BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 8

 Kunigų knyga
  
 B. KUNIGŲ ŠVENTIMŲ APEIGOS
  
Kun 8

Aarono ir jo sūnų šventimų apeigos

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Paimk Aaroną drauge su jo sūnumis, drabužius,[i2] patepimo aliejų, jautį atnašai už nuodėmę, du avinus bei pintinę su nerauginta duona 3 ir surink visą bendriją prie Susitikimo palapinės angos“. 4 Mozė padarė, kaip VIEŠPATS jam įsakė. Kai visa bendrija buvo surinkta prie įėjimo į Susitikimo palapinę, 5 Mozė kreipėsi į bendriją: „Štai ką VIEŠPATS įsakė padaryti“.

6 Tada Mozė, paliepęs Aaronui ir jo sūnums prieiti, apiplovė juos vandeniu. 7 Paskui apvilko jį tunika, apjuosė juosta, aprengė skraiste ir uždėjo jam efodą, suverždamas jį meistriškai išausta efodo juosta ir taip pritvirtindamas prie Aarono. 8 Uždėjo jam krūtinės dėklą, o į krūtinės dėklą įdėjo Urimus ir Tumimus.[i3] 9 Užmovė jam ant galvos turbaną ir prie turbano, priekyje, prisegė auksinį papuošalą – šventąją diademą, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

10 Tada Mozė, paėmęs patepimo aliejaus, patepė ir pašventino Padangtę ir visa, kas buvo jos viduje. 11 Pašlakstė juo aukurą septynis kartus ir pašventindamas patepė aukurą, visus jo reikmenis bei praustuvą su pastovu. 12 Užpylė Aaronui ant galvos patepimo aliejaus jam pašventinti. 13 Mozė, paliepęs privesti Aarono sūnus, apvilko juos tunikomis, apjuosė juostomis ir užmovė jiems kepures, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Šventimų aukos

14 Kai jam buvo atvestas jautis atnašai už nuodėmę, Aaronas bei jo sūnūs uždėjo ranką atnašos už nuodėmę jaučiui ant galvos, 15 ir jautis buvo papjautas. Mozė paėmė kraujo ir pirštu pavilgė kiekvieną aukuro ragą, tuo apvalydamas aukurą. Tada kraują jis išliejo prie aukuro papėdės. Taip jį pašventino, padarydamas už jį permaldavimą. 16 Mozė paėmė visus vidurius dengiančius taukus, kepenų lezgį, abu inkstus su jų taukais ir ant aukuro pavertė juos dūmais. 17 Bet patį jautį, jo odą, mėsą ir išmatas jis sudegino ant laužo už stovyklos, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

18 Tada jis paliepė atvesti aviną deginamajai aukai. Aaronas bei jo sūnūs uždėjo rankas avinui ant galvos, 19 ir avinas buvo papjautas. Mozė apšlakstė krauju visus aukuro šonus. 20 Avinas buvo sukapotas, ir Mozė galvą, dalis ir taukus ant aukuro pavertė dūmais. 21 Apiplovus vidurius ir kojas vandeniu, Mozė pavertė dūmais ant aukuro visą aviną. Tai buvo deginamoji auka, malonaus kvapo ugnies atnaša VIEŠPAČIUI, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

22 Tada jis paliepė atvesti antrąjį aviną, šventimų aviną. Aaronas bei jo sūnūs uždėjo rankas avinui ant galvos, 23 ir jis buvo papjautas. Mozė paėmė jo kraujo ir juo pavilgė Aarono dešinės ausies lezgelį, jo dešinės rankos nykštį ir dešinės kojos nykštį. 24 Kai Aarono sūnūs buvo privesti, Mozė pavilgė krauju jų dešinės ausies lezgelį, dešinės rankos nykštį ir jų dešinės kojos nykštį, o likusį kraują Mozė iššlakstė ant visų aukuro šonų. 25 Jis paėmė taukus, – riebiąją uodegą, visus vidurius dengiančius taukus, kepenų lezgį, abu inkstus su jų taukais, – ir dešiniąją šlaunį. 26 Iš neraugintos duonos pintinės, buvusios VIEŠPATIES akivaizdoje, jis paėmė vieną neraugintos duonos paplotį, vieną duonos su aliejumi paplotį bei vieną bandelę ir padėjo juos ant taukų bei dešiniosios šlaunies. 27 Juos visus jis sudėjo Aaronui ir jo sūnums ant delno, liepdamas juos pakylėti kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. 28 Tada Mozė paėmė juos iš jų rankos ir pavertė dūmais ant aukuro kartu su deginamąja auka. Tai buvo šventimų atnaša maloniam kvapui, ugnies atnaša VIEŠPAČIUI. 29 Mozė paėmė krūtinę ir pakylėjo ją kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Ji buvo Mozei tenkanti šventumų avino dalis, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 30 Tada Mozė, paėmęs patepimo aliejaus ir kraujo, esančių ant aukuro, pašlakstė jais Aaroną bei jo drabužius ir taip pat jo sūnus bei jų drabužius. Taip jis pašventino Aaroną ir jo drabužius, taip pat jo sūnus ir jų drabužius.

31 Galop Mozė tarė Aaronui ir jo sūnums: „Virkite mėsą prie Susitikimo palapinės angos ir valgykite ją ten su duona, kuri yra šventimų atnašų pintinėje, kaip man buvo įsakyta: 'Aaronas ir jo sūnūs ją valgys'. 32 Mėsos ir duonos liekanas turite sunaikinti ugnimi. 33 Be to, jūs neatsitrauksite nuo Susitikimo palapinės angos septynias dienas, kol jūsų šventimų dienos nebus užbaigtos, nes jūsų šventimai užtruks septynias dienas. 34 [i4]Tai, kas šiandien buvo padaryta, VIEŠPATS įsakė, kad būtų daroma {septynias dienas} dėl permaldavimo jūsų labui. 35 Jūs turite pasilikti prie Susitikimo palapinės angos dieną ir naktį per septynias dienas, laikydamiesi VIEŠPATIES nurodymų, kitaip jūs mirsite, nes taip man buvo įsakyta“. 36 Aaronas ir jo sūnūs padarė visa, ką VIEŠPATS buvo įsakęs per Mozę.

  
Išnašos:
1Kun 8,1-9,1: Nors Aarono ir jo sūnų kunigų šventimų apeigos aprašomos pasakojimu, šios šventimų apeigos turėjo tarnauti modeliu visiems kunigų šventimams ateityje.
2Kun 8,2: ... drabužius ... {ir t.t.}: žr. aprašymą Iš 28-29 skyriuose.
3Kun 8,8: ... Urimus ir Tumimus: žr. Iš 28,30 paaiškinimą.
4Kun 8,34: Nurodymo prasmė nėra aiški. Arba ši eilutė tik nurodo priežastį, kodėl Dievas įsakė atlikti šią apeigą, arba ji apima ir Dievo įsakymą, kad ši apeiga būtų atliekama visuose kunigų šventimuose, arba ja įsakoma pakartoti kasdien per septynias dienas visas šventimų apeigas. Bent atnaša už nuodėmę, skirta permaldavimui, buvo aukojama kasdien per septynias dienas. Žr. Iš 29,29-36.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 8