BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 33

 Siracido knyga
  
Sir 33

1 Žmogaus, kuris pagarbiai bijo VIEŠPATIES,

neištiks jokia nelaimė,

bet jis bus ir vėl iš mėginimų išgelbėtas.

2 Kas nekenčia Įstatymo, nėra išmintingas

ir yra blaškomas kaip laivas audroje.

3 Protingas žmogus pasitiki VIEŠPATIES žodžiu,

nes jam Įstatymas yra taip

patikimas, kaip pranašystė.[i1]

4 Apsvarstyk, ką turi sakyti, tuomet tavęs klausysis;

semk iš savo auklėjimo ir duok savo atsakymą.

5 Kvailio širdis yra kaip vežimo ratas,

o jo mąstysena lyg išklibusi ašis.

6 Kandus draugas yra kaip smarkus eržilas,

kuris žvingauja nepaisydamas, kas ant jo jotų.

Skirtumai

7 [i2]Kodėl viena diena yra svarbesnė už kitą,

kai ta pati saulė apšviečia kiekvieną metų dieną?

8 Jos skiriasi VIEŠPATIES išmintimi, –

jis nustatė metų laikus ir šventes.

9 Kai kurias dienas jis išaukštino ir pašventino,

o kai kurias padarė šiokiadieniais.

10 Visi mirtingieji yra iš molio,

ir žmonija buvo sukurta iš žemės.

11 Savo žinojimo pilnatvėje

VIEŠPATS padaro tarp jų skirtumą

ir nustato jiems skirtingus kelius.

12 Kai kuriuos jis laimina bei išaukština

ir kai kuriuos pašventina bei traukia prie savęs,

bet kai kuriuos jis prakeikia bei nužemina

ir išvaro juos iš savo buveinės.

13 Kaip puodžiaus rankose molis,

kurį jis minko, kaip jam patinka,

taip žmonės yra rankose jų Kūrėjo,

kuris atlygina jiems pagal savo nuosprendį.

14 Kaip pikta yra gero priešybė

ir mirtis – gyvybės,

taip nusidėjėliai yra teisiųjų priešybė.

15 Pažvelk tad į visus Aukščiausiojo darbus:

jie visi yra poromis sukurti

ir vienas kitą atitinka.

16 [i3]Nūn aš pradedu paskutinis budėti,

kaip parinkų rinkėjas po vynuogių rinkėjų.

17 VIEŠPATIES palaiminimu atvykau pirmas

ir lyg vynuogių rinkėjas pripildžiau

savo vyno spaudyklą.

18 Pastebėkite, kad aš ne vien dėl savęs triūsiau,

bet dėl kiekvieno, kuris ieško išminties.

19 Klausykitės tad manęs, žmonijos didžiūnai,

ir jūs, bendrijos vadovai, įsidėmėkite!

F. NUOSAVYBĖ IR TARNAI

20 Sūnui ar žmonai, broliui ar bičiuliui

neleisk savęs valdyti, kol esi gyvas;

neatiduok niekam to, ką turi,

idant kartais nesigailėtum ir nereikėtų prašyti,

kad grąžintų.

21 Kol tik esi gyvas ir gali alsuoti,

neleisk niekam užimti tavo vietos.

22 Juk geriau, kad tavo vaikai tavęs prašytų,

negu kad tu žiūrėtum į savo vaikų rankas.

23 Būk visų savo reikalų šeimininkas,

tenesuteršia niekas tavo garbės!

24 Tą dieną, kai tavo gyvenimas bus prie galo –

mirties valandą – išdalyk savo paveldą.

25 Pašarą, lazdą ir naštas – asilui;

duoną, drausmę ir darbą – vergui.

26 Pristatyk savo vergą prie darbo, turėsi ramybę,

duok jam laisvas rankas, ieškos laisvės.

27 Jungas ir diržas palenkia sprandą,

o blogam vergui yra trinka ir bausmės.

28 Varyk jį dirbti, kad nebūtų be darbo,

29 nes buvimas be darbo išmoko daug pikta.

30 Pristatyk jį dirbti, kaip jam dera,

o jeigu jis nepaklūsta, jam uždėk grandines.

Tačiau niekad neviešpatauk nė vienam

ir nedaryk nieko, kas neteisinga.

31 Jeigu turi tik vieną vergą,

elkis su juo kaip su pačiu savimi,

nes jį krauju nusipirkai.

Jeigu turi tik vieną vergą,

elkis su juo kaip su broliu,

nes tau jo reikės, kaip reikia gyvasties.

32 Jeigu blogai su juo elgsies

ir jis, tave palikęs, pabėgs,

33 kuriuo keliu eisi jo ieškoti?

  
Išnašos:
1Sir 33,3: ... kaip pranašystė: kaip atsakymas, duotas per Urimus ir Tumimus Vyriausiajam kunigui, yra tikras, taip patikimas yra Įstatymas žmogui, kuris jam paklūsta. Žr. Iš 28,30; Sk 27,21; 1 Sam 14,41-42.
2Sir 33,7-33,15: Skirtumai – kontrastai – fizinėje ir dorovinėje plotmėje tarnauja dieviškajai išminčiai. Visi kūriniai yra kaip molis ... Kūrėjo rankose – kvailys ir išminčius, nusidėjėlis ir teisusis. Betgi tai nereiškia, kad Dievas sukūrė žmogų tapti nusidėjėliu: Dievas nėra nedorumo šaltinis. Žr. Sir 15,11-20; Jok 1,13-14. Apie molio ... puodžiaus įvaizdžius žr. Iz 29,16; 45,8; 64,8; Jer 18,4.6; Išm 15,7-8; Rom 9,21.
3Sir 33,16-33,19: Siracido pasirengimas būti mokytoju. Žr. Sir 24,30-34; 39,12-13; 51,13-28.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 33