BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 51

 Siracido knyga
  
Sir 51

1 Dėkoju tau, Viešpatie ir Karaliau,

ir šlovinu tave, Dieve, mano Gelbėtojau!

Šlovinu tavo vardą,

2 nes buvai man apsauga ir parama,

išgelbėjai mane nuo žūties,

nuo piktų liežuvių rykštės

ir neištikimų melagio lūpų.

Man susidūrus su priešais, tu atėjai man padėti

3 ir savo gailestingumo bei vardo pilnatve

išgelbėjai mane

iš nasrų, norėjusių mane praryti,

iš mano gyvasties tykojusiųjų letenų,

iš mane apgulusiųjų išbandymų,

4 nuo dusinančios kaitros, kuri mane supo,

nuo liepsnų ugnies, kurios nebuvau užkūręs,

5 nuo gelmių mirusiųjų pasaulio pilve,

nuo nepadoraus liežuvio ir melo žodžių,

6 nuo klastingo liežuvio šmeižto karaliui.

Aš buvau prie mirties,

ir mano gyvastis stovėjo ant slenksčio į mirusiųjų pasaulį.

7 Buvau apsuptas iš visų pusių,

ir nebuvo, kas man padėtų.

Ieškojau žmonių pagalbos, bet jos nebuvo.

8 Tada atminiau tavo gailestingumą, Viešpatie,

ir tavo gerumą praeities amžiais,

nes tu gelbsti tuos, kurie tavimi pasitiki,

ir išvaduoji iš priešų rankų.

9 Todėl pakėliau balsą nuo žemės

ir maldavau išgelbėti nuo mirties.

10 Šaukiau: „Tu, Viešpatie, mano tėvas!

Nepalik manęs vargti,

kai esu bejėgis gintis nuo įžūliųjų.

11 Visados šlovinsiu tavo vardą

ir giedosiu padėkos giesmes.“

Mano malda buvo išklausyta,

12 nes tu išgelbėjai mane nuo žūties

ir išvadavai mane vargstantį.

Užtat ir dėkoju tau bei šlovinu

ir garbinu Viešpaties vardą.

Šlovės giesmė[i1]

A Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras,

nes jo gailestingumas amžinas.

B Dėkokite šlovės giesmių Dievui,

nes jo gailestingumas amžinas.

C Dėkokite Izraelio globėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

D Dėkokite Visatos Kūrėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

E Dėkokite Izraelio Atpirkėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

F Dėkokite tam, kuris surinko išblaškytą Izraelį,

nes jo gailestingumas amžinas.

G Dėkokite tam, kuris atstatė savo miestą ir šventyklą,

nes jo gailestingumas amžinas.

H Dėkokite tam, kuris želdina galybę Dovydo namams,

nes jo gailestingumas amžinas.

I Dėkokite tam, kuris išrinko Cadoko sūnus būti kunigais,

nes jo gailestingumas amžinas.

J Dėkokite Abraomo Skydui,

nes jo gailestingumas amžinas.

K Dėkokite Izaoko Uolai,

nes jo gailestingumas amžinas.

L Dėkokite Jokūbo Galingajam,

nes jo gailestingumas amžinas.

M Dėkokite tam, kuris išsirinko Sioną,

nes jo gailestingumas amžinas.

N Dėkokite Karaliui ­ karalių Karaliui,

nes jo gailestingumas amžinas.

O Jis pažadino savo tautos galybę;

šlovinkite jį už visus jo ištikimuosius,

už visus Izraelio vaikus, jam artimą tautą.

Šlovinkite Viešpatį!

13א [i2]Kai dar buvau jaunas ir ne klajūnas,

maldoje atvirai prašiau išminties.

14ב Ji atėjo pas mane savo grožiu,

ir iki pat galo jos ieškosiu.

15ג Kaip žiedai davė sirpstančias vynuoges ­

širdies džiaugsmą,

ד taip mano kojos ėjo tiesiu keliu,

nes nuo pat mažumės sekiau jos žingsnius.

16ה Palenkiau tik truputį ausį ir priėmiau ją,

bet radau sau daug pamokymų.

17ו Kadangi tuo keliu eidamas turėjau naudos,

savo mokytoją dėkingas pagerbsiu.

18ז Kad apsisprendžiau gyventi pagal išmintį

ir uoliai dariau gera,

niekada nesigailėsiu.

19ח Grūmiausi su savimi, norėdamas įgyti išminties

ir uoliai laikiausi jos mokymo.

ט Pasišvenčiau jai

ir niekada nepailsau jos gerbti.

י Tiesiau rankas dangaus link

ir pažinau jos paslaptis.

20כ Nukreipiau į ją savo gyvastį

ir, laikydamasis tyrumo, ją radau.

ל Iš pat pradžių per ją įgijau įžvalgos,

todėl niekada nuo jos nesitrauksiu.

21מ Visa mano gyvastis buvo sutelkta jos ieškoti,

todėl dabar įsigijau ją kaip brangų turtą.

22נ Viešpats davė man liežuvį kaip atlygį,

tad savo lūpomis ją šlovinsiu.

23ס Užeikite pas mane, nemokytieji,

ir pagyvenkite mano mokykloje!

24ע Kiek ilgai dar norite stokoti išminties maisto,

kiek ilgai dar pakęsite tą didelį troškulį?

25פ Pravėriau savo burną ir pasakiau:

„Įgykite išminties, tai nekainuoja pinigų!“

26צ Palenkite sprandą jos jungui,

ir tepriima jūsų širdis mokymą;

ק išmintis ­ netoli nuo jos ieškančių,

ir kas rimtai jos ieško, tas randa.

27ר Pasižiūrėkite savo akimis! Triūsiau tik truputį,

bet radau daug ramybės.

28ש Pasiklausykite tik truputį mano mokymo,

ir per jį įgysite sidabro ir aukso.

29ת Dievo gailestingumu tesidžiaugia jūsų širdis,

ir niekada nesigėdykite jo šlovinti!

30פ Atlikite savo užduotį skirtu laiku,

ir laikui atėjus Dievas jums atlygins.

[i3] Tebūna šlovinamas Viešpats per amžius,

tebūna visados garbinamas jo vardas!

Čia baigiasi Siracidu praminto Simono, Jėzaus sūnaus, žodžiai,

Siracho sūnaus Eleazaro sūnaus Jėzaus sūnaus Simono[i4] išmintis.

Tebūna šlovinamas Viešpaties vardas

dabar ir visados.

  
Išnašos:
1Sir 51,12: Intarpas hebr. rankr. (Sir 12A-12O). 51,13b Šiam skyriui suteiktas vad. abėcėlinių psalmių pavidalas. Žr. Ps 9,2 ir kt.
2Sir 51,13: Šiam skyriui suteiktas vad. abėcėlinių psalmių pavidalas. Žr. Ps 9,2 ir kt.
3Sir 51,30: Priedas hebr. rankr.
4Sir 51,30: Žr. Sir 50,27.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 51