BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 17

 Skaičių knyga
  
Sk 17

1 Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Paliepk kunigo Aarono sūnui Eleazarui išrinkti smilkytuvus iš žarijų ir išžarstyk ugnį toli į visas puses. 3 Juk šių nusidėjėlių smilkytuvai tapo šventi jų mirties kaina. Tebūna jie perkalti į skardą aukurui apdengti, nes, kartą panaudoti VIEŠPAČIUI atnašauti, jie tapo šventi. [i1]Tebūna jie tad izraeliečiams įspėjimo ženklas. 4 Kunigas Eleazaras surinko atnašos metu sudegusiųjų varinius smilkytuvus ir perkalė juos į skardą aukurui apdengti, 5 kaip VIEŠPATS buvo paliepęs per Mozę. Tai turėjo būti priminimas izraeliečiams, kad joks pašalietis, – kas nėra iš Aarono palikuonių, – nesiartintų atnašauti smilkalų VIEŠPATIES akivaizdoje ir nenukentėtų kaip Korahas ir jo būrys. 6 Tačiau rytojaus dieną visa izraeliečių bendrija murmėjo prieš Mozę ir Aaroną, sakydami: „Jūs užmušėte VIEŠPATIES žmones“. 7 Bendrijai prieš juos susibūrus, Mozė ir Aaronas pasuko Susitikimo palapinės link. Žiūri, ją dengia debesis ir pasirodo VIEŠPATIES šlovė. 8 Kai Mozė ir Aaronas priėjo prie Susitikimo palapinės priekio, 9 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 10 „Pasitraukite iš šios bendrijos, kad galėčiau juos tuojau pat sunaikinti“. Jiedu parpuolė kniūbsčia. 11 Mozė tarė Aaronui: „Paimk savo smilkytuvą, įdėk į jį ugnies nuo aukuro, užberk ant jos smilkalų, skubėk su juo pas bendriją ir atlik už juos permaldavimą. VIEŠPATIES pyktis atėjo, maras jau siaučia“. 12 Aaronas paėmė smilkytuvą, kaip Mozė buvo jam paliepęs, nubėgo į susibūrusiųjų vidurį, kur jau siautė maras. Užbėręs smilkalų, jis atliko permaldavimą už žmones 13 ir atsistojo tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Maras buvo sutramdytas. 14 Mirusiųjų maru buvo keturiolika tūkstančių septyni šimtai, neskaitant tų, kurie mirė su Korahu. 15 Kai maras buvo sutramdytas, Aaronas sugrįžo pas Mozę prie Susitikimo palapinės angos.

Aarono lazda

16 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 17 „Kalbėk izraeliečiams ir gauk iš jų dvylika lazdų,[i2] iš visų jų protėvių namų vadų, po vieną kiekvieniems protėvių namams. Įrašyk kiekvieno vyro vardą ant jo lazdos. 18 Aarono vardą įrašyk ant Levio lazdos,[i3] nes ir Levio protėvių namų galva turės lazdą. 19 Padėsi jas Susitikimo palapinėje priešais Sandoros įsakymus, kur aš susitinku su tavimi. 20 Lazda vyro, kurį išsirinkau, išskleis pumpurus. Taip sustabdysiu izraeliečių murmėjimus, kai jie nuolat murma prieš jus“. 21 Mozė tai persakė izraeliečiams. Jų vadai davė jam po lazdą kiekvienam protėvių namų vadui, iš viso dvylika lazdų. Tarp jų buvo ir Aarono lazda. 22 Mozė padėjo lazdas priešais VIEŠPATĮ Sandoros įsakymų palapinėje.

23 Kai rytojaus dieną Mozė įėjo į Sandoros įsakymų palapinę, žiūri, Levio namų Aarono lazda buvo išsprogusi, – išskleidusi ne tik pumpurus, bet ir pražydusi, net su prinokusiais migdolais. 24 Tada Mozė išnešė visas lazdas iš VIEŠPATIES akivaizdos visiems izraeliečiams. Jie apžiūrėjo ir kiekvienas vyras pasiėmė savo lazdą. 25 O VIEŠPATS tarė Mozei: „Aarono lazdą vėl padėk priešais Sandoros įsakymus, kad būtų laikoma kaip pamoka maištininkams, kad nurimtų jų murmėjimai prieš mane ir nenumirtų“. 26 Tai Mozė ir padarė. Lygiai kaip VIEŠPATS įsakė Mozei, taip jis padarė.

27 O izraeliečiai sakė Mozei: „Štai mes žūstame! Esame žuvę, mes visi esame žuvę! 28 Kas vos prieiti drįsta prie VIEŠPATIES Padangtės, miršta. Argi turėsime mes visi žūti?“

  
Išnašos:
1Sk 17,3: Buvo tikima, kad kas tik prisiliečia prie švento daikto, tampa pašventintas, – dalyvauja šventojo daikto šventume. Žr. Sk 19,20.
2Sk 17,17: Lazda buvo ne tik ramstis žmogui, bet ir valdžios simbolis. Žr. Pr 49,10; Sk 24,17; Jer 48,17. Vadinasi, giminės galvos lazda buvo laikoma jo giminės emblema. Kai kur hebrajų žodis lazda taip pat ženklina ir giminę. Turbūt dėl to čia įkvėptasis autorius vartoja protėvių namai vietoj įprasto žodžio giminė.
3Sk 17,18: ... Levio lazdos: neaišku, ar ji laikoma viena iš dvylikos lazdų, minimų 17-oje eilutėje, ar ji buvo trylikta lazda. Levio giminė retkarčiais yra laikoma viena iš dvylikos giminių (žr. Įst 27,12), bet dažniausiai dvylikos giminių skaičius sudaromas skaičiuojant atskirai dviejų Juozapo sūnų – Efraimo ir Manaso gimines. Atrodo, kad ir šiame tekste Levio giminė laikoma atskira nuo dvylikos giminių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 17