BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 13

 Izaijo knyga
  
 3. Pranašavimai pagonių tautoms
  
 Babilonui
  
Iz 13

1 Ištarmė apie Babiloną – Amozo sūnaus Izaijo regėjimas.

2 Ant plikos kalvos iškelkite ženklą,

garsiai šaukite jiems,[i1]

mokite jiems ranka,

tegu jie eina į Didžiūnų vartus.[i2]

3 Savo pašventintiems kariams[i3] daviau įsakymą,

savo šauniuosius gynėjus – galiūnus pašaukiau,

kad įgyvendintų mano įniršį.

4 Įsiklausykite! Dundesys kalnuose,

tarsi plauktų minios žmonių!

Įsiklausykite! Ūžesys karalystėse, –

renkasi tautos!

Galybių VIEŠPATS rikiuoja pulkus karui!

5 Jie atžygiuoja iš tolimo krašto,

iš anapus akiračio, –

VIEŠPATS ir jo pykčio įrankiai –

nuniokoti visos žemės.

6 Vaitokite, nes VIEŠPATIES diena[i4] jau arti,

ji ateis kaip sunaikinimas iš Visagalio.

7 Dėl to visų rankos svyra,

kiekviena širdis tirpsta

8 iš siaubo. Skausmai ir kančios juos apims,

raitysis kaip gimdyvė.

Apstulbę vienas į kitą žvelgs,

jų veidai degs iš gėdos.

9 Tikrai! VIEŠPATIES diena ateina,

pilna įniršio ir degančio pykčio,

pavers kraštą tyrlaukiais,

sunaikins jame nusidėjėlius!

10 Nes dangaus žvaigždės ir žvaigždynai

šviesos nebeduoda,

teka saulė užtemusi,

nebešvyti mėnulis.

11 Nubausiu pasaulį už jo blogį

ir nedorėlius už jų kaltę.

Sutramdysiu įžūliųjų didystę,

pažeminsiu tironų įžūlybę.

12 Padarysiu mariuosius retesnius nei grynasis auksas,

žmones – retesnius negu auksas Ofyro.[i5]

13 Tada aš sudrebinsiu dangų, –

žemė bus išjudinta iš savo vietos

nuo Galybių VIEŠPATIES įniršio

tą jo degančio pykčio dieną.

14 Tada lyg gazelė, medžiotojo vejama,

kaip banda be kerdžiaus jai ganyti, –

kiekvienas atsigręš į savo tautą,

kiekvienas bėgs į savo kraštą.

15 Kas tik bus pagautas, bus nudurtas, –

visi, kurie bus pagauti, kris nuo kalavijo.

16 Jų kūdikiai bus sutraiškyti jųjų akyse,

jų namai bus išplėšti,

jų žmonos išniekintos.

17 Štai aš kurstau prieš juos medus, –

jiems sidabras neturi vertės,

auksu jie nesidžiaugia.

18 Jų lankai išguldys jaunus vyrus,

jiems kūdikių nebus gaila,

jie nepaliks gyvų vaikų.

19 Babilonas, karalysčių pažiba,

kaldėjų šlovė ir pasididžiavimas,

bus Dievo sunaikintas

kaip Sodoma ir Gomora.

20 Niekas jame nebeįsikurs,

niekas jame nebegyvens per kartų kartas.

Ten joks arabas neskleis palapinės,

ten piemenys neguldys savo kaimenių.

21 Vien dykumų žvėrys ten gulsis,

namai bus pilni pelėdų.

Ten veisis stručiai,

ten šokinės satyrai.[i6]

22 Dykumų žvėrys stūgaus jo rūmuose,

šakalai kauks jo puošniose menėse.

Jo valanda jau čia pat,

jo dienos jau suskaitytos.

  
Išnašos:
1Iz 13,2: ... jiems: medams (žr. 17-ąją eilutę) ir persams, kad sunaikintų Babiloną.
2Iz 13,2: ... Didžiūnų vartus: vietos, kur rikiuojasi Babilono priešai karui su juo.
3Iz 13,3: Pašventintiems kariams: jie eis į šventą karą ir įvykdys Dievo užmojį.
4Iz 13,6: ... VIEŠPATIES diena: Dievo atėjimas su galybe ir šlove sunaikinti savo priešų ir pradėti savo karalystės – savo viešpatavimo. Ji dažnai aprašoma Pranašų knygose. Šiame skaitinyje ji turi ryšį su Babilonijos sunaikinimu.
5Iz 13,12: Ofyras: pietinės Arabijos pajūrio ar rytinės Afrikos sritis, garsi savo auksu. Žr. 1 Kar 9,28; 11,11; Job 22,24.
6Iz 13,21: Satyrai: anot liaudies galvosenos, demonai – panašios išvaizdos į ožius, gyvenantys griuvėsiuose – ištvirkimo įvaizdžiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 13