BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Tobito knygaSkyrius: 14

 Tobito knyga
  
 G. PABAIGA
  
Tob 14

Tobito patarimas

1 Tobitas mirė ramybėje, turėdamas šimtą dvylika metų, ir buvo palaidotas labai garbingai Ninevėje. 2 Jis buvo šešiasdešimt dvejų metų, kai neteko regėjimo, o atgavęs regėjimą jis gyveno patogiai, dalydamas išmaldą ir be paliovos šlovindamas Dievą ir išpažindamas Dievo didybę.

3 Prieš pat mirtį, pasišaukęs savo sūnų Tobiją ir septynis Tobijo sūnus, jis davė šį įsakymą: „Mano sūnau, pasiimk savo sūnus 4 ir skubiai keliauk į Mediją, nes aš tikiu Dievo žodį, kurį pranašas Nahumas[i1] ištarė apie Ninevę. Visi tie dalykai įvyks ir užklups Asiriją ir Ninevę. Iš tikrųjų įvyks visa, kas buvo pasakyta Izraelio pranašų, kuriuos Dievas siuntė. Nė vienas jų žodis neliks tuščias, bet visi bus įvykdyti paskirtu laiku. Taigi bus saugiau Medijoje, negu Asirijoje ir Babilone. Mat žinau ir tikiu, kad, ką tik Dievas yra pasakęs, bus įvykdyta ir įvyks; nė vienas pranašavimų žodis neliks tuščias. Visi mūsų giminės, Izraelio krašto gyventojai, bus išblaškyti ir išvaryti į tremtį iš gerojo krašto.[i2] Visa Izraelio žemė bus nuniokota, net Samarija ir Jeruzalė bus sunaikintos! Ir Dievo Namai joje bus sudeginti iki pat pamatų ir liks valandėlę nuniokoti.

5 Betgi Dievas vėl ištremtųjų pasigailės ir parves į Izraelio kraštą. Jie atstatys jo Namus, – nors jie nebus tokie gražūs, kaip buvo pirmieji, – laikotarpiui, iki bus užbaigtas laikų metas.[i3] Paskui jie visi sugrįš iš savo tremties ir atstatys visą Jeruzalės didingumą. Dievo Namai joje bus atstatyti, lygiai kaip Izraelio pranašai yra apie juos kalbėję. 6 [i4]Tada visos tautos ir visos žemės žmonės atsivers ir garbins Dievą tiesa, visi atmes savo stabus, apgaule nuvedusius juos į klaidą, 7 ir būdami teisūs šlovins amžinąjį Dievą. Visi izraeliečiai, išgelbėti tomis dienomis ir darantys, kas teisu Dievo akivaizdoje, bus surinkti. Jie eis į Jeruzalę ir gyvens saugiai per amžius Abraomo krašte, – jiems jis bus atiduotas. Džiaugsis nuoširdžiai mylintys Dievą, o kas daro nuodėmę ir nedorai elgiasi, visiškai pradings nuo žemės. 8-9 Dabar tad, mano vaikai, uždedu jums šią pareigą: ištikimai tarnauti Dievui ir daryti, kas yra gera jo akivaizdoje. Ir jūsų vaikams turi būti įsakyta dorai elgtis, duoti išmaldą, laikyti širdyje Dievą ir šlovinti jo vardą visad nuoširdžiai ir visomis savo jėgomis. Dabar tad, mano sūnau, išvyk iš Ninevės, nepasilik čia. 10 Tą dieną, kai palaidosi savo motiną šalia manęs, net nakties nepraleisk mieste. Nes matau, kad jame yra daug nedorumo, jame daug apgaulių, o žmonės nesigėdi. Pasvarstyk, mano sūnau, ką Nadabas[i5] padarė Ahikarui – tam žmogui, kuris jį užaugino. Argi nebuvo Ahikaras priverstas gyvas būdamas į žemę lįsti? Tačiau Dievas atsuko Nadabo begėdišką nusikaltimą prieš jį patį. Ahikaras išėjo į šviesą,[i6] o Nadabas įžengė į amžiną tamsą,[i7] nes jis bandė nužudyti Ahikarą. Už tai, kad Ahikaras davė išmaldos, jis išsigelbėjo nuo mirtinų spąstų, kuriuos Nadabas buvo jam paspendęs, bet pats Nadabas į juos pakliuvo ir gavo galą. 11 Dabar tad, mano vaikai, pasvarstykite, ką padaro išmalda ir kur nuveda nedorumas – jis neša mirtį! Štai nebegaliu atsikvėpti“.

Tobito ir Tobijo mirtis

Paguldytas į lovą, jis mirė ir buvo garbingai palaidotas.12 Kai numirė Tobijo motina, sūnus palaidojo ją šalia savo tėvo. Tada jis, jo žmona ir vaikai sugrįžo į Mediją ir apsigyveno Ekbatanoje pas savo uošvį Raguelį. 13 Savo žmonos tėvais jis rūpinosi jų senatvėje ir juos gerbė; palaidojo juos Ekbatanos mieste Medijoje. Jis paveldėjo nuosavybę ir Raguelio, ir savo tėvo Tobito. 14 Sulaukęs garbingo šimto septyniolikos metų amžiaus, jis mirė. 15 Prieš mirdamas jis išgirdo apie Ninevės sunaikinimą ir pamatė į Mediją varomus belaisvius, kuriuos Medijos karalius Kyaksares[i8] buvo paėmęs. Tobijas šlovino Dievą už visa, ką jis buvo padaręs Ninevei ir Asirijai. Prieš numirdamas jis džiaugėsi, kad Ninevė buvo sunaikinta, ir šlovino VIEŠPATĮ Dievą per amžių amžius. Amen.

  
Išnašos:
1Tob 14,4: ... Nahum{as}: vienas iš Mažųjų pranašų, kurio knygoje yra pranašavimai apie Ninevės sunaikinimą. Čia įkvėptasis autorius, laikydamasis savo pasakojimo istorinių rėmų, kalba Tobito lūpomis apie Ninevės nubaudimą, Jeruzalės sunaikinimą (587 m. prieš Kristų), Judo tremtį ir sugrįžimą iš tremties kaip apie ateities įvykius. Šis būdas – naudojimas istorijos įvykių kaip pranašysčių apie ateitį – yra dažna apokaliptinių autorių priemonė.
2Tob 14,4: ... iš gerojo krašto: Pažado Žemės vardas. Žr. Įst 1,35; 3,25; 4,21-22.
3Tob 14,5: ... iki bus užbaigtas laikų metas: nuoroda į mesijinius laikus, kuriais buvo laukiama naujos ir didingesnės Šventyklos. Žr. Žyd 9,1-14.
4Tob 14,6: Mesijiniu laikotarpiu pagonys įtikės Dievą – Kūrėją ir Istorijos Viešpatį.
5Tob 14,10: ... Nadab{as}: Ahikaro pasakojimo didvyris Ahikaras, Asirijos karalių Sancheribo ir Esarhadono kancleris, įsūnija savo sūnėną Nadabą ir ruošia jį tapti savo įpėdiniu. Bet Nadabas klastingai surengia sąmokslą savo dėdei nužudyti. Ahikaras pasislepia savo bičiulio namuose ir ilgainiui, atskleidus Nadabo sąmokslą, tampa apgintas (išėjo į šviesą). Tada Nadabas buvo įmestas į kalėjimą, kur jis ir numirė (įžengė į amžiną tamsą). Ahikaro išmalda išgelbėjo jį nuo mirties. Žr. Tob 2,2.
6Tob 14,10: ... Nadab{as}: Ahikaro pasakojimo didvyris Ahikaras, Asirijos karalių Sancheribo ir Esarhadono kancleris, įsūnija savo sūnėną Nadabą ir ruošia jį tapti savo įpėdiniu. Bet Nadabas klastingai surengia sąmokslą savo dėdei nužudyti. Ahikaras pasislepia savo bičiulio namuose ir ilgainiui, atskleidus Nadabo sąmokslą, tampa apgintas (išėjo į šviesą). Tada Nadabas buvo įmestas į kalėjimą, kur jis ir numirė (įžengė į amžiną tamsą). Ahikaro išmalda išgelbėjo jį nuo mirties. Žr. Tob 2,2.
7Tob 14,10: ... Nadab{as}: Ahikaro pasakojimo didvyris Ahikaras, Asirijos karalių Sancheribo ir Esarhadono kancleris, įsūnija savo sūnėną Nadabą ir ruošia jį tapti savo įpėdiniu. Bet Nadabas klastingai surengia sąmokslą savo dėdei nužudyti. Ahikaras pasislepia savo bičiulio namuose ir ilgainiui, atskleidus Nadabo sąmokslą, tampa apgintas (išėjo į šviesą). Tada Nadabas buvo įmestas į kalėjimą, kur jis ir numirė (įžengė į amžiną tamsą). Ahikaro išmalda išgelbėjo jį nuo mirties. Žr. Tob 2,2.
8Tob 14,15: ... Kyaksares: Babilonijos karalius Nabopolasar{as} ir Kyaksares užėmė ir sunaikino Ninevę 612 m. prieš Kristų. Žr. Tob 1,15 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 14