2] 8 Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras[i3] žemėje tikėjimą?“

Fariziejaus ir muitininko maldos

9 Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: 10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. 12 Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'.[i4] 13 O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' 14 Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

Vaikai – pavyzdys

15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad jis juos paliestų. Tatai matydami, mokiniai ėmė bartis. 16 O Jėzus pasišaukė vaikučius ir tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 17 Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją!“

Kilmingasis turtuolis

18 Vienas didikas kartą paklausė: „Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 19 Jėzus jam atsakė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas. 20 Įsakymus žinai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną...21 Tas atsakė: „Viso šito laikiausi nuo pat jaunystės“. 22 Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno dalyko: parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“ 23 Tai išgirdęs, didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas.

Turto pavojai

24 Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo: „Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę! 25 Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę!“ 26 Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada galės būti išgelbėtas?“ 27 Jėzus atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui“.

Daugeriopas atlyginimas

28 Tuomet Petras tarė: „Štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave“. 29 Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, 30 kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

Trečioji paranašystė apie kančią ir prisikėlimą

31 Jėzus pasišaukė Dvylika ir tarė: „Štai mes einame į Jeruzalę, ir ten išsipildys visa, kas pranašų parašyta apie Žmogaus Sūnų. 32 Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. 33 Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels“. 34 Tačiau jie nieko nesuprato; tos kalbos prasmė jiems liko paslėpta, ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma.

Jericho neregys

35 Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. 36 Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. 37 Jam pasakė, jog praeinąs Jėzus Nazarietis. 38 Tuomet neregys ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 39 Ėję priešakyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ 40 Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė: 41 „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ 42 Šis atsakė: „Viešpatie, kad praregėčiau!“ Jėzus tarė: „Regėk! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. 43 Tas bemat praregėjo ir nulydėjo jį, garbindamas Dievą. Tai matydami, visi žmonės šlovino Dievą.

  
Išnašos:
1Lk 18,5: Kiti verčia: apginsiu jos teises, kad be galo manęs nekvaršintų.
2Lk 18,7: Ir delstų jiems padėti arba: kol jis delsia juos išklausyti.
3Lk 18,8: Ar ... beras– plg. Mt 24,12, kur kalbama, jog daugelio meilė atšals sunkių išbandymų metu.
4Lk 18,12: Fariziejus manosi tapęs teisus vien savo maldingomis praktikomis, jis nieko nelaukia iš Dievo.
  
Paralelinės vietos:
Lk 18,15-17: Mt 19,13-15;Mk 10,13-16;Lk 9,47-48;
Lk 18,18-23: Mt 19,16-22;Mk 10,17-22;
Lk 18,24-27: Mt 19,23-26;Mk 10,23-27;
Lk 18,28-30: Mt 19,27-29;Mk 10,28-30;
Lk 18,31-34: Mt 20,17-19;Mk 10,32-34;
Lk 18,35-43: Mt 20,29-34;Mk 10,46-52;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 18