BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Rutos knygaSkyrius: 4

 Rutos knyga
  
 E. BOAZAS VYKDO ATPIRKĖJO PAREIGĄ
  
Rut 4

1 Tuo tarpu Boazas nuėjo prie vartų ir ten atsisėdo. Kaip tik tuo metu pro šalį ėjo tas atpirkėjas, apie kurį Boazas buvo kalbėjęs. Boazas kreipėsi į jį: „Užsuk čionai, bičiuli, ir sėstelk!“ Jis užsuko ir prisėdo. 2 Boazas pasirinko dešimt vyrų iš miesto seniūnų ir paprašė: „Prisėskite čia!“ Ir tie susėdo.

3 Jis kreipėsi į atpirkėją: „Naomė, nūnai grįžusi iš Moabo lygumų, nori parduoti žemės sklypą, kuris priklausė mūsų giminaičiui Elimelechui. 4 Aš pagalvojau, kad būtų svarbu apie tai pranešti tau ir tarti: 'Įsigyk jį čia sėdinčiųjų ir mano tautos seniūnų akivaizdoje. Jei nori atpirkti – atpirk, o jei nenorėtum atpirkti – pasakyk man, kad aš žinočiau, nes be mudviejų nėra kam atpirkti'“. – „Aš noriu jį atpirkti“, – atsakė. 5 Bet Boazas kalbėjo toliau: „Tą dieną, kai įsigysi lauką iš Naomės rankų, tu taip pat privalai įsigyti ir moabietę Rutą, mirusiojo žmoną, kad įamžintum mirusiojo vardą jo pavelde“. 6 Tas atpirkėjas tarė: „Tokiu atveju aš negaliu atpirkti žemės dėl savęs, nes pakenkčiau savo paties paveldui. Perimk mano atpirkimo pareigą, nes aš negaliu atpirkti“.

7 Anksčiau Izraelyje gyvavo šitoks paprotys dėl atpirkimo ir mainų: patvirtindamas sandėrį, žmogus nusiaudavo sandalą ir atiduodavo kaimynui. Taip Izraelyje būdavo patvirtinamas sandėris prie liudytojų. 8 Tad anas atpirkėjas ir pareiškė Boazui: „Įsigyk pats sau!“ – ir nusiavė sandalą.

9 O Boazas tarė seniūnams ir visiems žmonėms: „Šiandien jūs esate liudytojai, kad aš įsigijau iš Naomės rankų visa, kas priklausė Elimelechui, ir visa, kas priklausė Kiljonui ir Machlonui. 10 Kartu aš įsigyju Rutą, Machlono našlę, kaip žmoną, kad būtų įamžintas mirusiojo vardas jo pavelde, kad nebūtų išdildytas mirusiojo vardas tarp jo brolių ir jo tėviškės vartuose. Jūs esate šiandien liudytojai!“

11 Visi vartuose buvę žmonės ir seniūnai atsakė: „Mes esame liudytojai! Tegu VIEŠPATS padaro moterį, ateinančią į tavo namus, panašią į Rachelę ir Leą, kurios kartu kūrė Izraelio namus. Klestėk Efratoje ir įamžink savo vardą Betliejuje! 12 Tegu per palikuonis, tau VIEŠPATIES duotus iš šios jaunos moters, tavo namai būna panašūs į namus Perezo, kurį Tamara pagimdė Judui!“ 13 Taigi Boazas vedė Rutą, ir ji tapo jo žmona. Taip jis pradėjo su ja vedybinį gyvenimą. VIEŠPATS leido jai tapti nėščia, ir ji pagimdė sūnų.

F. RUTA PAGIMDO BOAZUI SŪNŲ

14 Nūnai moterys Naomei sakė: „Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, kuris šią dieną nepaliko tavęs be atpirkėjo! Tebūna amžinas jo vardas Izraelyje! 15 Lai būna jis tau paguoda ir parama senatvėje, nes jį pagimdė tavo marti, kuri tave myli ir yra geresnė negu septyni sūnūs!“

16 Naomė paėmė kūdikį, pasisodino ant kelių ir tapo jo augintoja. 17 Kaimynės davė jam vardą, sakydamos: „Naomei gimė sūnus!“ Jos pavadino jį Obedu. Jis buvo Išajo, Dovydo tėvo, tėvas.

G. DOVYDO GENEALOGIJA

18 Šie yra Perezo palikuonys: Perezui gimė Hezronas, 19 Hezronui Ramas, Ramui Aminadabas. 20 Aminadabui Nahšonas, Nahšonui Salmonas, 21 Salmonui Boazas, Boazui Obedas, 22 Obedui Išajis, o Išajui gimė Dovydas.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Rutos knygaSkyrius: 4