BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 24

 Jozuės knyga
  
Joz 24

Sueiga prie Šechemo

1 [i1][i2]Jozuė surinko visas Izraelio gimines į Šechemą. Jis pasišaukė visus Izraelio seniūnus, galvas, teisėjus bei pareigūnus. Jiems sustojus VIEŠPATIES akivaizdoje, 2 Jozuė kreipėsi į visus žmones: „Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas: 'Nuo neatmenamų laikų jūsų protėviai – Terahas bei jo sūnūs Abraomas ir Nahoras – gyveno anapus {Eufrato}[i3] upės ir tarnavo kitiems dievams. 3 Tada aš paėmiau jūsų tėvą Abraomą iš anapus {Eufrato} upės ir vedžiau per visą Kanaano kraštą, ir padariau gausius jo palikuonis. Daviau jam Izaoką, 4 o Izaokui daviau Jokūbą ir Esavą. Esavui daviau paveldėti Seiro aukštumų kraštą, bet Jobūbas ir jo vaikai nuėjo į Egiptą. 5 Tada siunčiau Mozę ir Aaroną, varginau Egiptą nuostabiais ženklais, kuriuos jiems padariau; ir paskui jus išvedžiau. 6 Išvedžiau jūsų protėvius iš Egipto; jūs atėjote prie jūros. Bet egiptiečiai vijosi jūsų protėvius su kovos vežimais ir raiteliais iki Nendrių jūros. 7 Kai jie šaukėsi VIEŠPATIES, jis užleido tamsą tarp jūsų ir egiptiečių, atvedė ant jų jūrą, ir jūra juos uždengė. Jūsų akys matė, ką dariau egiptiečiams. Vėliau jūs gyvenote ilgą laiką dykumoje. 8 Tada atvedžiau jus į kraštą amoriečių, gyvenusių anapus Jordano. Jie kovojo su jumis, bet aš juos atidaviau jums į rankas; jūs paveldėjote jų žemę, aš juos sunaikinau jūsų labui. 9 Paskui Moabo karalius, Ziporo sūnus Balakas, ruošėsi kovoti su Izraeliu. Jis siuntė pašaukti Beoro sūnų Balaamą jums prakeikti, 10 bet aš Balaamą išgirsti atsisakiau; jis turėjo jus palaiminti. Taip nuo jo aš jus išgelbėjau.

11 Tada jūs perėjote Jordaną ir atėjote prie Jericho. Su jumis kovojo Jericho gyventojai ir amoriečiai, perizitai, kanaaniečiai, hetitai, girgašitai, hivitai bei jebusitai, bet aš juos atidaviau jums į rankas. 12 Pasiunčiau pirma jūsų širšes,[i4.]jos nuvarė juos jums nuo kelio, – {lygiai kaip} anuos du amoriečių karalius, – o ne tavo kalavijas ar tavo lankas. 13 Daviau jums žemę, kurios jūs neįdirbote, ir miestus, kurių nestatėte, juose esate įsikūrę. Valgote vaisius vynuogynų ir alyvmedžių sodų, kurių patys nesodinote'.

  
Išnašos:
4.Joz 24,12: ... širšes: žr. Iš 23,28 paaiškinimą.
1Joz 24,1-24,28: Atnaujindamas Sandorą Šecheme, Jozuė įvykdo Mozės nurodymus. Visas Izraelis, Jozuei vadovaujant, ištikimai tarnauja Viešpačiui.
2Joz 24,1: ... į Šechem{ą}: šiuolaikinis Tell Balata. Šechemas buvo svarbus Izraelio religinis ir politinis centras. Būdinga, kad šis miestas buvo vienas iš keleto didesnių Kanaano miestų, kurių izraeliečiai nesunaikino. Atrodo, kad jis buvo prijungtas prie Izraelio taikiu būdu. Ankstyvasis Izraelis buvo iš pradžių skirtingų giminių ir žmonių grupių lyga.
3Joz 24,2: ... {Eufrato} upės: hebrajiškajame tekste nerašoma anapus Eufrato upės, rašoma tik anapus Upės.
5Joz 24,14: Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo ... : Abraomo ir Saros protėviai buvo politeistai.
6Joz 24,19: Jūs gal nepajėgsite ... : Ištikimybė Dievo tarnybai nėra lengvas dalykas, todėl ryžtantis tokiai šventai pareigai reikia turėti galvoje žmogaus trapumą.
7Joz 24,32: Juozapo kaulai ... : Juozapo mumija (žr. Pr 50,25-26), izraeliečių parnešta iš Egipto (žr. Iš 13,19), buvo palaidota senajame Šecheme, arti ribos tarp Efraimo ir Manaso – dviejų Juozapo sūnų giminių paveldo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 24