BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 13

 Laiškas žydams
  
 PAPILDYMAI IR PARAGINIMAI
  
Žyd 13

Paskutiniai raginimai

1 Teišsilaiko brolių meilė. 2 Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. 3 Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. 4 Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. 5 Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. 6 Todėl galime su pasitikėjimu tarti:

Viešpats mano gelbėtojas – aš nebijosiu!

Ką man gali padaryti žmogus?!

Ištikimybė Jėzaus sandorai

7 Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. 8 Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.[i1] 9 Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi jų švarumo.[i2] 10 Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtei.[i3] 11 Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventyklą aukai už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. 12 Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. 13 Taigi išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisiimkime jo paniekinimą. 14 Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. 15 Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. 16 Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.

Klusnumas vyresnybei

17 Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tegu jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. 18 Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramią sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. 19 Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas.[i4]

PABAIGA

20 Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, 21 tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

22 Aš maldauju jus, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį: juk parašiau jums trumpai. 23 Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jus.[i5]

24 Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jus sveikina broliai iš Italijos. 25 Malonė teesie su jumis visais!

  
Išnašos:
1Žyd 13,8: Šis tikėjimo išpažinimas natūraliai iškyla po 7 eil. paraginimo: Sekite jų tikėjimu!
2Žyd 13,9: Senojo Testamento įstatymai skirstė valgius į švarius ir nešvarius, t. y. į leidžiamus ir draudžiamus.
3Žyd 13,10: Kalbama apie Jėzaus auką, kurioje gali dalyvauti tiktai pakrikštytieji, o ne tarnaujantys padangtei, t. y. klausantys ST-o.
4Žyd 13,19: Būčiau jums sugrąžintas – galėčiau pas jus sugrįžti. Panašiai sako Paulius Fm 22.
5Žyd 13,23: Apie Timotiejaus įkalinimą ir paleidimą smulkesnių žinių nėra. Timotiejaus vardas ir užuomina apie autoriaus nelaisvę (19 eil.) rodo, kad laiško autorius artimas šv. Pauliui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 13