BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 11

 Siracido knyga
  
Sir 11

1 Neturtingo žmogaus išmintis jam pakelia galvą

ir pasodina jį tarp didžiūnų.

2 Negirk žmogaus už jo gražią išvaizdą

ir neniekink jo vien dėl jo išorės.

3 Bitė yra mažutė tarp sparnuočių,

bet ji surenka visų saldžiausią derlių.

4 Neišjuok skarmalus vilkinčio,

nesišaipyk iš skurstančio žmogaus,

nes neįprasti yra VIEŠPATIES darbai,

nuo mirtingųjų paslėpti jo veiksmai.

5 [i1]Daug karalių buvo pasodinti ant žemės,

o tas, apie kurį niekas nepamanė, nešiojo vainiką.

6 Daug įtakingų žmonių dažnai patenka į visišką nemalonę,

ir įžymūs žmonės atiduodami priešams į rankas.

Apvaizda ir pasitikėjimas Dievu

7 [i2]Neištyręs reikalo nesikabinėk;

pirma apsvarstyk, tik tada pasmerk.

8 Neišklausęs neduok atsakymo,

nenutrauk kito pusiau žodžio.

9 Nesileisk į ginčą apie dalyką, kuris tavęs neliečia,

ir nesikišk į įžūliųjų kivirčą.

10 Mano vaike, nebūk užsiėmęs daugeliu dalykų, –

apsivertęs reikalais, neišliksi be kaltės.

Net jeigu vysies, niekad nepasivysi,

o nuo jų bėgdamas, neištrūksi.

11 Vienas žmogus ir triūsia, ir grumiasi, ir skuba,

bet vis vien labiau ir labiau nusivilia.

12 O kitas eina savo keliu sugniužęs –

bejėgis ir neturto slegiamas, –

tačiau į jį VIEŠPATIES akys maloniai žiūri.

Jis ištraukia jį iš bjaurios klampynės,

13 pakelia jo galvą ir išaukština jį

daugelio nustebimui.

14 [i3]Geri dalykai ir blogi, gyvybė ir mirtis,

neturtas ir turtai ateina iš VIEŠPATIES.

15 {[i4]Išmintis, supratimas ir Įstatymo pažinimas,

meilė ir dori takai ateina iš VIEŠPATIES.

16 Klaida ir tamsybė buvo sukurtos kartu su nusidėjėliais;

blogis pasensta kartu su besididžiuojančiais piktu.}

17 VIEŠPATIES dovana pasilieka su teisiaisiais;

jo malonė neša tvirtą sėkmę.

18 Žmogus gali pralobti būdamas baisus šykštuolis,

ir toks yra jam skirtas atlyginimas:

19 [i5]kai jis sako: „Galiu pailsėti,

nūn puotausiu, nes visko turiu“, –

nežino, kaip ilgai truks,

kol paliks viską kitiems ir numirs.

20 Mano vaike, atlik savo pareigas, atsidėk joms,

pasenk atlikdamas savo užduotį.

21 Nesižavėk nusidėjėlio laimėjimais,

bet pasitikėk VIEŠPAČIU ir lauk iš jo šviesos,

nes lengva VIEŠPAČIUI

vargšą padaryti turtingą staiga, vienu akimirksniu.

22 VIEŠPATIES palaiminimas yra teisiajam atlyginimas,

ir laikui atėjus jo viltis duos vaisių.

23 Nesakyk: „Ko man reikia?

Ko man betrūksta?“

24 Nesakyk: „Esu nepriklausomas!

Kokia bėda gali mane beužgulti?“

25 Gerovės dieną žmogus užmiršta nelaimes,

nelaimės dieną žmogus gerovės nebeatsimena.

26 [i6]Lengva VIEŠPAČIUI mirties dieną

atlyginti žmogui pagal jo elgesį.

27 Trumpa kančia užgožia praėjusius malonumus,

o gyvenimo gale atskleidžiami žmogaus darbai.

28 Nevadink nė vieno laimingu prieš jo mirtį,

nes žmogus pažįstamas tik gyvenimo gale.

Atsargumas renkantis draugus

29 Nekviesk kiekvieno į savo namus,

nes apgaulus žmogus turi daug veidų.

30 Kaip medžioklinis sakalas narve yra niekšo širdis,

ar kaip šnipas jis ieško tavo silpnų vietų.

31 Juk jis budriai tykoja, paverčia gera į pikta

ir pagyrimo vertas tavo elgesys jam atrodo ydingas.

32 Židinys prisipildo žarijų iš vienos kibirkšties,

o piktadarys tykoja iš pasalų kraują išlieti.

33 Saugokis nedoro žmogaus, kuris sumano pikta,

kad nepražudytų amžinai tavo gero vardo.

34 Priglausk svetimą žmogų savo namuose,

ir tavo gyvenimo būdą jis sutrikdys,

o tave svetimą jis padarys tavo šeimai.

  
Išnašos:
1Sir 11,5: Žr. 1 Sam 2,8; Ps 105,17-22; Lk 1,52.
2Sir 11,7-11,25: Santūrumas turi valdyti žmogaus elgesį su kaimynais.
3Sir 11,14: Galų gale dieviškoji Apvaizda valdo žmonių gyvenimą. Blogis – Dievo siųstieji geri ir blogi dalykai – yra arba bausmė, arba akstinas atgailauti, arba kvietimas į tauresnį dorumą.
4Sir 11,15-11,16: Kai kurie seni vertimai šias eilutes praleidžia.
5Sir 11,19: Žr. palyginimą apie turtuolį – Lk 12,16-21.
6Sir 11,26-11,28: Siracidas, rašydamas prieš krikščioniškąjį Apreiškimą, nėjo už mirties valandos ieškoti visiško dieviškojo atlygio.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 11