BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 1

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 1

1 Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze,[i1] ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje.[i2] 2 Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

IŠGANYMO PASLAPTIS IR BAŽNYČIA

Dieviškasis išganymo planas

3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,

kuris palaimino mus Kristuje

visokeriopa dvasine palaima danguje,

4 mus išsirinkdamas jame

prieš pasaulio sukūrimą,

kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.

5 Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu,

jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų

tapti jam įsūniais

6 savo malonės kilnumo šlovei.

Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,

7 kuriame turime atpirkimą jo krauju

ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.

8 Jis dosniai apdovanojo mus savo malone

su įvairiopa išmintimi ir sumanumu,

9 paskelbdamas mums savo valios paslaptį,

kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,

10 amžių pilnatvei atėjus,

visa, kas yra danguje ir žemėje,

iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje.

11 [i3]Jame esame tapę paveldėtojais,

iš anksto paskirti sutvarkymu to,

kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą,

12 kad būtume jo didybės šlovei

mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje.

13 [i4]Kristuje ir jūs,

išgirdę tiesos žodį – išgelbėjimo Evangeliją –

ir įtikėję juo,

esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia,

14 kuri yra mūsų paveldėjimo laidas,

kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.

Kristaus garbė ir didybė

15 Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 16 nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus ir melsdamas, 17 kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti; 18 kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas 19 ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.

20 Ja jis prižadino Kristų iš numirusių

ir pasodino danguose savo dešinėje,

21 aukščiau už visas kunigaikštystes,

valdžias, galybes, viešpatystes

ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,[i5]

22 ir visa jam palenkė po kojų,

o jį patį pastatė viršum visko,

kad būtų galva Bažnyčios,

23 kuri yra jo Kūnas,

pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.

  
Išnašos:
1Ef 1,1: : Daugelyje senų rankraščių trūksta gyvenantiems Efeze.
2Ef 1,1-1,5: ir kitur: Net 35 kartus šiame laiške Paulius pavartoja savo mėgstamąją formulę Jėzuje Kristuje (jame). Tai vad. mistinis vietininkas, kuris reiškia, kad mes esame paslaptingai ir labai intymiai suvienyti su Kristumi ir tik dėl šios vienybės turime antgamtinę gyvybę ir visas išganymo malones ir viltis.
3Ef 1,11-1,13: Mes – apie izraelitus, jūs – apie pagonių tautas.
4Ef 1,13: Paženklinti – per Krikštą.
5Ef 1,21: Kristaus valdžiai palenkti angelai ir piktosios galybės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 1