BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 89

 Psalmynas
  
 Dievo sandora su Dovydu
  
Ps 89

1 [i1]Poema. Etano Ezrahito.

I

2 Giedosiu, VIEŠPATIE, apie tavo gerumo darbus[i2] amžinai,

savo burna apsakysiu visoms kartoms tavo ištikimybę.

3 Juk išpažįstu, kad tavo ištikima meilė yra amžina;

tvirta kaip dangaus skliautas – tavo ištikimybė.

4 Tu pasakei: „Aš sudariau sandorą su savo išrinktuoju,

prisiekiau savo tarnui Dovydui:

5 'Tavo palikuonis bus visuomet karalius;

patvirtinsiu tavo sostą visoms kartoms'“. {Sela}

II

6 Dangus tešlovina tavo nuostabius darbus, VIEŠPATIE,

tavo ištikimybę šventųjų sueigoje![i3]

7 Juk kas padangėse gali VIEŠPAČIUI prilygti,

kas tarp dangiškųjų būtybių yra panašus į VIEŠPATĮ?

8 Dievas šiurpą kelia šventųjų taryboje, –

visi jo pagarbiai bijo.

9 O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, kas yra į tave panašus?

Galingas esi tu, VIEŠPATIE, ir visur ištikimas!

10 Tu valdai šėlstančią jūrą, –

įtūžusias bangas sutramdai.

11 Tu sutraiškei Rahabą[i4] lyg lavoną;

galinga ranka išblaškei savo priešus.

12 Tavo yra dangūs, tavo ir žemė;

pasaulis ir visa, kas jame, – tu tvirtai juos padėjai.

13 Šiaurė ir pietūs[i5] – tu juos sukūrei, –

Taboras ir Hermonas džiugiai šlovina tavo vardą.

14 Koks tu esi galingas!

Stipri yra tavo ranka, visa pasiekianti tavo dešinė!

15 Teisumas ir teisingumas tavo sosto pamatas,

gerumas ir tiesa tau tarnauja.

16 Kokie laimingi žmonės, žinantys džiugųjį šauksmą,[i6]

jie gyvena, VIEŠPATIE, tavo Artumo šviesoje.

17 Per visą dieną jie džiūgauja dėl tavo vardo,

ir tavo teisumas juos išaukštino.

18 Tu teiksi mums didžias pergales,

tavo malone mūsų galybė išaukštinta.

19 Juk VIEŠPAČIUI priklauso mūsų skydas,

Izraelio Šventajam – mūsų karalius.

III

20 Tada kalbėjai regėjime

ir savo ištikimiesiems[i7] sakei:

„Galiūnui uždėjau vainiką,

išaukštinau išrinktąjį iš tautos.

21 Radau Dovydą, savo tarną;

patepiau jį savo šventuoju aliejumi;

22 mano ranka su juo bus visados

ir mano petys jį stiprins.

23 Joks priešas jo neengs

nei nedorėlis jo nenugalės.

24 Sunaikinsiu jo priešus,

parblokšiu visus, kurie jo nekenčia.

25 Jį lydės mano ištikimybė ir gerumas;

jo galybė per mano vardą bus išaukštinta.

26 Uždėsiu jo ranką ant Jūros,[i8]

jo dešinę ant Upių.[i9]

27 Jis man sakys: 'Tu mano Tėvas,

mano Dievas, mano išganymo Uola!'

28 Padarysiu jį savo pirmagimiu,

iškiliausiu iš žemės karalių.

29 Per amžius remsiu jį savo ištikima meile,

mano sandora su juo liks visados tvirta.

30 Padarysiu jo palikuonis amžinus,

ir jo sostas bus kaip dangaus dienos.[i10]

31 [i11]Jei jo vaikai nusigręžtų nuo mano Mokymo

ir negyventų pagal mano įsakus,

32 jei jie laužytų mano įstatus

ir nesilaikytų mano įsakymų,

33 tada bausiu jų nusikaltimą rykšte

ir jų kaltę botago kirčiais.

34 Bet savo gerumo jam neatšauksiu,

savo ištikimybės nesulaužysiu.

35 Savo sandoros su juo laikysiuos,

savo lūpų pažado nekeisiu.

36 Kartą visiems laikams prisiekiau savo šventumu, –

Dovydui niekad nemeluosiu.

37 Per amžius gyvuos jo palikuonys,

jo sostas bus kaip saulė mano akyse.

38 Tarsi mėnulis, kuris visada yra –

ištikimas liudytojas dangaus skliaute“. {Sela}

IV

39 Betgi nūn atmetei ir atstūmei,

įniršai ant savo pateptojo.

40 Atsisakei sandoros su savo tarnu,

numetei jo vainiką ant žemės.

41 Nugriovei visas jo miestų sienas,

visas jo tvirtoves pavertei griuvėsiais.

42 Visi, kas tik eina pro šalį, jį plėšia;

kaimynams pasityčiojimu jis tapo.

43 Jo priešų dešinę išaukštinai pergale, –

pradžiuginai jo priešus.

44 Net jo kalavijo ašmenis atšipinai,

mūšyje jam nepadėjai.

45 Atėmei jam iš rankos skeptrą,

jo sostą nuvertei ant žemės.

46 Sutrumpinai jo jaunystės dienas;

apdengei jį gėda.{Sela}

V

47 Kaip ilgai, VIEŠPATIE? Nejau slėpsies amžinai?

Kaip ilgai degs lyg ugnis tavo pyktis?

48 Atsimink, koks trumpas yra mano gyvenimas –

kokius trapius tu sukūrei visus mirtinguosius!

49 Koks žmogus gali gyventi ir niekad nemirti?

Kas gali išsigelbėti iš Šeolo galybės? {Sela}

50 Kurgi, Viešpatie, tavo senoji meilė,

kuria prisiekei Dovydui būdamas ištikimas?

51 Atsimink, Viešpatie, kaip iš tavo tarno tyčiojamasi,

kaip aš nešioju širdyje tautų užgaules,

52 kuriomis tavo priešai tyčiojosi, VIEŠPATIE,

kuriomis tyčiojosi iš tavo pateptojo žingsnių.

53 [i12]Tebūna pagarbintas VIEŠPATS per amžius!

Tebūna, tebūna!

  
Išnašos:
1Ps 89,1-89,53: Psalmė iš Babilonijos tremties ar potremtinio laikotarpio, bet sukurta iš ankstyvesnių šaltinių. Paskelbęs savo temą – Dievo sandora su Dovydu (I), – psalmininkas šlovina Viešpatį žodžiais, primenančiais senesnius himnus (II). Dievo pažadai Dovydui, pasakojami 2 Sam 7,8-16 skaitinyje, gana išsamiai atpasakojami (III), sugretinant juos su liūdna psalmininko laikų padėtimi (IV), kai Dievas, rodos, yra užmiršęs savo pažadus (V).
2Ps 89,2: ... gerumo darbus: amžinos dinastijos pažadas Dovydui per pranašą Nataną (žr. 50-ąją eilutę).
3Ps 89,6-89,9: ... šventųjų sueigoje ... šventųjų taryboje: dangiškos dvasios – būtybės (žr. 7-ąją eilutę). Pažodžiui Dievo sūnų ...
4Ps 89,11: ... Rahabą: mitologinė jūros pabaisa, kurios vardu Šventajame Rašte ženklinamas poetinis pradinio chaoso įasmeninimas. Žr. Pr 1,2.6-7. Čia tuo vardu ženklinama Dievo viešpatavimas jūrai ir visiems maištingiems kūriniams. Žr. Job 9,13; 26,12; Ps 74,13-14; 87,4; Iz 51,9.
5Ps 89,13: Šiaurė ir pietūs ... : hebrajiškai Zafon{as} ir Jamin{as} – vardai šventųjų kalnų. Zafonas yra šiaurėje. Žr. Ps 48,3; Iz 14,13. Bet Jamino kalnas nėra žinomas. Turbūt šis vardas yra pietuose esančio Sinajaus kalno sinonimas.
6Ps 89,16: ... džiugųjį šauksmą: šauksmas buvo būdingas liturginis izraeliečių pamaldų pradas.
7Ps 89,20: ... savo ištikimiesiems: pranašui Natanui ir karaliui Dovydui.
8Ps 89,26: ... Jūros ... Upių: Viduržemio jūra vakaruose ir Eufrato upė bei jos intakai rytuose. Leis jam apglėbti visą kraštą – nuo jūros ligi upių.
9Ps 89,26: ... Jūros ... Upių: Viduržemio jūra vakaruose ir Eufrato upė bei jos intakai rytuose. Leis jam apglėbti visą kraštą – nuo jūros ligi upių.
10Ps 89,30: ... kaip dangaus dienos: toks pastovus kaip saulė dangaus skliaute. Žr. Ps 72,5.17 ir šio skyriaus 37-38 eilutes.
11Ps 89,31-89,38: Dievo pažadai Dovydui buvo iš dalies laikini ir iš dalies neatšaukiami. Laikini, nes Dovydo palikuonys nevykdė sandoros įpareigojimų; neatšaukiami, nes pažadai visapusiškai išsipildo Jėzuje, Dievo Mesijuje, kuris yra Dovydo sūnus.
12Ps 89,53: Šis Dievo pagarbinimas – doksologija – nėra psalmės dalis. Jis užbaigia Trečiąją Psalmyno knygą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 89