BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 16

 Laiškas romiečiams
  
Rom 16

Prašymai ir linkėjimai

1 Aš pavedu jums mūsų sesę Febę,[i1] – ji yra Kenchrėjos bažnyčios diakonė; 2 priimkite ją Viešpatyje, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kai prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam. 3 [i2]Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje, 4 kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bendrijos. 5 Pasveikinkite ir bendruomenę, susirenkančią jų namuose.

Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje[i3] įtikėjusį Kristų. 6 Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui. 7 Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus. 8 Sveikinkite mano mylimąjį Kristuje Amplijatą. 9 Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį. 10 Sveikinkite Apelį, išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų. 11 Sveikinkite mano tautietį Herodioną. Sveikinkite tuos iš Narciso šeimynos, kurie yra Viešpatyje. 12 Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias Viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl Viešpaties. 13 Sveikinkite išrinktąjį Viešpatyje Rufą, taip pat ir jo bei mano motiną.[i4] 14 Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius. 15 Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius. 16 Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus bendrijos.

Pirmasis prierašas. Įspėjimas

17 Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų! 18 Tokie žmonės tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis.

19 Jūsų klusnumas žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera, ir nesiveltumėte į blogį. 20 O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis.

Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis!

Antrasis prierašas. Paskutiniai sveikinimai

21 Jus sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Lucijus, Jasonas ir Sosipatras.

22 Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje.[i5] 23 Jus sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jus sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir brolis Kvartas. (24)[i6]

Doksologija

25 [i7]Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas,

sekant apreiškimu paslapties,

nutylėtos per amžinuosius laikus,

26 o dabar atskleistos

ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu

paskelbtos visoms tautoms,

kad jos paklustų tikėjimui,

27 vienam išmintingajam Dievui

per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.

  
Išnašos:
1Rom 16,1: Febė nugabeno šį laišką Romos krikščionims (plg. Apd 18,18).
2Rom 16,3-16,16: Kokia sveikinamųjų įvairovė! Vyrai ir moterys, graikai (Apelis, Narcisas, Epenetas), romėnai Julija, Urbonas), žydai (Andronikas, Aristobulas, Marija), laisvieji ir vergai (Amplijatas, Asinkritas, Flegontas). Visus juos subūrė tikėjimas Kristumi.
3Rom 16,5: Azijoje – tiksliau: Efezo mieste.
4Rom 16,13: Rufas galbūt yra Simono Kirėniečio sūnus, kurį mini Mk 15,21. Matyt, Jeruzalėje ar kur kitur Rufo motina yra Paulių globojusi, todėl jis ją vadina savo motina.
5Rom 16,22: Matome, kad Paulius turėjo raštininkų.
6Rom 16,23: Kai kurie rankraščiai įterpia: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie su jumis visais. Amen.
7Rom 16,25-16,27: Doksologija (Dievo pašlovinimas) galėjo būti vartojama ir krikščionių sueigose bei pamaldose. Ji vėl primena svarbiausiąją šio viso laiško mintį: maloningą, mūsų neužsitarnautą Dievo atsiskleidimą mums ir mūsų atsiliepimą jam klusniu tikėjimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 16