BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 68

 Psalmynas
  
 Viešpaties pergalės žygis
  
Ps 68

1 [i1]Chorvedžiui.

Dovydo psalmė. Giesmė.

I

2 [i2]Dievui pakilus, pakrinka jo priešai;

tie, kurie jo nekenčia, bėga nuo jo veido.

3 Kaip išblaškomi dūmai,

taip jie pradingsta;

kaip tirpsta vaškas prieš ugnį,

taip nedorėliai pražūva prieš Dievą.

4 Bet teisieji linksminasi;

jie džiūgauja Dievo Artume, –

jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo.

II

5 Giedokite Dievui,

giedokite šlovės giesmes jo vardui;

aukštinkite tą, kuris joja ant debesų,[i3]

kurio vardas yra VIEŠPATS;

džiūgaukite jo Artume.

6 Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas –

Dievas savo šventoje buveinėje.

7 Dievas duoda benamiams namus gyventi,

išlaisvina kalinius – gyvus ir sveikus;

vien maištingieji turi gyventi dykynėje.

III

8 Dieve, kai tu vedei savo tautą,

kai žygiavai per dykumą, {Sela}

9 žemė drebėjo, dangus lietumi prapliupo

Artume Dievo, Sinajaus Dievo,

Artume Dievo, Izraelio Dievo.

10 Siuntei gausų lietų, Dieve,

atgaivinai savo nualintą paveldą;

11 tavo šeima ten rado namus, –

iš savo gerumo, Dieve,

rūpiniesi vargstančiais.

IV

12 VIEŠPATS ištarė žodį;

moterys[i4] – didis būrys – neša gerą žinią:

13 „Bėga, bėga kariuomenių karaliai!

Moterys namie dalijasi grobiu,

14 nors jos likosi tarp avidžių –

pasidabruotais sparnais balandžio,

geriausiu auksu paauksuotomis jo plunksnomis.

15 Ten Šadajui[i5] blaškant karalius,

krito sniegas ant Zalmono kalno“.[i6]

V

16 O didingasis kalne, Bašano kalne,

daugelio viršūnių kalne, Bašano kalne!

17 Daugelio viršūnių kalne,

kodėl žvairuoji į kalną,

kurį Dievas išsirinko[i7] savo buveine, –

kur VIEŠPATS gyvens amžinai?

18 Dievo kovos vežimų dusyk po dešimt tūkstančių –

tūkstančių tūkstančiai, –

VIEŠPATS žygiuoja iš Sinajaus į šventąją vietą.

19 Tu kopei į aukštąjį kalną,[i8]

vedeisi belaisvius su palyda,

priėmei dovanas iš žmonių –

net iš tų, kurie maištauja.

VIEŠPATS Dievas ten gyvens!

VI

20 Tebūna pagarbintas Viešpats!

Kas dieną jis neša mūsų naštas,

Dievas – mūsų išganymas. {Sela}

21 Mūsų Dievas yra Dievas, kuris išgano;

jis yra VIEŠPATS, mūsų Viešpats,

kuris gelbsti mus nuo mirties.

22 Dievas sutrupins savo priešams galvas,

gauruotą pakaušį einančio savo kaltės keliais.

23 VIEŠPATS tarė: „Parvesiu juos iš Bašano,

parvesiu juos iš jūros gelmių,

24 kad tu galėtumei braidyti jų kraujyje

ir kad tavo šunys prisilaižytų jo iki soties“.

VII

25 Dieve, tavo pergalės eitynes visi mato,

Dievo, mano karaliaus, žygiavimą į savo šventovę.

26 Giesmininkai priekyje, muzikantai gale,

tarp jų merginos muša būgnelius su žvangučiais.

27 „Susirinkę į sueigą, garbinkite Dievą – VIEŠPATĮ jūs,

kurie esate iš Izraelio šaltinio!“

28 Antai Benjamino žmonės, mažiausiasis klanas, juos veda;

Judo didžiūnai savo būryje,

Zebuluno vadai, Naftalio didikai.

VIII

29 Siųsk, Dieve, savo jėgą, –

jėgą, Dieve, kurią parodei dėl mūsų

30 iš savo Šventyklos Jeruzalėje,

kur karaliai neša tau dovanas.

31 Drausk nendrių laukinį žvėrį,[i9] drausk tautas –

tą stiprių jaučių ir veršių bandą,

kol ateis gūždamiesi su sidabro luitais.

Išblaškyk tautas, kurios džiaugiasi karais!

32 Nešini duoklėmis ateis iš Egipto;

Kušas atskubės su dovanomis Dievui.

IX

33 O, visų tautų žmonės, giedokite Dievui,

giedokite šlovės giesmę, Viešpačiui – {Sela}

34 tam, kuris joja[i10] dangaus skliautu,

sukurtu pasaulio pradžioje.

Štai griaudžia jo balsas – galingas balsas:

35 „Pripažinkite Dievo galybę!“

Jo didybė gaubia Izraelį;

jo jėgos sklidinas dangaus skliautas.

36 Pagarbią baimę kelia savo šventovėje Dievas –

Izraelio Dievas, –

jis teikia galybę ir jėgą tautai.

Žmonės, garbinkite Dievą!

  
Išnašos:
1Ps 68,1-68,36: Vienas iškiliausių, bet kartu ir sunkiausių, Psalmyno himnų. Kelete vietų hebrajiškasis tekstas sudaro sunkumų, nes yra nukentėjęs nuo perrašinėjimo. Psalmė buvo sukurta giedojimui, kai Sandoros Skrynia buvo nešama į Šventyklą. Pradedant senuoju Izraelio kovos šūkiu (žr. 2-ąją eilutę), pradinis posmas skelbia nedorėlių pralaimėjimą ir teisiųjų pergalę (I). Po bendro Dievo gerumo pašlovinimo (II) trumpai atpasakojama pergalingas Viešpaties žygis iš Egipto į Sinajų (III) ir Pažado Žemės užkariavimas (IV); paskui užsimenama apie Dievo išsirinktą Zioną savo buveine (V) ir apie visas jo pergales (VI); galop, aprašius eitynių iškilmę (VII), prašoma Dievo plėsti savo visagalį viešpatavimą (VIII), kol visa žemė ims jam šlovės giesmę giedoti (IX).
2Ps 68,2: Žr. Sk 10,35.
3Ps 68,5: ... aukštinkite ... kuris joja ant debesų: Debesų Raitelis yra labai senas Dievybės titulas. Jis užtinkamas kanaaniečių raštijoje net prieš Mozės laikotarpį ir Senajame Testamente. Žr. Įst 33,26; Ps 18,10-12; 68,34; Iz 19,1; Hab 3,8.
4Ps 68,12: ... moterys: izraelietės reiškėsi švenčiant pergalę. Žr. Iš 15,20; 1 Sam 18,6-7.
5Ps 68,15: ... Šadaj{ui}: senas Dievo vardas, kuris reiškia Visagaliui.
6Ps 68,15: ... Zalmon{o} kalno: turbūt kalnas Haurane ar Bašane, į rytus nuo Galilėjos ežero.
7Ps 68,17: ... kalną ... Dievas išsirinko: Zion{o} kalną.
8Ps 68,19: ... aukštąjį kalną: į dieviškąjį sostą arba ant Ziono, arba danguje.
9Ps 68,31: ... laukinį nendrių žvėrį: Egiptą. Žr. Ez 29,2-7.
10Ps 68,34: ... kuris joja: žr. 5-osios eilutės paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 68