BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 4

 Teisėjų knyga
  
 Debora ir Barakas
  
Ts 4

1 [i1]Ehudui mirus, izraeliečiai vėl darė, kas buvo nedora VIEŠPATIES akyse. 2 Užtat VIEŠPATS atidavė juos į rankas Kanaano karaliaus Jabino,[i2] karaliaujančio Hazore. Sisera,[i3] gyvenęs Harošet-haGojimuose, buvo jo kariuomenės vadas. 3 Izraeliečiai šaukėsi VIEŠPATIES, kad išgelbėtų. Mat Sisera turėjo devynis šimtus geležinių kovos vežimų[i4] ir dvidešimt metų buvo nuožmiai engęs izraeliečius.

4 Debora, Lapidoto žmona, buvo pranašė. Tuo metu ji buvo Izraelio teisėja. 5 Ji sėdėdavo po Deboros palme tarp Ramos ir Bet-Elio Efraimo aukštumose. Izraeliečiai eidavo pas ją į teismą. 6 Ji pasišaukė Abinoamo sūnų Baraką iš Kedešo Naftalyje ir jam tarė: „VIEŠPATS, Izraelio Dievas, tau įsako: 'Eik, pasiimk iš Naftalio ir Zebuluno dešimt tūkstančių vyrų ir žygiuok į Taboro kalną.[i5] 7 Aš išvesiu Jabino kariuomenės vadą Siserą su jo kovos vežimais bei kariauna tavęs sutikti prie Kišono upės ir atiduosiu jį tau į rankas'“. 8 Bet Barakas jai sakė: „Jeigu tu eisi su manimi, eisiu, bet jeigu tu neisi, neisiu“. – 9 „Gerai! Eisiu su tavimi, – ji atsakė, – tačiau žinok, kad kelias, kuriuo eini, nenuves tavęs į garbę, nes VIEŠPATS atiduos Siserą į moters rankas“. Taigi Debora pakilo ir nuėjo su Baraku į Kedešą. 10 Barakas sutelkė į Kedešą Zebuluną ir Naftalį. Paskui jį žygiavo dešimt tūkstančių vyrų, ir Debora ėjo su juo.

11 [i6]Kenitas Heberis buvo atsiskyręs nuo kitų kenitų, – nuo Mozės uošvio Hobabo palikuonių, – ir buvo pasistatęs palapinę prie Elon- Bezaananimų vietovės, esančios netoli Kedešo.

12 Siserai buvo pranešta, kad Abinoamo sūnus Barakas yra nužygiavęs į Taboro kalną. 13 Sisera sutelkė visus savo vežimus – devynis šimtus geležinių kovos vežimų – ir visas turimas pajėgas iš Harošet-haGojimų prie Kišono upės. 14 Tada Debora Barakui tarė: „Pirmyn į žygį! Ši yra diena, kada VIEŠPATS atiduos Siserą tau į rankas! Iš tikrųjų VIEŠPATS žygiuoja pirma tavęs!“ Barakas su dešimčia tūkstančių vyrų metėsi pulti nuo Taboro kalno, 15 o VIEŠPATS Barako klaiku apstulbino Siserą, visus jo kovos vežimus ir visą jo kariuomenę. Sisera, iššokęs iš savo kovos vežimo, pabėgo pėsčiomis. 16 Tuo tarpu Barakas vijosi jo kovos vežimus ir kariuomenę iki pat Harošet-haGojimų. Visa Siseros kariuomenė krito nuo kalavijo. Nė vienas neišliko.

17 [i7]O Sisera buvo pabėgęs pėsčiomis į kenito Heberio žmonos Jaelės palapinę, nes tarp Hazoro karaliaus Jabino ir kenito Heberio klano buvo taika. 18 Jaelė, išėjusi Siseros pasitikti, jam tarė: „Užeik, viešpatie, užeik pas mane! Nebijok!“ Taigi jis įėjo pas ją į palapinę, ir ji užklojo jį kilimu. 19 „Prašyčiau duoti man vandens atsigerti, nes esu ištroškęs“, – tarė jai. Atidariusi pienmaišį, ji davė jam atsigerti ir vėl jį užklojo. 20 Jis jai tarė: „Stovėk prie palapinės angos. Jei kas ateitų ir tave klaustų: 'Ar čia yra kas nors?' – sakyk: 'Nieko nėra!'“ 21 Bet Heberio žmona Jaelė pasiėmė palapinės kuolelį ir, pagriebusi į ranką plaktuką, tyliai prislinko prie jo ir perkalė kuolelį jam per smilkinį lig pat aslos. O jis gulėjo įmigęs iš nuovargio. Taip jis numirė.

22 Kaip tik tuo metu pasirodė, vydamasis Siserą, Barakas. Jaelė, išėjusi jo pasitikti, jam tarė: „Eik šen, parodysiu tau vyrą, kurio ieškai“. Jis įėjo su ja į vidų. Žiūri, Sisera guli negyvas su palapinės kuoleliu smilkinyje.

23 Taigi tą dieną Dievas paklupdė Hazoro karalių Jabiną izraeliečių akivaizdoje. 24 Vėliau izraeliečių ranka vis labiau ir labiau slėgė Kanaano karalių Jabiną, kol jie Jabiną, Kanaano karalių, sunaikino.

  
Išnašos:
1Ts 4,1-5,31: Pasakojimas proza 4-ajame skyriuje papildo ankstyvesnį pasakojimą poezija 5-ajame skyriuje.
2Ts 4,2: ... Kanaano karaliaus Jabino... : Jabinas neturi jokio vaidmens pasakojime. Jo titulas Kanaano karalius nėra tikslus. Joz 11 jį vadina Hazoro karaliumi. Hazoras buvo svarbus miestas Galilėjoje, nes buvo prie didžiųjų prekybos kelių, maždaug 15 km į šiaurę nuo Galilėjos ežero. Nūdien jis tėra tik žymus piliakalnis Izraelio šiaurėje.
3Ts 4,2: Sisera, regis, buvo filistinas Jabino tarnyboje, nes jo vardas nėra semitiškas.
4Ts 4,3: ... devynis šimtus geležinių kovos vežimų: kovos vežimų skaičius nepaprastai didelis ir liudija beviltišką izraeliečių padėtį. Kanaaniečiai buvo kur kas pranašesni už izraeliečius lygumų mūšiuose, nes izraeliečiai kovos vežimų neturėjo.
5Ts 4,6: ... į Tabor{o} kalną: vienišas kalnas pietrytinėje Jezrėelio lygumos dalyje.
6Ts 4,11: Daugumas kenitų gyveno pietinėje Judo giminės dalyje (žr. Joz 1,16). Viena jų atsiskyrė ir apsigyveno žemutinėje Galilėjoje.
7Ts 4,17-4,21: Įkvėptasis autorius tik užrašo faktą, kad Sisera buvo Jaelės nužudytas. Neturėtume daryti išvados, kad jis pritaria Jaelės veiksmui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 4