BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Nehemijo knygaSkyrius: 10

 Nehemijo knyga
  
 Bendrija įsipareigoja laikytis Toros – Mokymo
  
Neh 10

1 [i1]„Turėdami visa tai prieš akis, mes sudarome tvirtą sutartį raštu. Ant šio antspauduoto rašto yra įrašyti vardai mūsų didžiūnų, mūsų levitų ir mūsų kunigų.

2 Šiame antspauduotame rašte yra įrašyti: Hakalijo sūnus valdytojas Nehemijas ir Zedekijas.

3 Serajas, Azarijas, Jeremijas, 4 Pašhuras, Amarijas, Malchijas, 5 Hatušas, Šebanijas, Maluchas, 6 Harimas, Meremotas, Obadijas, 7 Danielis, Ginetonas, Baruchas, 8 Mešulamas, Abijas, Mijaminas, 9 Maazijas, Bilgajis, Šemajas. Šie yra kunigai.

10 Ir levitai: Azanijo sūnus Ješua, iš Henadado sūnų Binujis ir Kadmielis; 11 ir jų giminaičiai: Šebanijas, Hodijas, Kelita, Pelajas, Hananas, 12 Mika, Rehobas, Hašabijas, 13 Zakuras, Šerebijas, Šebanijas, 14 Hodijas, Banis, Beninu'as.

15 Žmonių vadai: Parošas, Pahat-Moabas, Elamas, Zatu'as, Banis, 16 Bunis, Azgadas, Bebajis, 17 Adonijas, Bigvajis, Adinas, 18 Ateras, Hezekijas, Azūras, 19 Hodijas, Hašumas, Bezajis, 20 Harifas, Anatotas, Nebajis, 21 Pagpiašas, Mešulamas, Heziras, 22 Mešezabelis, Zadokas, Jadua, 23 Pelatijas, Hananas, Anajas, 24 Hošea, Hananijas, Hasšubas, 25 Halohešas, Pilha, Šobekas, 26 Rehumas, Hašabna, Maasėjas, 27 Ahijas, Hananas, Ananas, 28 Maluchas, Harimas, Baana.

29 O kiti žmonės – kunigai, levitai, vartų sargai, giesmininkai, Šventyklos vergai ir visi, kurie yra atsiskyrę nuo šalies tautų, kad laikytųsi Dievo Mokymo, drauge su savo žmonomis, sūnumis, dukterimis – su visais, kurie žino ir supranta, 30 vienijasi su savo garbingais giminėmis iškilminga priesaika, norėdami sekti Dievo Mokymu, duotu per Dievo tarną Mozę, ištikimai laikantis ir vykdant visus VIEŠPATIES, mūsų VIEŠPATIES, įsakymus, jo įsakus ir įstatus.

31 Sutarta, kad mes neduosime savo dukterų vedyboms šalies tautoms, neimsime jų dukterų savo sūnums.

32 Kai šalies tautos atneš prekių ar kokių nors grūdų parduoti šabo dieną, mes jų šabo metu ar bet kokią kitą šventą dieną nepirksime. Septintaisiais metais[i2] atsisakysime žemės derliaus ir visų neapmokėtų skolų.

33 Be to, mes esame įsipareigoję duoti kasmet trečdalį šekelio mūsų Dievo Namų tarnybai – 34 padėtinės duonos eilėms, nuolatinei grūdų atnašai, nuolatinei deginamajai aukai, šabų, jaunačių, Iškilmių atnašoms, pašventintų dovanų atnašoms bei atnašoms už nuodėmę, permaldavimui už Izraelį ir visiems darbams mūsų Dievo Namuose.

35 Mes metėme taip pat burtus tarp kunigų, levitų ir žmonių dėl malkų atnašos į mūsų Dievo Namus. Jas atnešti privalo klanai kasmet nustatytu laiku, kad būtų kuro VIEŠPATIES, mūsų Dievo, aukurui, kaip yra parašyta Mokyme.

36 Be to, mes įsipareigojame atgabenti kasmet į VIEŠPATIES Namus pirmienas mūsų laukų ir pirmienas visų mūsų sodų. 37 Taip pat ir pirmagimius mūsų sūnų ir mūsų gyvulių, kaip įsakyta Mokyme, pirmagimius mūsų kaimenių ir bandų atgabenti į mūsų Dievo Namus kunigams, tarnaujantiems mūsų Dievo Namuose.

38 Taip pat mes atnešime į mūsų Dievo Namų sandėlius pirmąją tešlos dalį – pirmienas mūsų grūdų dovanų, visų medžių vaisių, vyno ir aliejaus kunigams ir mūsų laukų dešimtines levitams. Jie, levitai, surinks dešimtinę visuose mūsų miestuose, kurie yra pavaldūs mūsų tarnybai. 39 Kunigas, Aarono palikuonis, bus su levitais, jiems renkant dešimtinę; levitai atneš dešimtinę nuo savo dešimtinių į mūsų Dievo Namų iždo sandėlius. 40 Izraeliečiai ir levitai javų, vyno ir aliejaus dovanas turi sunešti į sandėlius. Ten yra šventovės reikmenys, ten yra kunigai, einantys tarnybą, vartų sargai ir giesmininkai.

Mes nepaliksime daugiau Dievo Namų“.

  
Išnašos:
1Neh 10,1-10,40: Šis skaitinys priklauso Nehemijo pasakojimui, o ne Ezros. Būtų prasmingiausia jį skaityti po Neh 13,31. Žr. Neh 13,4-31.
2Neh 10,32: Septintaisiais metais: Žr. Iš 23,10; Įst 15,1-3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 10