BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 9

 Zecharijo knyga
  
 B. TEISMAS KAIMYNINĖMS TAUTOMS
  
Zch 9

1 [i1]Ištarmė.

VIEŠPATIES žodis yra Hadracho kraštui,

apsistojo poilsio Damaske,

nes VIEŠPAČIUI priklauso Aramo sostinė,

kaip ir visos Izraelio giminės.

2 Taip pat ir Hamatas,

esantis ant jo ribos,

Tyras ir Sidonas,

nors jie ir sklidini išminties.

3 Tyras pasistatė sau tvirtovę,

prisikrovė sidabro kaip dulkių

ir aukso kaip gatvių purvo.

4 Bet dabar Viešpats padarys jį skurdų, –

nublokš į jūrą jo turtus,

o pats Tyras bus ugnies prarytas.

5 Tai matys Aškelonas, drebės iš baimės,

ir Gaza raitysis iš skausmo;

taip pat ir Ekronas, nes žlugo jo viltys.

Žus Gazos karalius,

o Aškelonas liks be gyventojų.

6 Mišrūnė tauta[i2] apsigyvens Ašdode, –

išrausiu Filistijos puikybę.

7 Išvalysiu kraują jai iš burnos,

bjauriuosius dalykus jai iš tarpudančio.

Ir jos išlikusieji[i3] priklausys mūsų Dievui:

jie bus kaip šeima Judo giminėje,

o Ekronas bus kaip jebusitai.[i4]

8 Atsistosiu kaip sargas prie savo namų,[i5]

kad niekas apie juos nežygiuotų.

Nenusiaubs jų daugiau joks engėjas,

nes dabar mano akys į juos atkreiptos.

C. MESIJAS – DIEVO TAUTOS VALDOVAS

Būsimasis Karalius

9 Didžiai džiūgauk, Ziono dukra,

garsiai krykštauk, dukra Jeruzale!

Štai tavo karalius pas tave ateina, –

jis išaukštintas ir pergalingas,

nuolankus ir joja ant asilo –

ant asiliuko, asilės jauniklio.

10 Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo

ir karo žirgus iš Jeruzalės;

karo lankas bus sulaužytas,

jis skelbs taiką tautoms.

Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros

ir nuo Upės[i6] lig žemės pakraščių.

11 Ir dėl tavęs,

dėl tavo Sandoros su manimi kraujo,[i7]

išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės,

kurioje nėra vandens.

12 Grįžkite į savo tvirtovę,

o kaliniai, nepraradę vilties![i8]

Šiandien aš pareiškiu,

kad jums grąžinsiu dvigubai.

13 Juk aš įtempiau Judą tarsi savo lanką,

aš padariau Efraimą jo strėle.

Aš sukelsiu tavo sūnus, o Zionai,

tave padarysiu tarsi galiūno kalaviją

prieš tavo sūnus, o Graikija.

14 Tuomet pats VIEŠPATS pasirodys jiems,

švytuos jo strėlės it žaibai;

pats Viešpats DIEVAS duos ženklą rago gausmu

ir žygiuos pirmyn pietų viesulų audromis.

15 Galybių VIEŠPATS juos apsaugos,

jie praris laidyklių akmenis,

sutryps juos kojomis;

jie gers jų kraują tarsi vyną

ir bus pilni kaip liejamųjų aukų dubuo,

kiaurai permerkti kaip aukuro ragai.

16 Ir tą dieną VIEŠPATS, jų Dievas, juos išgelbės,

nes jie yra jo tautos kaimenė.

Tarsi brangakmeniai karūnoje

jie žėrės jo žemėje.

17 Koks bus jo gerumas ir grožis!

Grūdai duos jėgų vaikinams,

jaunas vynas merginoms.

  
Išnašos:
1Zch 9,1-9,8: Dievo teismas tuojau ateis priešingoms, Judą supančioms tautoms: Aramui (Sirijai) drauge su Hadracho ir Damasko miestais; Finikijai drauge su Tyro ir Sidono miestais; ir Filistijai drauge su jos miestais – Aškelonu, Gaza, Ekronu ir Ašdodu.
2Zch 9,6: Mišrūnė tauta: tauta, kurios protėviai priklausė skirtingoms tautoms.
3Zch 9,7: ... išlikusieji: žodis, kuriuo ženklinami grįžusieji iš Babilonijos tremtiniai. Žr. Ag 1,12.
4Zch 9,7: Jebusitai: Jeruzalės gyventojai, Dovydo nugalėti ir prijungti prie Izraelio.
5Zch 9,8-9,9: ... savo namų: Šventojoje Žemėje Mesijas neateis kaip pergalingas galiūnas, bet kaip nuolankus ir taiką nešantis Gelbėtojas: ne kaip vėlesnieji Judo karaliai karo vežimuose ar ant žirgų (žr. Jer 17,25; 22,4), bet kaip senovės valdovai (žr. Pr 49,11; Ts 5,10; 10,4) – Mesijas jos ant asilo. Evangelistai įžvelgė šios pranašystės žodinį išsipildymą iškilmingo Kristaus atėjimo į Jeruzalę metu (žr. Mt 21,4-5; Jn 12,14-15).
6Zch 9,10: Upė: Eufratas (žr. Ps 72,8).
7Zch 9,11: ... dėl tavo Sandoros ... kraujo: Sandora tarp Viešpaties ir Izraelio buvo užantspauduota aukų krauju (žr. Iš 24,8).
8Zch 9,12: ... kaliniai, nepraradę vilties: tremtiniai, laukiantys grįžimo į savo kraštą, kur jie gaus dvigubą atlygį už patirtą dvigubą bausmę. Žr. Iz 40,2; 61,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 9