BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nehemijo knygaSkyrius: 11

 Nehemijo knyga
  
Neh 11

Nehemijas ieško Jeruzalei gyventojų

1 [i1]Tautos didžiūnai įsikūrė Jeruzalėje. Kiti žmonės tad metė burtus, kad vienas iš dešimties atsikeltų gyventi į Jeruzalę – šventąjį miestą, o devyni dešimtadaliai liktųsi kituose miestuose. 2 Žmonės gyrė visus vyrus, kurie savanoriškai ryžosi gyventi Jeruzalėje.

3 Šie yra {Judo} srities didžiūnai, kurie gyveno Jeruzalėje. {Judo miestuose gyveno paprasti izraeliečiai, kunigai, levitai, Šventyklos vergai ir Saliamono vergų palikuonys, kiekvienas savo nuosavybėje, kurią turėjo savo mieste.}

4 Jeruzalėje gyveno ir Judo žmonių, ir Benjamino žmonių. Iš Judo žmonių: Mahalelio sūnaus Šefatijo sūnaus Amarijo sūnaus Zecharijo sūnaus Urijo sūnus Atajis iš Perezo palikuonių; 5 ir Zecharijo sūnaus Jojaribo sūnaus Adajo sūnaus Hazajo sūnaus Kol-Hozės sūnaus Barucho sūnus Maasėjas iš šiloniečių palikuonių. 6 Iš viso Perezo palikuonių, gyvenančių Jeruzalėje, buvo keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni narsūs vyrai.

7 Benjamino žmonės yra šie: Jesajo sūnaus Itielio sūnaus Maasėjo sūnaus Kolajo sūnaus Pedajo sūnaus Joedo sūnaus Mešulamo sūnus Salu'as. 8 Po jo Gabajis ir Salajis. Iš viso devyni šimtai dvidešimt aštuoni. 9 Zichrio sūnus Joelis buvo jų vadas, o Hasenaos sūnus Judas – valdytojo pavaduotojas mieste.

10 Iš kunigų: Jojaribo sūnus Jedajas, Jachinas, 11 Ahitubo sūnaus Merajoto sūnaus Zadoko sūnaus Mešulamo sūnaus Hilkijo sūnus Serajas, Dievo Namų pareigūnas, 12 ir jų broliai, kurie atliko Namų apeigas, aštuoni šimtai dvidešimt du; ir Malchijo sūnaus Pašhuro sūnaus Zecharijo sūnaus Amzio sūnaus Pelalijo sūnaus Jerohamo sūnus Adajas 13 ir jo broliai, klanų galvos, du šimtai keturiasdešimt du; ir Imero sūnaus Mešimeloto sūnaus Ahzajo sūnaus Ahzarelio sūnus Amašsajis, 14 ir jo broliai, narsūs galiūnai, šimtas dvidešimt aštuoni. Jų prižiūrėtojas buvo Hagedolimo sūnus Zabdielis.

15 O iš levitų: Bunio sūnaus Hašabijo sūnaus Azrikamo sūnaus Hasšubo sūnus Šemajas; 16 Šabetajis ir Jozabadas iš levitų vadų, kurie buvo atsakingi už Dievo Namų išorės darbus; 17 Asafo sūnaus Zabdžio sūnaus Mikos sūnus Matanijas buvo galva, – meldžiantis jis užvesdavo padėkos giesmę, – ir Bakbukijas, vienas iš jo brolių, buvo jo pavaduotojas, ir Jedutūno sūnaus Galalo sūnaus Šamuos sūnus Abda. 18 Iš viso levitų šventajame mieste buvo du šimtai aštuoniasdešimt keturi.

19 Ir vartų sargai – Akubas, Talmonas ir jų broliai, einantys sargybą prie vartų, – šimtas septyniasdešimt du.

20 O kiti izraeliečiai, kunigai ir levitai visuose Judo miestuose gyveno kiekvienas savo pavelde. 21 Bet Šventyklos vergai gyveno ant Ofelio. Ziha ir Gišfa vadovavo Šventyklos vergams.

22 Levitų prižiūrėtojas Jeruzalėje buvo Mikos sūnaus Matanijo sūnaus Hašabijo sūnaus Banio sūnus Uzis. Jis buvo iš Asafo palikuonių – giesmininkų, paskirtų Dievo Namų tarnybai. 23 Jiems buvo karališkas įsakymas ir nustatyta tvarka kasdienėms giesmininkų pareigoms. 24 Mešezabelio sūnus Petahijas, iš Judo sūnaus Zeraho palikuonių, buvo prie karaliaus rankos visiems žmonių reikalams.

Kiti Judo miestai

25 Dėl jų kaimų su laukais: kai kas iš Judo žmonių gyveno Kirjat-Arbos mieste ir jo kaimuose, Dibone ir jo kaimuose, Jekabzėelyje ir jo kaimuose 26 ir Ješuoje, ir Modadoje, ir Bet-Pelete, 27 Hazar-Šuale, Beer-Šeboje ir jos kaimuose, 28 Ziklage, Mekonoje ir jos kaimuose, 29 En-Rimone, Zoroje, Jarmute, 30 Zanoahe, Adulame ir jų kaimuose, Lachiše ir jo laukuose, Azekoje ir jos kaimuose. Jie apsigyveno nuo Beer-Šebos iki pat Hinomo slėnio.

31 Ir kai kas iš Benjamino žmonių įsikūrė Geboje, Michmaše, Aijoje, Bet-Elyje ir jo kaimuose, 32 Anatote, Nobe, Ananije, 33 Hazore, Ramoje, Gitajimuose, 34 Hadide, Zebojimuose, Nebalate, 35 Lode, ir Ono'e – amatininkų slėnyje.

36 Keletas levitų padalų iš Judo buvo perkelti į Benjaminą.

  
Išnašos:
1Neh 11,1-11,19: Šis Jeruzalėje Nehemijo dienomis gyvenusių šeimų galvų sąrašas turėtų būti skaitomas po Neh 7,72a. Jis yra pernelyg panašus į sąrašą 1 Kr 9,2-17 skaitinyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 11