BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 51

 Siracido knyga
  
Sir 51

Siracho malda

1 [i1]Dėkoju tau, VIEŠPATIE ir Karaliau,

ir šlovinu tave, Dieve, mano Gelbėtojau.

Šlovinu tavo vardą,

2 nes buvai man apsauga ir parama,

išgelbėjai mane nuo žūties,

nuo piktų liežuvių rykštės

ir neištikimų melagio lūpų.

Man susidūrus su priešais, tu atėjai man padėti

3 ir savo gailestingumo ir vardo pilnatve

išgelbėjai mane

iš nasrų, norėjusių mane praryti,

iš mano gyvasties tykojusiųjų letenos,

iš mane apgulusiųjų išbandymų,

4 nuo dusinančios kaitros, kuri mane supo,

nuo liepsnojančios ugnies, kurios nebuvau užkūręs,

5 nuo gelmių Hado pilve,

nuo nepadoraus liežuvio ir melo žodžių –

6 nuo klastingo liežuvio šmeižto karaliui.

Aš buvau arti mirties

ir mano gyvastis stovėjo ant Hado slenksčio.

7 Buvau apsuptas iš visų pusių,

ir nebuvo, kas man padėtų.

Nors ieškojau žmonių pagalbos, bet jos neradau.

8 Tada aš atsiminiau tavo gailestingumą, VIEŠPATIE,

ir tavo gerumą praeities amžiais,

nes tu gelbsti tuos, kurie tavimi pasitiki,

ir išvaduoji juos iš priešų rankos.

9 Užtat pakėliau balsą iš žemės

ir maldavau išgelbėti nuo mirties.

10 Šaukiau: „Tu, VIEŠPATIE, esi mano tėvas!

Nepalik manęs vargo prispausto,

kai esu bejėgis gintis nuo įžūliųjų.

11 Visados šlovinsiu tavo vardą

ir giedosiu padėkos giesmes“.

Mano malda buvo išklausyta,

12 [i2]nes tu išgelbėjai mane nuo žūties

ir išvadavai mane iš vargo.

Užtat ir dėkoju tau bei šlovinu

ir garbinu VIEŠPATIES vardą.

Šlovės giesmė\Priedas hebrajiškajame tekste

Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis yra geras,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite šlovės giesmių Dievui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Izraelio globėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Visatos Kūrėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Izraelio Atpirkėjui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite tam, kuris surinko išblaškytą Izraelį,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite tam, kuris atstatė savo miestą ir šventovę,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite tam, kuris želdina galybę Dovydo namams,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite tam, kuris išrinko Zadoko sūnus būti kunigais,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Abraomo Skydui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Izaoko Uolai,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Jokūbo Galingajam,

nes jo gailestingumas amžina.

Dėkokite tam, kuris išsirinko Zioną,

nes jo gailestingumas amžinas.

Dėkokite Karaliui – karalių Karaliui,

nes jo gailestingumas amžinas.

Jis pažadino savo tautos galybę, šlovinkite jį už visus jo ištikimuosius.

Už visus Izraelio vaikus, jam artimą tautą.

Šlovinkite Viešpatį!

Poema apie išminties ieškojimą

{'Alef} 13 [i3]Kai dar buvau jaunas ir ne klajūnas,

maldoje atvirai prašiau išminties.

{Bet} 14 Ji atėjo pas mane savo grožiu,

ir iki pat galo jos ieškosiu.

{Gimel} 15 Kaip žiedai davė sirpstančias vynuoges –

širdies džiaugsmą,

{Dalet} taip mano kojos ėjo tiesiu keliu,

nes nuo pat mažumės sekiau jos žingsnius.

{He} 16 Palenkiau tik truputį ausį ir priėmiau ją,

bet radau sau daug pamokymo.

{Vav} 17 Kadangi tuo keliu eidamas turėjau naudos,

todėl savo mokytojui dėkingai duosiu garbę.

{Zajin} 18 Kad apsisprendžiau gyventi pagal išmintį

ir uoliai dariau gera, – niekad nesigailėsiu.

{Het} 19 Grūmiausi su savimi, norėdamas įgyti išminties,

uoliai laikiausi jos mokymo.

{Tet} Pasišvenčiau jai,

niekad nepailsau ją gerbti.

{Jod} Tiesiau rankas dangaus link

ir pažinau jos paslaptis.

{Kaf} 20 Nukreipiau į ją savo gyvastį

ir, laikydamasis tyrumo, ją radau.

{Lamed} Iš pat pradžių per ją įgijau įžvalgos;

užtat niekad nuo jos nesitrauksiu.

{Mem} 21 Visa mano gyvastis buvo sutelkta jos ieškoti;

užtat nūn ir įsigijau ją kaip brangų turtą.

{Nun} 22 VIEŠPATS davė man liežuvį kaip atlygį,

savo lūpomis ją šlovinsiu.

{Samech} 23 Užeikite pas mane jūs, nemokytieji,

ir pagyvenkite mano mokykloje!

{'Ajin} 24 Kaip ilgai dar jūs stokosite išminties maisto,

kaip ilgai dar pakęsite tą didelį troškulį?

{Pe} 25 Atvėriau savo burną ir pasakiau:

„Įsigykite išminties, tai pinigų nekainuoja!“

{Zade} 26 Palenkite sprandą jos jungui,

tepriima jūsų širdis mokymą, –

{Qof} jos ieškantiems išmintis yra arti,

ir kas rimtai ieško, ją randa.

{Reš} 27 Pasižiūrėkite savo akimis! Triūsiau tik truputį,

bet radau sau daug ramybės.

{Šin} 28 Pasiklausykite tik truputį mano mokymo,

ir per jį įgysite sidabro ir aukso.

{Tav} 29 Dievo gailestingumu tesidžiaugia jūsų širdis,

niekad nesigėdykite jo šlovinti.

{Pe} 30 Atlikite savo užduotį skirtu laiku,

ir laikui atėjus Dievas jums atlygins.

[i4]{Tebūna šlovinamas VIEŠPATS per amžius,

tebūna visados garbinamas jo vardas!

Išmintis Jėzaus,

Eleazaro sūnaus Siracho sūnaus.

Tebūna šlovinamas VIEŠPATIES vardas

dabar ir visados.}

  
Išnašos:
1Sir 51,1-51,12: Siracido šlovės ir padėkos malda už apsaugojimą nuo šmeižto, pavojų, žūties, mirties ir Hado – mirusiųjų karalystės.
2Sir 51,12: Hebrajiškajame tekste po šios eilutės eina šlovės litanija, kuri yra cituojama žemiau. Ji panaši į Ps 136. Nors jos nėra jokiame Siracido knygos vertime, bet, sprendžiant iš jos turinio, litanija sietina su Siracido laikotarpiu.
3Sir 51,13: Alfabetinė giesmė apie išmintį ir jos įsigijimą. Žr. Mt 11,28; Koh 12,14.
4Sir 51,30: Šių eilučių nėra graikiškajame tekste; jos yra vėlesnis priedas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 51