BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 48

 Siracido knyga
  
Sir 48

Elijas

1 [i1]Tada pakilo Elijas, pranašas lyg ugnis,

jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis.[i2]

2 Jis sukėlė jiems badą

ir savo uolumu privertė juos skursti.

3 VIEŠPATIES žodžiu jis aklinai uždarė dangų

ir tris kartus pašaukė žemyn ugnį.

4 Koks garbingas esi, Elijau,

savo nuostabiais darbais!

Kieno garbė gali tavajai prilygti?

5 Tu prikėlei mirusį vaiką iš mirties ir Hado

Aukščiausiojo žodžiu.

6 Tu siuntei karalius į žūtį

ir kėlei kilminguosius iš jų ligos lovų.

7 Tu girdėjai grasinimus prie Sinajaus

ir bausmės nuosprendžius prie Horebo.

8 Tu patepei karalius bausmėms įvykdyti

ir pranašą būti tavo įpėdiniu.

9 Tu buvai paimtas aukštyn ugnies viesule,

vežime su ugningais žirgais.

10 Tau skirta, kaip yra parašyta, ateityje

sušvelninti Dievo pyktį dar jam neįniršus,

atgręžti tėvų širdį į jų vaikus

ir atkurti Jokūbo gimines.

11 Laimingi tie, kurie tave matys,

ir tie, kurie yra užmigę meilėje!

Juk ir mes tikrai gyvensime.

Eliša

12 [i3]Kai Elijas buvo viesulo paimtas,

Eliša buvo jo dvasios pripildytas.

Dusyk tiek ženklų jis padarė

ir daug nuostabių darbų visais savo burnos žodžiais.

Savo gyvenime jis niekad nedrebėjo prieš jokį valdovą,

joks žmogus nepajėgė jo įbauginti.

13 Nebuvo nieko, kas jam būtų buvę per sunku;

jo kūnas pranašavo iš ten, kur gulėjo palaidotas.

14 Gyvenime darė stebuklų,

ir po mirties jo darbai buvo nuostabūs.

15 Nepaisant viso to, žmonės negrįžo {pas Dievą}

ir nuo savo nuodėmių nesitraukė,

kol nebuvo išvaryti iš savo krašto

ir išblaškyti po visą žemę.

Bet Judas paliko, mažutė tauta,

su savo valdovu iš Dovydo namų.

16 Kai kurie jų darė, kas buvo teisinga,

o kiti buvo be galo nedori.

Hezekijas

17 [i4]Hezekijas įtvirtino savo miestą,

įvesdamas į jo vidų vandenį, –

geležiniais įrankiais prakirto uolas

ir padarė vandens talpyklas.

18 Jam valdant, Sancheribas įsiveržė į kraštą

ir atsiuntė Rab-Šakę iš Lachišo, –

jis grūmojo kumščiu Zionui ir įžūliai didžiavosi.

19 Tuomet žmonių širdis apmirė ir rankos drebėjo, –

jie buvo skausmo apimti lyg gimdančios moterys.

20 Bet jie šaukėsi VIEŠPATIES, kuris yra gailestingas,

tiesdami į jį rankas.

Greitai Šventasis iš dangaus juos išgirdo

ir išgelbėjo juos per Izaiją.

21 VIEŠPATS parbloškė asirų stovyklą,

ir jo angelas juos sunaikino.

Izaijas

22 Nes Hezekijas darė, kas patiko VIEŠPAČIUI,

ir tvirtai laikėsi savo protėvio Dovydo kelio,

kaip jam buvo įsakyta didžiojo pranašo Izaijo,

mačiusio tą tiesą savo regėjimuose.

23 Izaijo dienomis saulė atgal paėjėjo,

ir jis prailgino karaliaus gyvenimą.

24 Savo bebaime dvasia jis žvelgė į ateitį

ir guodė liūdinčius Zione.

25 Jis pranašavo apie tai,

kas bus iki to laiko pabaigos, –

apie paslėptus dalykus, kurie turės dar įvykti.

  
Išnašos:
1Sir 48,1-48,11: Pranašo Elijo veikla ir paplitęs stabų garbinimas čia aprašomi kaip ugnies teismas. Jo stebuklingas išėjimas iš šio gyvenimo davė pradžią įsitikinimui, kad jis nėra miręs, bet sugrįš prieš pasaulio pabaigą sušvelninti Dievo pykčio ir atkurti Izraelio giminių. Žr. Mt 17,9-13.
2Sir 48,1: ... liepsnojanti krosnis: iš hebrajiškojo teksto. Graikiškajame tekste liepsnojantis deglas.
3Sir 48,12-48,16: Eliša tęsė savo pirmtako veiklą daugeliu stebuklų, bet žmonių atkaklumas ilgainiui privedė prie Izraelio karalystės sunaikinimo ir tremties (721 m. prieš Kristų). Judo karalystė išliko iki 587 m. prieš Kristų.
4Sir 48,17-48,25: Karaliaus Hezekijo ištikimybė, pasitikėjimas Dievu bei drąsa ir pranašo Izaijo uolumas bei malda už tautą atnešė palaimą. Asirų invazija buvo sustabdyta, karaliaus gyvenimas prailgintas ir žmonės paguosti Izaijo pranašavimais apie ateitį, ypač apie Mesijo atėjimą ir jo karalystės įkūrimą. Žr. Iz 7,14; 9,6-7; 40-65.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 48