BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 3

 Skaičių knyga
  
Sk 3

Levio giminė

1 [i1]Šie buvo Aarono ir Mozės palikuonys tuo metu, kai VIEŠPATS kalbėjo su Moze ant Sinajaus kalno. 2 Aarono sūnų vardai yra šie: pirmagimis Nadabas ir Abihu'as, Eleazaras ir Itamaras. 3 Tokie tat yra vardai Aarono sūnų, pateptų būti kunigais, kuriuos jis pašventino eiti kunigo tarnybą. 4 Bet Nadabas ir Abihu'as mirė VIEŠPATIES akivaizdoje Sinajaus dykumoje, kai jie atnašavo nešventintą ugnį VIEŠPATIES akivaizdoje. Vaikų jiedu neturėjo. Taigi Eleazaras ir Itamaras ėjo kunigo tarnybą per visą savo tėvo Aarono gyvenimą.

5 [i2]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 6 „Privesk Levio giminę arčiau ir pristatyk juos padėti kunigui Aaronui. 7 Jie atliks pareigas už jį ir visą bendriją priešais Susitikimo palapinę, tarnaudami prie Padangtės. 8 Turės prižiūrėti, tarnaudami prie Padangtės, visus Susitikimo palapinės reikmenis ir atlikti izraeliečių pareigas. 9 Pavesi levitus Aaronui ir jo palikuonims: jie iš izraeliečių yra besąlygiškai jam pavesti. 10 O Aaroną ir jo palikuonis paskirsi eiti kunigystės pareigas. Kiekvienas pašalietis, drįstantis brautis, bus nubaustas mirtimi“.

11 [i3]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 12 „Štai iš izraeliečių vietoj motinų gimdas atvėrusių pirmagimių aš paimu levitus. Levitai bus mano, 13 nes man priklauso visi pirmagimiai. Kai išmarinau visus pirmagimius Egipto žemėje, padariau sau šventus Izraelyje visus pirmagimius – ir žmonių, ir gyvulių pirmagimius. Jie yra mano. Aš esu VIEŠPATS“.

Levitų surašymas

14 VIEŠPATS kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje, tardamas: 15 „Padaryk levitų sąrašą pagal protėvių namus ir klanus. Įrašyk į sąrašą visus vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius“. 16 Mozė tad padarė jų sąrašą, kaip jam buvo paliepta pagal VIEŠPATIES žodį.

17 Levio sūnų vardai buvo šie: Geršonas, Kohatas ir Meraris. 18 Šie yra vardai Geršono sūnų pagal jų klanus: Libnis ir Šimėjis. 19 Kohato sūnūs pagal jų klanus: Amramas, Izharas, Hebronas ir Uzielis. 20 Merario sūnūs pagal jų klanus: Mahlis ir Mušis.

Levitų klanai pagal jų protėvių namus yra šie: 21 Geršonui priklausė Libnio klanas ir Šimėjo klanas. Tie tat buvo Geršono klanai. 22 Įrašytųjų į jų sąrašą, įskaitant visus vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius, buvo septyni tūkstančiai penki šimtai. 23 Geršono klanai turėjo statytis palapines už Padangtės, į vakarus. 24 Jų protėvių namų galva buvo Laelio sūnus Eljasafas. 25 [i4]Susitikimo palapinėje Geršono žmonėms buvo pavesta rūpintis viskuo, kas tik priklausė Padangtės tarnybai, Palapine ir jos priedanga, užuolaida ant Susitikimo palapinės angos; 26 kiemo dangomis, užuolaida ant įėjimo į kiemą, supantį Padangtę bei aukurą, ir dangų virvėmis.

27 Kohatui priklausė Amramo klanas, Izharo klanas, Hebrono klanas ir Uzielio klanas. Tie tat buvo Kohato klanai. 28 Skaičiuojant visus vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius, jų buvo aštuoni tūkstančiai trys šimtai, esančių šventovės tarnyboje. 29 Kohato klanai turėjo statytis palapines ties pietiniu Padangtės šonu. 30 Kohato klanų protėvių namų galva buvo Uzielio sūnus Elizafanas. 31 [i5]Jiems buvo pavesta rūpintis viskuo, kas susiję su Skrynia, stalu, žvakide, aukurais bei šventovės reikmenimis, kurie naudojami apeigose, ir uždanga. 32 Vyriausioji levitų galva buvo Aarono sūnus Eleazaras. Jam buvo pavesta prižiūrėti tarnaujančiuosius šventovėje.

33 Merariui priklausė Mahlio klanas ir Mušio klanas. Tie tat buvo Merario klanai. 34 Įrašytų į jų sąrašą, įskaitant visus vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius, buvo šeši tūkstančiai du šimtai. 35 Merario klanų protėvių namų galva buvo Abihailo sūnus Zurielis. Jie turėjo statytis palapines ties šiauriniu Padangtės šonu. 36 [i6]Merario sūnums buvo pavesta rūpintis viskuo, kas susiję su Padangtės lentomis, kartimis, stulpais, pastovais ir visais jų reikmenimis; 37 taip pat ir {Padangtę} supančio kiemo stulpais drauge su jų pastovais, kuoleliais ir virvėmis.

38 Į rytus ties Padangte, tai yra Susitikimo palapinės priekyje, į saulėtekio pusę, buvo pastatytos palapinės Mozės ir Aarono bei jo sūnų. Jie atlikinėjo šventovės tarnybą kaip pareigą izraeliečių labui. Kiekvienas pašalietis, išdrįsęs įsibrauti, turėjo būti nubaustas mirtimi. 39 Visų į sąrašą įtrauktų levitų, kuriuos Mozė ir Aaronas, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą, įtraukė pagal jų klanus, – visų vyriškių, vieno mėnesio ir vyresnių, buvo dvidešimt du tūkstančiai.

Levitai užima pirmagimių sūnų vietą

40 Tada VIEŠPATS Mozei tarė: „Įtrauk į sąrašą visus pirmagimius izraeliečių vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius, ir suskaityk jų vardus. 41 Tada paimsi levitus man, – aš esu VIEŠPATS, – vietoj visų izraeliečių pirmagimių, taip pat ir levitų galvijus vietoj visų izraeliečių galvijų pirmagimių“. 42 Mozė tad įtraukė į sąrašą visus izraeliečių pirmagimius, kaip VIEŠPATS buvo jam įsakęs. 43 Visų į sąrašą įtrauktų pirmagimių vyriškių, vieno mėnesio ir vyresnių, pagal jų vardų skaičių buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys.

44 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 45 „Paimk levitus vietoj visų izraeliečių pirmagimių ir levitų galvijus vietoj jų galvijų. Levitai priklausys man. Aš esu VIEŠPATS. 46 O už du šimtus septyniasdešimt tris izraeliečių pirmagimius, viršijančius levitų skaičių, kaip išpirkimo kainą 47 už kiekvieną paimsi po penkis šekelius pagal šventovės šekelį, skaičiuodamas dvidešimt gerų viename šekelyje. 48 Atiduok Aaronui ir jo sūnums pinigus, kuriais viršijantys {levitų} skaičių buvo išpirkti“. 49 Mozė tad paėmė išpirkimo pinigus iš tų, kurie viršijo levitų išpirktuosius; 50 jis paėmė iš izraeliečių pirmagimių pinigus – vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt šekelių, skaičiuojant pagal šventovės šekelį. 51 Tada Mozė padavė išpirkimo pinigus Aaronui ir jo sūnums pagal VIEŠPATIES žodį, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

  
Išnašos:
1Sk 3,1-3,51: Levitai atskiriami ypatingai Dievo tarnybai.
2Sk 3,5-3,10: Mozė ir Aaronas priklausė Levio giminei. Platesnėje levitų grupuotėje daromas skirtumas tarp Aarono ir jo palikuonių ir kitų levitų. Aarono palikuonys atlieka pagrindinę šventovės tarnybą, o kiti levitai pavedami Aarono grupei kaip kunigiški padėjėjai.
3Sk 3,11-3,13: Užuot pasišventę viso gyvenimo tarnybai šventovėje, pirmagimiai yra išperkami auka – VIEŠPATS jų vietoje pasiima levitus. Žr. Sk 8,15-19.
4Sk 3,25-3,26: Geršono klanai turėjo du vežimus šiems dalykams pervežti į naują vietą. Žr. Sk 7,7. Padangtę aprašo Iš 26,1-6; Susitikimo palapinę – Iš 26,7-13, jos priedangą – Iš 26,14, užuolaidą prie įėjimo – Iš 26,36; kiemo dangas – Iš 27,9-15; užuolaidą prie įėjimo į kiemą – Iš 27,16; Padangtės virves – Iš 35,18.
5Sk 3,31: Kohato žmonės turėjo nešti šventuosius daiktus ant pečių. Žr. Sk 7,9. Skrynią aprašo Iš 25,10-22; stalą – Iš 25,23-30; žvakidę – Iš 25,31-40; aukurus – Iš 27,1-8; 30,1-10.
6Sk 3,36-3,37: Merario žmonės turėjo keturis vežimus šiems sunkiems daiktams perkelti į naują vietą. Žr. Sk 7,8. Padangtės lentas ir kt. aprašo Iš 26,15-30; kiemo stulpus, pastovus ir kt. – Iš 27,9-19.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 3