BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 74

 Psalmynas
  
 Malda tautos nelaimėje
  
Ps 74

1 [i1]Asafo poema.

I

Kodėl, Dieve, mus amžinai[i2] atstumi?

Kodėl tavo įniršis rusena ant tavo ganyklos avių?

2 Atsimink savo seniai įsigytą bendriją –

giminę, kurią atpirkai sau kaip paveldą,

Ziono kalną, kur apsigyvenai.

3 Atsisuk į begalinius griuvėsius –

į visus priešo smurto darbus šventovėje!

4 Tavo priešai rėkavo tavo sueigų vietoje;

sudėjo ten savo ženklus.

5 [i3]Jie atrodė lyg medkirčiai,

kirviais kertantys medžius.

6 Savo kirviais ir kūjais jie sudaužė

visus drožtus jos papuošimus.

7 Su žeme sulygino tavo Šventyklą ir padegė;

išniekino tavo Artumo buveinę.

8 Širdyje sau jie sakė:

„Paverkime juos visiškai!“ –

sudegino visas Dievo sueigų vietas krašte.

9 Savo ženklų[i4] nebematome,

nėra daugiau jokio pranašo,[i5]

ir niekas iš mūsų nežino, kaip ilgai.

10 Dieve, kaip ilgai tas priešas tyčiosis,

nejau amžinai jie dergs tavo vardą?

11 Kodėl neištiesi mums rankos – savo dešinės?

Kodėl laikai rankas susidėjęs už nugaros?

II

12 Betgi, Dieve, mano karaliau iš seno;

tu laimėjai mums daug pergalių mūsų krašte.

13 [i6]Savo galybe tu perkirtai jūrą,

sutriuškinai jūros pabaisų[i7] galvas.

14 Tu sutraiškei Leviataną,[i8]

pašėrei jo kūnu tyrų žvėris.

15 Tau paliepus, ėmė trykšti šaltiniai ir srautai;

išdžiovinai neišsenkančias upes.

16 Tu sukūrei dieną ir naktį;

tu padėjai į vietą mėnulį ir saulę.

17 Tu nustatei visas žemės ribas;

padarei vasarą ir žiemą.

18 Bet atsimink, VIEŠPATIE, kaip priešas šaiposi,

kaip nedori žmonės niekina tavo vardą.

19 Neatiduok savo balandžio laukiniams žvėrims;[i9]

savo nuskriaustųjų neužmiršk amžinai.

20 Žvilgterk į savo Sandorą!

Pilni smurto lindynių mūsų krašto užkampiai.

21 Tenesitraukia šalin nusivylę nuskriaustieji;

tešlovina tavo vardą vargšai ir beturčiai.

22 Pakilk, Dieve, gink savo bylą;

atsimink, kaip nedori žmonės šaiposi

iš tavęs visą dieną.

23 Neužmiršk savo priešų rėkavimo;

ūžesys tų, kurie prieš tave maištauja, nenutyla.

  
Išnašos:
1Ps 74,1-74,23: Rauda dėl Šventyklos sunaikinimo. Babiloniečiai sunaikino Jeruzalės Šventyklą 587 m. prieš Kristų. Psalmininkas vaizdžiai aprašo baisų sunaikinimą, maldaudamas Dievą rūpintis savo tauta (I); tada, prisimindamas nuostabiuosius Viešpaties darbus kuriant sau tautą (II), nuolankiai primena Dievui, kad jo paties garbė yra pavojuje dė1 jo išrinktosios tautos likimo (III).
2Ps 74,1: ... amžinai: atrodo, kad Šventykla buvo sunaikinta jau senokai.
3Ps 74,5: Šios eilutės hebrajiškasis tekstas nėra aiškus.
4Ps 74,9: Savo ženklų ... : nuostabiųjų Dievo darbų, apreiškusių Dievo rūpinimąsi savo tauta Išėjimo iš Egipto metu.
5Ps 74,9: ... jokio pranašo: atrodo, kad Jeremijas ir Ezekielis arba jau buvo mirę, arba nebegyveno Jeruzalėje. Žr. Rd 2,9.
6Ps 74,13-74,17: Šios eilutės turbūt buvo perimtos iš kur kas ankstyvesnės giesmės. Vaizdiniai, vartojami aprašyti Dievo kūrybinei jėgai Visatos pradžioje ir Išėjimo iš Egipto įvykyje, galėjo būti iš dalies perimti iš kanaaniečių raštijos.
7Ps 74,13-74,17: ... jūros pabaisų ... Leviatan{ą}: mitologiniai gyvūnai. Žr. Iz 27,1. Čia jie įasmenina vandens chaosą Visatos kūrimo pradžioje. Žr. Ps 89,11.
8Ps 74,14: ... Leviatan{ą}: mitologiniai gyvūnai. Žr. Iz 27,1. Čia jie įasmenina vandens chaosą Visatos kūrimo pradžioje. Žr. Ps 89,11.
9Ps 74,19: ... savo balandžio laukiniams žvėrims: balandis – Izraelio įvaizdis; laukiniai žvėrys – pikti Izraelio kaimynai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 74