BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 5

 Teisėjų knyga
  
 Deboros ir Barako giesmė
  
Ts 5

1 Tą dieną Debora ir Abinoamo

sūnus Barakas giedojo:

2 [i1]„Kai Izraelyje lieka nekirpti

plaukai,

kai žmonės noriai pasiaukoja –

šlovinkite VIEŠPATĮ!

3 Klausykitės, karaliai,

išgirskite, galiūnai!

Aš giedosiu –

giedosiu VIEŠPAČIUI,

aš giedosiu giesmę VIEŠPAČIUI,

Izraelio Dievui.

4 VIEŠPATIE, kai ėjai iš Seiro,

žygiavai iš Edomo krašto,

žemė drebėjo, dangūs pylė,

debesys pylė kaip iš kibiro!

5 Kalnai drebėjo prieš

Sinajaus VIEŠPATĮ,

prieš VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą.

6 Anato sūnaus Šamgaro dienomis,

Jaelės dienomis išnyko karavanai,

o keleiviai

laikėsi aplinkinių takų.

7 Išgelbėjimas išnyko,

nebuvo jo Izraelyje,

kol nepakilai tu, o Debora,

kol nepakilai Izraelyje, o motina!

8 Kai jie rinkosi naujus dievus,[i2]

tada buvo karas jų vartuose.

Nei skydo, nei ieties nesimatė

tarp keturiasdešimties

tūkstančių Izraelyje!

9 Mano širdis su Izraelio vadais,

noriai pasiaukojančiais tautai.

Šlovinkite VIEŠPATĮ!

10 Pasakokite apie tai

jūs, jojantys ant rusvų asilių,

jūs, sėdintys ant balno gūnios,

ir jūs, keliu einantys pėsčiomis.

11 Giedokite apie juos

kanklininkų dainomis

prie girdyklų,

kur pasakojama apie teisius

VIEŠPATIES darbus,

jo teisius darbus,

išgelbėjusius Izraelį.

Tada žemyn prie vartų atžygiavo

VIEŠPATIES tauta!

12 Pabusk, pabusk, Debora!

Pabusk, pabusk, pradėk giesmę!

Drąsos! Pakilk, Barakai,

veskis savo belaisvius,

Abinoamo sūnau!

13 Tada atžygiavo kilmingųjų likutis;

VIEŠPATIES tauta

atžygiavo už jį prieš galiūnus.

14 [i3]Jie leidosi į slėnį iš Efraimo,

sekdami paskui tave, Benjaminai,

ir tavuosius;

iš Machiro atžygiavo vadai,

iš Zebuluno vado lazdos nešėjai.

15 Issacharo didžiūnai atėjo

su Debora;

Issacharo vyrai buvo

ištikimi Barakui,

verždamiesi į slėnį jam iš paskos.

Tarp Reubeno klanų vyko

ilgi širdies svarstymai.

16 Kodėl tad delsei tarp avidžių,

klausydamasis dūdavimo

kaimenėms?

Tarp Reubeno klanų vyko

ilgi širdies svarstymai.

17 Gileadas delsė anapus Jordano;

o Danas – kodėl jis likosi

prie laivų?

Ašeras sėdėjo pajūry,

kurdamasis prie savo įlankų.

18 O Zebulunas yra tauta, metusi

iššūkį mirčiai;

taip pat ir Naftalis,

ant lygumos aukštumų.

19 Atėjo karaliai ir kovojo;

tada Kanaano karaliai kovojo

prie Taanacho, palei Megido

vandenis –

jokio sidabro grobio jie nepaėmė.

20 [i4]Žvaigždės iš dangaus kovojo,

iš savo takų jos kovojo su Sisera!

21 Kišono srautas juos nunešė,

įniršęs srautas – Kišono srautas.

Ženk, mano siela, drąsiai!

22 Tada sutrenkė arklių kanopos,

šuoliuojant žaibu jo žirgams.

23 'Prakeikite Merozą![i5]

tarė VIEŠPATIES angelas,-

visu kartumu prakeikite

jo gyventojus,

nes jie neatėjo VIEŠPAČIUI

į pagalbą,

VIEŠPAČIUI padėti prieš galiūnus'.

24 [i6]Tebūna pagirta tarp moterų Jaelė,

kenito Heberio žmona,

tebūna ji pagirta tarp

moterų palapinėse!

25 Jis vandens jos prašė,

o ji davė jam pieno,

prabangioje taurėje

padavė jam rauginto pieno.

26 Kairiąja ranka pagriebusi

palapinės kuolelį,

o dešiniąja darbininkų plaktuką,

ji kirto Siserai smūgį,

sutraiškė jam galvą,

sutriuškino ir persmeigė jam

smilkinį.

27 Jis sukniubo, krito,

sukniubo prie jos kojų.

Kur sukniubo, ten ir krito negyvas.

28 [i7]Siseros motina žvalgėsi pro langą,

verkšlendama už pinučių:

'Kodėl jo vežimas taip

ilgai neatvažiuoja?

Kodėl taip vėluojasi jo

ratų bildesys?'

29 Išmintingiausios didžiūnės

jai atsako;

ir ji pati sau atsako:

30 'Tikriausiai jie plėšia

ir dalijasi grobį:

po merginą ar dvi

kiekvienam vyrui,

dažytų medžiagų grobį Siserai,

išsiuvinėtų medžiagų grobį,

porą išsiuvinėtų skarų

kaip grobį kiekvienam kaklui'.

31 Taip tepražūva visi tavo

priešai, VIEŠPATIE!

Bet tespindi tavo bičiuliai

tarsi savo galybėje tekanti saulė!“

Keturiasdešimt metų kraštas turėjo ramybę.

  
Išnašos:
1Ts 5,2-5,31: Deboros giesmė turbūt yra seniausia Senojo Testamento dalis. Ji švenčia Viešpaties pergalę prieš Siserą, laimėtą staigiai liūčiai įklampinus kovos vežimus Kišono slėnio purve. Poema yra puikus ankstyvosios hebrajų raštijos pavyzdys, nors kai kurių jos eilučių turinys ir lieka miglotas.
2Ts 5,8: ... rinkosi naujus dievus: pagonių dievus. Žr. Įst 32,16-18. Dievas baudė izraeliečius už stabų garbinimą, palikdamas juos pernelyg beginklius. Tuo tarpu priešai turėjo geresnius ginklus, padarytus iš geležies. Žr. 1 Sam 13,19-22.
3Ts 5,14-5,22: Pagyrimas giminėms, sudariusioms izraeliečių lygą prieš Siserą: Efraimui, Benjaminui, Manasui, – Machiro klano atstovaujamam, – Zebulunui, Issacharui ir Naftaliui, – vedamam Barako, Reubeno, Gado (Gileado) ir Ašero giminės baramos už nerangumą ateiti į pagalbą. Judo ir Simeono giminės nėra minimos, nes jų žemė buvo toli krašto pietuose.
4Ts 5,20-5,21: Atrodo, kad gamta padėjo izraeliečiams įveikti kovos vežimus. Liūtis užtvindė Kišoną ir pavertė upės slėnį purvynu.
5Ts 5,23: Prakeikite Merozą!: mums nepažįstama izraeliečių gyvenvietė, kurios žmonės prakeikiami už tai, kad neatėjo į pagalbą.
6Ts 5,24-5,27: Ne izraelietė moteris sudavė mirtiną smūgį Siserai.
7Ts 5,28-5,31: Baigminė scena atspindi aitrius kanaaniečių moterų jausmus laukiant grįžtančios Siseros kariuomenės, nugalėjusios izraeliečius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 5