BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 22

 Skaičių knyga
  
Sk 22

1 Tada izraeliečiai leidosi į kelionę ir pasistatė stovyklą Moabo lygumose,[i1] kitoje pusėje Jordano, priešais Jerichą.

C. MOABO LYGUMOSE

Moabo karalius šaukiasi Balaamo

2 O Ziporo sūnus Balakas matė visa, ką Izraelis padarė amoriečiams. 3 Moabas nerimo iš baimės dėl tos tautos, nes izraeliečiai buvo labai gausūs. Moabas drebėjo bijodamas izraeliečių. 4 Moabas sakė Midjano seniūnams: „Juk ši gauja nuės švariai visa, kas yra aplink mus, kaip kad jautis nuėda lauko žolę“.

Balakas, Ziporo sūnus, tuo metu buvo Moabo karalius. 5 Jis išsiuntė pasiuntinius pas Beoro sūnų Balaamą į Petorą, kuris yra giminaičių krašte prie {Eufrato} upės, pakviesti jo, tardamas: „Štai išėjo iš Egipto tauta, ji apdengė visą žemės veidą ir įsikūrė šalia manęs! 6 Maldauju tave, ateik ir prakeik tą tautą,[i2] nes ji yra stipresnė už mane. Galbūt aš pajėgsiu ją nugalėti ir išvaryti iš šio krašto, nes žinau, ką tu palaimini, tikrai yra palaimintas, ir ką prakeiki, tikrai yra prakeiktas“.

7 Tad Moabo seniūnai ir Midjano seniūnai išvyko su užmokesčiu rankose už būrimą. Atvykę pas Balaamą, perdavė jam Balako žodžius. 8 Jis tarė jiems: „Pasilikite čia šią naktį, duosiu atsakymą jums, kaip VIEŠPATS man palieps“. Moabo didžiūnai tad apsistojo pas Balaamą. 9 Dievas, atėjęs pas Balaamą, tarė: „Kas yra tie vyrai, kurie apsistojo pas tave?“ 10 Balaamas Dievui atsakė: „Moabo karalius Balakas, Ziporo sūnus, atsiuntė man tokį žodį: 11 'Štai iš Egipto atėjo tauta ir apdengė visą žemės veidą. Tad ateik ir prakeik juos. Galbūt aš pajėgsiu ją nugalėti ir išvaryti'“. 12 Dievas tarė Balaamui: „Su jais neisi, tos tautos neprakeiksi, nes ji yra palaiminta“. 13 Atsikėlęs kitą rytą, Balaamas todėl ir pasakė Balako didžiūnams: „Grįžkite į savo kraštą, nes VIEŠPATS atsisakė leisti man eiti su jumis“. 14 Moabo didžiūnai pakilo ir, sugrįžę pas Balaką, jam pasakė: „Balaamas atsisakė eiti su mumis“.

Balakas antrąkart šaukiasi Balaamo

15 Balakas vėl pasiuntė didžiūnus, didesnį skaičių ir garbingesnius negu buvo pirmieji. 16 Atvykę pas Balaamą, jie tarė: „Taip kalbėjo Ziporo sūnus Balakas: 'Prašyčiau neatsisakyti pas mane ateiti. 17 Aš tave didžiai pagerbsiu, ką tik man sakysi, aš darysiu. Ateik, maldauju, prakeik man tą tautą'“. 18 Bet Balako pareigūnams Balaamas atsakė: „Nors Balakas atiduotų man savo sidabro ir aukso pilnus namus, aš negalėčiau padaryti nieko, – mažiau ar daugiau, – kas yra priešinga VIEŠPATIES, mano Dievo, įsakymui. 19 Nūn prašyčiau ir jus pasilikti čia per naktį, kad galėčiau sužinoti, ką daugiau VIEŠPATS man pasakys“. 20 Tą naktį Dievas atėjo pas Balaamą ir jam tarė: „Jei tie vyrai atėjo tavęs pasišaukti, kelkis ir eik su jais, bet daryk tik tai, ką aš tau sakysiu daryti“. 21 Balaamas ryto metą atsikėlė ir, pasibalnojęs savo asilą, iškeliavo su Moabo didžiūnais.

Kalbanti asilė

22 Betgi jo kelionė sukėlė Dievo pyktį,[i3] ir VIEŠPATIES angelas atsistojo ant kelio jam sutrukdyti. O jis, dviejų tarnų lydimas, jojo ant savo asilės. 23 Asilė, pamačiusi ant kelio stovintį angelą su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje, pasisuko iš kelio ir nuėjo į laukus. Balaamas turėjo ją mušti, kad ji grįžtų į kelią. 24 Tada VIEŠPATIES angelas atsistojo skersai siauro tako tarp vynuogynų, su siena iš abiejų pusių. 25 Asilė, pamačiusi VIEŠPATIES angelą, šliejosi prie sienos ir nudrėskė į sieną Balaamui koją. O jis vėl ją mušė. 26 Tada VIEŠPATIES angelas paėjėjo pirmyn ir atsistojo tokioje siauroje vietoje, kur nebebuvo įmanoma pasisukti nei į dešinę, nei į kairę. 27 Asilė, pamačiusi VIEŠPATIES angelą, sukrito po Balaamu. Balaamas įniršo ir mušė asilę savo lazda. 28 Tada VIEŠPATS atvėrė asilės burną, ir ji tarė Balaamui: „Ką tau padariau, kad tu mane mušei tuos tris kartus?“ 29 Balaamas asilei atsakė: „Dėl to, kad tu mane ant juoko padėjai! O kad turėčiau rankoje kalaviją! Tuojau pat tave užmuščiau!“ 30 Bet asilė Balaamui tarė: „Štai ar aš nesu tavo asilė, ant kurios jodinėjai visą savo gyvenimą lig šios dienos? Argi esu taip pasielgusi su tavimi kada nors anksčiau?“ – „Ne“, – jis atsakė.

31 Tada VIEŠPATS atvėrė Balaamui akis. Ir jis pamatė VIEŠPATIES angelą, stovintį ant kelio, su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje. Jis nusilenkė ir parpuolė kniūbsčias. 32 VIEŠPATIES angelas jam tarė: „Kodėl mušei savo asilę tuos tris kartus? Štai aš atėjau sutrukdyti, nes tavo kelionė man nepatinka. 33 Asilė, mane matydama, metėsi į šalį nuo manęs šiuos tris kartus. Jei ji nebūtų metusis į šalį, tu esi tas, kurį būčiau užmušęs, o ją gyvą palikęs. 34 Tada Balaamas tarė VIEŠPATIES angelui: „Nusidėjau, nes nežinojau, kad tu stovėjai ant kelio man pasipriešinti. Todėl dabar, jei tau tai nepatinka, aš grįšiu namo“. 35 VIEŠPATIES angelas tarė Balaamui: „Eik su tais vyrais. Bet kalbėk tik tai, ką aš pasakysiu tau kalbėti“. Balaamas tada keliavo toliau su Balako didžiūnais.

36 Balakas, išgirdęs, kad atvyko Balaamas, išėjo jo pasitikti prie Ir- Moabo, esančio prie Arnono ribos, pačiame šalies pakraštyje. 37 Balakas tarė Balaamui: „Argi aš nesiunčiau pasiuntinių tavęs pakviesti? Kodėl tada neatėjai pas mane? Argi iš tikrųjų {manai, kad aš} nepajėgsiu tavęs pagerbti?“ 38 Balaamas atsakė Balakui: „Štai dabar aš atėjau pas tave, bet ar aš tikrai turiu galią ką nors kalbėti? Aš galiu tarti tik žodį, kurį Dievas deda man į burną“.

39 Tada Balaamas keliavo drauge su Balaku ir atvyko į Kirjat- Huzotus. 40 Čia Balakas, paaukojęs jaučių ir avių, patiekė jų Balaamui ir su juo buvusiems didžiūnams.

Pirmasis pranašavimas

41 Kitą dieną Balakas paėmė Balaamą ir užvedė jį ant Bamot-Baalo. Iš ten jis galėjo matyti dalį {Izraelio} tautos.

  
Išnašos:
1Sk 22,1: ... Moabo lygumose ... : žemumos į pietryčius nuo Negyvosios jūros, tarp Jordano upės ir Nebo kalno papėdės. Čia izraeliečiai buvojo prieš pereidami Jordaną. Žr. Joz 1-4. Jerichas buvo į vakarus nuo Jordano.
2Sk 22,6: ... prakeik tą tautą: Balakas tikėjo, kad prakeikimas taps tikrove, jeigu Balaamas mes jį Izraeliui. Balaamas buvo žynys kerėtojas. Žr. Joz 13,22.
3Sk 22,22: ... kelionė sukėlė Dievo pyktį: ne vien dėl to, kad Balaamas keliavo pas Balaką, – kelionei jis turėjo Dievo leidimą (žr. 20-ąją eilutę), – bet turbūt dė1 to, kad buvo godumo gundomas prakeikti Izraelį, nepaisydamas Dievo įsakymo. Naujasis Testamentas mini Balaamą: Palikę tiesos kelią, jie nuklydo ir pasuko keliu Bosoro sūnaus Balaamo, kuris pamilo nedorybės atpildą (2 Pt 2,15); ... Vargas jiems {klaidintojams}! ... Jie pasuko Kaino keliu, parsidavė Balaamo paklydimui ... {iš gobšumo} (Jud 11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 22