BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 26

 Skaičių knyga
  
Sk 26

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir kunigo Aarono sūnui Eleazarui: 2 „Surašykite visą izraeliečių bendriją nuo dvidešimties metų ir vyresnius pagal jų protėvių namus, – visus tinkamus karinei tarnybai Izraelyje“. 3 Mozė ir kunigas Eleazaras taip paaiškino jiems Moabo lygumose prie Jordano, priešais Jerichą, tardami: 4 „{Surašykite žmones} nuo dvidešimties metų ir vyresnius“, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

Izraeliečiai, išėję iš Egipto žemės, buvo:

5 Reubenas, Izraelio pirmagimis. Reubeno palikuonys: iš Hanocho – hanochaičių klanas; iš Palu'o – paluaičių klanas; 6 iš Hezrono – hezronaičių klanas; iš Karmio – karmaičių klanas. 7 Tie yra Reubeno klanai. Įtrauktųjų į sąrašą skaičius buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt. 8 O Palu'o palikuonis Eliabas. 9 Eliabo palikuonys: Nemuelis, Datanas ir Abiramas. Tai yra tie patys Datanas ir Abiramas, išrinkti sueigoje, kurie sukilo prieš Mozę ir Aaroną kartu su Korahu, kai jie maištavo prieš VIEŠPATĮ. 10 Tada žemė, atvėrusi savo burną, prarijo juos drauge su Korahu, kai tas būrys žuvo, ir ugnis sunaikino du šimtus penkiasdešimt vyrų. Tai buvo įspėjimo ženklas. 11 Tačiau Koraho palikuonys neišmirė.

12 Simeono palikuonys pagal jų klanus: iš Nemuelio[i1] – nemuelaičių klanas; iš Jamino – jaminaičių klanas; iš Jachino – jachinaičių klanas; 13 iš Zeraho – zerahaičių klanas; iš Šaūlio – šaūlaičių klanas. 14 Tie yra Simeono klanai. {Įtrauktųjų į sąrašą buvo} dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.

15 Gado palikuonys pagal jų klanus: iš Zefono – zefonaičių klanas; iš Hagio – hagaičių klanas; iš Šunio – šunaičių klanas; 16 iš Oznio – oznaičių klanas; iš Erio – eraičių klanas; 17 iš Arodžio – arodaičių klanas; iš Arelio – arelaičių klanas. 18 Tie yra Gado klanai. Įtrauktųjų į sąrašą skaičius buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

19 Judo sūnūs Eras ir Onanas; Eras ir Onanas numirė Kanaano krašte. 20 Judo palikuonys pagal jų klanus buvo šie: iš Šelos – šelaičių klanas; iš Perezo – perezaičių klanas; iš Zeraho – zerahaičių klanas. 21 O Perezo palikuonys buvo šie: iš Hezrono – hezronaičių klanas; iš Hamūlio – hamūlaičių klanas. 22 Tie buvo Judo klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

23 Issacharo palikuonys pagal jų klanus tokie: iš Tolos – tolaičių klanas; iš Puvos – puvaičių klanas; 24 iš Jašubo – jašubaičių klanas; iš Šimrono – šimronaičių klanas. 25 Tie yra Issacharo klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.

26 Zebuluno palikuonys pagal jų klanus šie: iš Seredo – seredaičių klanas; iš Elono – elonaičių klanas; iš Jahlėelio – jahlėelaičių klanas. 27 Tie yra zebulunaičių klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

28 Juozapo sūnūs pagal jų klanus Manasas ir Efraimas. 29 Manaso palikuonys šie: iš Machiro – machiraičių klanas. O Machiras buvo Gileado tėvas; iš Gileado – gileadaičių klanas. 30 Tie yra Gileado palikuonys: iš Iezerio – iezeraičių klanas; iš Heleko – helekaičių klanas; 31 ir {iš} Asrielio – asrielaičių klanas; ir {iš} Šechemo – šechemaičių klanas; 32 ir {iš} Šemidos – šemidaičių klanas; ir {iš} Hefero – heferaičių klanas. 33 O Hefero sūnus Zelofedas sūnų neturėjo, vien tik dukteris. Dukterų vardai tokie: Mahla, Noa, Hogla, Milka ir Tirza. 34 Tie yra Manaso klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

35 Tie yra Efraimo palikuonys pagal jų klanus: iš Šutelaho – šutelahaičių klanas; iš Becherio – becheraičių klanas; iš Tahano – tahanaičių klanas. 36 O tie yra šutelahaičių palikuonys: iš Erano – eranaičių klanas. 37 Tie yra Efraimo klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Jie yra Juozapo palikuonys pagal jų klanus.

38 Benjamino palikuonys pagal jų klanus: iš Belos – belaičių klanas; iš Ašbelio – ašbelaičių klanas; iš Ahiramo – ahiramaičių klanas; 39 iš Šefufamo – šefufamaičių klanas; iš Hufamo – hufamaičių klanas. 40 O Belos sūnūs buvo Ardas ir Naamanas: iš Ardo – ardaičių klanas; iš Naamano – naamanaičių klanas. 41 Tie yra Benjamino palikuonys pagal jų klanus. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.

42 Tie yra Dano palikuonys pagal jų klanus: iš Šuhamo – šuhamaičių klanas. Šie yra Dano palikuonys pagal jų klanus. 43 Visi šuhamaičių klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

44 Ašero palikuonys pagal jų klanus šie: iš Imnos – imnaičių klanas; iš Išvio – išvaičių klanas; iš Berijos – berijaičių klanas. 45 O iš Berijos palikuonių: iš Hebero – heberaičių klanas; iš Malchielio – malchielaičių klanas. 46 Ašero dukters vardas buvo Seraha. 47 Tie yra Ašero klanai. Įtrauktųjų į sąrašą buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

48 Naftalio palikuonys pagal jų klanus šie: iš Jahzėelio – jahzėelaičių klanas; iš Gunio – gunaičių klanas; 49 iš Jezero – jezeraičių klanas; iš Šilemo – šilemaičių klanas. 50 Tie yra Naftalio klanai, klanas po klano. Įtrauktųjų į sąrašą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

51 Įtrauktųjų į sąrašą izraeliečių skaičius buvo šeši šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.

52 [i2]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 53 „Tai jiems pagal vardų skaičių kraštas bus padalytas paveldui. 54 Didelei giminei padidinsi paveldą, mažai giminei sumažinsi paveldą. Kiekvienai giminei paveldas bus duotas pagal skaičių įtrauktųjų į sąrašą. 55 Be to, kraštas turi būti padalytas metant burtus, – jie gaus paveldą pagal savo protėvių giminių vardus. 56 Jų paveldas bus paskirstytas burtų keliu ir didelei, ir mažai {giminei}“.

Levitų surašymas

57 Levitai, įtraukti į sąrašą pagal savo klanus, buvo šie: iš Geršono – geršonaičių klanas; iš Kohato – kohataičių klanas; iš Merario – meraraičių klanas. 58 Tie yra Levio klanai: libnaičių klanas, hebronaičių klanas, mahlaičių klanas, mušaičių klanas, korahaičių klanas. Kohatui gimė Amramas. 59 Amramo žmonos vardas buvo Jochebeda, Levio duktė, gimusi Leviui Egipte. Ji pagimdė Amramui Aaroną, Mozę ir jų seserį Mirjamą. 60 Aaronui gimė Nadabas, Abihu'as, Eleazaras ir Itamaras. 61 Tačiau Nadabas ir Abihu'as mirė, atnašaudami nešventą ugnį VIEŠPATIES akivaizdoje. 62 Įtrauktųjų į sąrašą skaičius buvo dvidešimt trys tūkstančiai, įskaitant visus vieno mėnesio ir vyresnius vyriškius. Jie nebuvo įtraukti į sąrašą tarp izraeliečių, nes jiems nebuvo paskirtos dalies tarp izraeliečių.

63 Taigi tie buvo Mozės ir kunigo Eleazaro įtraukti į sąrašą izraeliečius surašant Moabo lygumose prie Jordano, priešais Jerichą. 64 Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kuriuos Mozė ir Aaronas buvo įtraukę į sąrašą, surašydami izraeliečius Sinajaus dykumoje, 65 nes VIEŠPATS apie juos buvo pasakęs: „Jie mirs dykumoje!“ Nė vienas jų nebuvo išlikęs, išskyrus Jefūnės sūnų Kalebą ir Nuno sūnų Jozuę.

  
Išnašos:
1Sk 26,12: ... emuelio: apie asmenį Nemuelio vardu, rašo Pr 46,19; 1 Kr 4,24. Bet Iš 6,15 tekste tas pats asmuo vadinamas Jemueliu. Tikrai nežinoma, katras vardas yra teisingas.
2Sk 26,52-26,56: Kanaano padalijimas tarp giminių, klanų ir šeimų buvo sąlygojamas iš dalies giminės, klano ir šeimos dydžio, iš dalies burtų keliu. Burtų metimu turbūt buvo nustatyta kiekvienos giminės paveldo vieta ir kiekvieno klano paveldo dalis, o paveldo vietos dydis priklausė nuo grupės pajėgumo. Izraeliečiai burtų metimą laikė Dievo valios pareiškimu. Žr. Apd 1,23-26.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 26