BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 69

 Psalmynas
  
 Aimana
  
Ps 69

1 [i1]Chorvedžiui.

„Lelijų“ melodija. Dovydo.

I

2 Gelbėk mane Dieve,

nes vandenys[i2] man kaklą siekia!

3 Klimpstu į dumbliną gelmę,

nėra kur koja atsiremti.

Patekau į gilius vandenis,

ir bangos mane skandina.

4 Pavargau bešaukdamas pagalbos,

man gerklė išdžiūvo.

Akis pražiūrėjau,

belaukdamas tavo pagalbos.

5 Daugiau negu man ant galvos plaukų yra žmonių,

kurie nekenčia manęs be priežasties.[i3]

Mano priešai melais mane juodina;

jie stiprūs ir nori mane užmušti.

Argi turiu grąžinti, ko nesu pavogęs?

II

6 Dieve, tu pažįsti mano kvailystę,

mano nuodėmės[i4] tau ne paslaptis.

7 Lai nebūna sugėdinti dėl manęs tie,

kurie pasitiki tavimi, VIEŠPATIE, Galybių Dieve;

tenebūna gėdos dėl manęs tiems,

kurie tave garbina, Izraelio Dieve!

8 Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę,

ir gėda dengė mano veidą.

9 Tapau benamis savo giminėms,

svetimas savo motinos vaikams.

10 Juk uolumas tavo Namams[i5] dega manyje lyg ugnis

ir tau metami užgauliojimai krinta ant manęs.

11 Už tai, kad verkiau ir pasninkavau,

žmonės mane šmeižia.

12 Kad padariau ašutinę savo drabužiu,

jie iš manęs juokiasi.

13 Vartuose žmonės skleidžia apie mane paskalas,

smuklės lankytojai tyčiojasi iš manęs dainomis.

III

14 Bet aš! Mano malda tau, VIEŠPATIE.

Suteik malonę, Dieve, išklausyk manęs,

žiūrėdamas savo didžio gerumo.

Savo ištikima pagalba

15 trauk mane iš liūno, kad nenugrimzčiau,

gelbėk mane nuo priešų ir vandens gelmių.

16 Neleisk tvano bangoms manęs paskandinti;

neleisk gelmėms manęs praryti;

neleisk Duobei virš manęs užsiraukti.

17 Atsiliepk man, VIEŠPATIE,

nes gera tavo ištikima meilė;

atsigręžk į mane iš savo didžio gailestingumo.

18 Neslėpk veido nuo savo tarno;

kenčiu – skubėk man atsiliepti.

19 Prieik prie manęs, atpirk mane;

išvaduok mane nuo mano priešų!

20 Tu žinai mano užgaules, gėdą ir negarbę;

tau pažįstami visi mano priešai.

21 Užgaulės drasko širdį, esu nevilties pagautas;

laukiu užuojautos, bet nėr jokios,

ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų.

22 [i6]Į mano maistą jie deda nuodų,

troškuliui numalšinti man jie duoda acto.

IV

23 [i7]Tebūna jų pačių stalas jiems spąstai,

net jų bendrams pinklės.

24 Teaptemsta jiems akys, kad nebegalėtų matyti;

tedreba nuolat jų strėnos.

25 Išliek ant jų savo pyktį, –

tepasiveja juos tavo degantis įniršis.

26 [i8]Tebūna nusiaubta jų stovykla,

neleisk niekam gyventi savo palapinėse.

27 Juk tą, kurį tu nubaudei, jie persekioja;

tam, kurį tu sužeidei, jie aitrina skausmą.

28 Krauk jiems kaltę ant kaltės, –

neduok jiems savo išganymo dalies.

29 Tebūna jie ištrinti iš gyvųjų knygos,

į teisiųjų sąrašą tenebūna įtraukti!

V

30 Bet aš esu nuskriaustas ir kenčiu;

pakelk mane, Dieve, ir gelbėk!

31 Šlovinsiu Dievo vardą giesme,

aukštinsiu jį ir dėkosiu.

32 Tai labiau patiks VIEŠPAČIUI negu galvijai,

negu raguoti jaučiai skeltanagiai.

33 Nuskriaustieji matys tai ir nudžiugs;

jūs, kurie ieškote Dievo, turėkite drąsos!

34 Juk vargšus girdi VIEŠPATS

ir neatstumia savųjų, esančių nelaisvėje.

35 Tešlovina jį dangus ir žemė,

jūros ir visa, kas jose gyva!

36 Tikrai Dievas išgelbės Zioną

ir atstatys Judo miestus.

Jo tarnai ten gyvens ir užvaldys kraštą;

37 jo tarnų vaikai jį paveldės

ir mylintys jo vardą ten gyvens.

  
Išnašos:
1Ps 69,1-69,37: Aimana, panaši į Ps 22. Psalmininkas aprašo savo sunkią būklę (I) ir neužsipelnytą gėdą (II), prašydamas Dievą jį apginti (III) ir nubausti jo priešus (IV); savo ruožtu jis atnašaus Dievui šlovės auką (V). Panašiai kaip prie Ps 51, taip ir čia yra pridėtos psalmės gale dvi eilutės, pranašaujančios Izraelio atstatymą ir sugrįžimą iš Babilonijos tremties. Kadangi keletas eilučių yra cituojamos Naujajame Testamente su nuoroda į Kristų, Katalikų Bendrija šią psalmę laikė bent netiesiogiai mesijine.
2Ps 69,2: ... vandenys: įprastas nelaimės įvaizdis. Žr. Ps 18,5; 42,8; 88,8.
3Ps 69,5: ... nekenčia manęs be priežasties: paties Kristaus posakiu šiuos žodžius visiškai patvirtino jo priešų neapykanta. Žr. Jn 15,25.
4Ps 69,6: ... mano kvailystę ... mano nuodėmės: psalmininkas prisipažįsta, kad yra kaltas, bet ne tais nusikaltimais, kuriuos jam primeta priešai.
5Ps 69,10: ... uolumas tavo Namams: ryškiai reiškėsi Kristaus Šventyklos išvalymo metu. Žr. Jn 2,17.
6Ps 69,22: Pranašystė, išsipildžiusi, kai buvo duota Jėzui kartaus gėrimo kančios metu. Žr. Jn 19,28. ... nuodų: hebrajiškasis žodis ženklina kartaus ir nuodingo augalo sunką.
7Ps 69,23: ... stalas: tik staltiesė, patiesta žemėje. Užtat lengva ant jos paslysti.
8Ps 69,26: Pritaikyta Judui. Žr. Apd 1,20.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 69