BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal LukąSkyrius: 16

 Evangelija pagal Luką
  
Lk 16

Apsukriojo prievaizdo palyginimas

1 Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojąs jo turtą. 2 Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant?! Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'. 3 O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti[i1] neįstengiu, o elgetauti man gėda. 4 Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.

5 Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas mano šeimininkui?' 6 Šis atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus'.[i2] Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk: penkiasdešimt'. 7 Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė: 'Šimtą saikų[i3] kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'.

8 Šeimininkas pagyrė[i4] suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai“.

Turtas – tik priemonė

9 „Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių su apgaulinga Mamona,[i5] kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes. 10 Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. 11 Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą Mamoną, tai kas patikės jums tikrąsias gėrybes?![i6] 12 Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!“

Dievas ir pinigas

13 „Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“.

14 Visa tai girdėjo godūs pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. 15 O jis pasakė jiems: „Jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru“.

Trumpi pamokymai

16 [i7]„Iki Jono buvo Įstatymas ir pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi.

17 Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš Įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis.

18 Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą – svetimauja. Ir kas veda vyro atleistąją, taip pat svetimauja“.

Turtuolio ir Lozoriaus palyginimas

19 „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. 20 O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. 21 Jis troško numarinti alkį bent trupiniais[i8] nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. 22 Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas.

23 Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. 24 Jis sušuko: 'Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje'. 25 Abraomas atsakė: 'Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius – tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. 26 Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus nei iš ten persikelti pas mus'.

27 Tas vėl tarė: 'Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus: 28 aš gi turiu penkis brolius – juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą'. 29 Abraomas atsiliepė: 'Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!' 30 O anas atsakė: 'Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų'. 31 Tačiau Abraomas tarė: 'Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų'“.[i9]

  
Išnašos:
1Lk 16,3: Kasti – žemę, dirbti parsisamdžius.
2Lk 16,6: Statinė – 36 litrai.
3Lk 16,7: Saikas – 525 litrai.
4Lk 16,8: Pagyrė – pripažino gudrumą, bet negyrė paties suktumo. Tai aiškiai matyti iš neigiamo Kristaus atsiliepimo apie šio pasaulio vaikus.
5Lk 16,9: Pinigas (Mamona) vadinamas nešvariu, nes dėl jo vyksta daug piktadarybių. Pinigai – galvažudžiai, sako patarlė. Kristus moko juos sunaudoti geriems darbams, už kuriuos gausime vietą amžinosios laimės buveinėje.
6Lk 16,11: Jei, tvarkydamas menkavertį šios žemės turtą – svetimą dalyką, – nepasirodei ištikimas Dievui, argi sulauksi iš jo didžiųjų, dvasinių vertybių, kurios tikrai tinka žmogui?!
7Lk 16,16: ir 17,1-10 – labai charakteringi Jėzaus posakiai (logijos – žr. Įvadą į Naująjį Testamentą).
8Lk 16,21: Kai kuriuose rankraščiuose: ... trupiniais nuo turtuolio stalo, bet jam niekas jų nedavė, ir tik šunes atbėgę ...
9Lk 16,31: Fariziejai neatsivertė pamatę Jėzaus prikeltą Lozorių, Marijos ir Mortos brolį (Jn 12,10); aukštieji kunigai papirko sargybinius, kad meluotų apie Jėzaus prisikėlimą (Mt 28,11-15). Tai vis pavyzdžiai atkaklaus priešinimosi tiesai – vienos iš nuodėmių Šventajai Dvasiai, apie kurias Jėzus sakė, kad jos neatleidžiamos (Mk 3,29).
  
Paralelinės vietos:
Lk 16,13-15: Mt 6,24;
Lk 16,16-18: Mt 11,12-13; 5,18.32; 19,9;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal LukąSkyrius: 16