BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 9

 Psalmynas
  
 Padėka už pergalę
  
Ps 9

1 [i1]Chorvedžiui. Melodija kaip giesmės „Mirtis sūnui“.

Dovydo psalmė.

I

{'Alef} 2 Dėkosiu tau, VIEŠPATIE, iš visos širdies,

apsakysiu visus tavo nuostabius darbus.

3 Krykštausiu ir džiūgausiu tavyje, –

šlovės giesmę giedodamas tavo vardui, Aukščiausiasis.

{Bet} 4 Tau pasirodžius, mano priešai traukiasi,

parpuola ir miršta.

II

5 Nes tu gini mano teisę ir bylą,

sėdėdamas soste kaip teisus teisėjas.

{Gimel} 6 Tu grūmoji pagonims ir sunaikini nedorėlius,

jų vardą ištrini amžiams.

7 Priešo neliko – amžini griuvėsiai;

tu sugriovei jų miestus, –

net jų vardai pradingo.

III

{He } 8 Bet VIEŠPATS lieka amžinai, –

savo sostą jis pastatė teismui.

9 Jis teisia pasaulį teisumu;

tautas jis teisia bešališkai.

{Vau} 10 VIEŠPATS yra tvirtovė nuengtiesiems,

tvirtovė nelaimės metu!

11 Kas brangina tavo vardą, tavimi pasitiki,

nes tu, VIEŠPATIE, niekad neatmeti tų,

kurie ieško tavo pagalbos.

IV

{Zajin} 12 Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI,

kuris gyvena Zione!

Skelbkite tautoms jo darbus!

13 Juk jis neužmiršta varguolių šauksmo, –

rūpinasi jais nekalto kraujo gynėjas.

V

{Het} 14 Pasigailėk manęs, VIEŠPATIE!

Žiūrėk, ką aš kenčiu nuo tų,

kurie manęs neapkenčia.

Išgelbėk mane nuo mirties, VIEŠPATIE,

15 kad gražiojo Ziono[i2] vartuose

galėčiau paskelbti visus tavo šlovės darbus

ir džiaugtis tavo išganymu.

VI

16{Tet}  Tautos įgriuvo į savo iškastą duobę,

jų kojos įkliuvo

į jų pačių paslėptas pinkles.

17 VIEŠPATS apsireiškia teisdamas, –

nedorą žmogų suraizgo jo paties kėslais.

{Higaion.[i3] Sela}

VII

{Jod} 18 Visi nedori žmonės yra pakeliui į Šeolą,

ir visi pagonys, kurie užmiršta Dievą.

{Kaf} 19 Ne visuomet varguolis bus užmirštas,

nei skurdžių viltis amžinai nežus.

20 Pakilk, VIEŠPATIE!

Neleisk mirtingajam paimti viršų, –

tebūna tautos teisiamos tavo akivaizdoje.

21 Įvaryk joms baimę, VIEŠPATIE!

Težino tautos, kad jos tik mirtingi žmonės! {Sela}

  
Išnašos:
1Ps 9,1-9,21: Devintoji psalmė Vulgatos vertime turi dvi dalis, o kiekviena jų hebrajiškajame tekste sudaro atskirą psalmę – Ps 9 ir 10. Iš pradžių jos sudarė vieną psalmę, kurios kiekvienas posmelis prasidėjo viena po kitos einančia hebrajų kalbos alfabeto raide – nuo ’Alef (pirmosios) iki Tet (paskutinės), ženklinančiomis iš viso 22 posmelius. Septuaginta ir Vulgata abi psalmes laiko viena – Ps 9. Užtat psalmių ženklinimas lotyniškajame vertime nuo 10 iki 146 yra vienu skaičiumi mažesnis negu hebrajiškajame tekste.
2Ps 9,15: ... gražiojo Ziono: hebrajiškai dukters Ziono, t. y. dukters Jeruzalės. Kalnas hebrajiškai yra vyriškosios giminės, o miestas moteriškosios.
3Ps 9,17: Hig{g}aion{as}: žodis ženklina mąstymą arba tylią melodiją, muzikinę palydą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 9