BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 26

 Evangelija pagal Matą
  
 JĖZAUS KRISTAUS KANČIA IR PRISIKĖLIMAS
  
Mt 26

Alyvų kalne

36 Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane[i8], ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos“. 37 Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. 38 Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. 39 Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ 40 Jis sugrįžo pas mokinius ir, radęs juos miegančius, tarė Petrui: „Negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi? 41 Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“. 42 Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia!“

  
Išnašos:
1Mt 26,2: Per Velykas žydai minėdavo išvadavimą iš Egipto vergijos.
2Mt 26,7: Moteris – Marija, Lozoriaus ir Mortos sesuo (žr. Jn 12,3; 11,2). Atgailautoja, aprašyta Lk 7,36-50, yra visiškai kitas asmuo.
3Mt 26,12: ST labai vertino paskutinį patarnavimą mirusiems, net labiau negu išmaldą gyviesiems.
4Mt 26,15: 30 sidabrinių – 30 siklių; už tokią sumą būdavo galima nusipirkti vergą (žr. Iš 21,32).
5Mt 26,25: Aramėjų kalbos vartosena: į klausimą atsakoma: Tu tai sakai, ir tai reiškia: Taip yra, kaip tu pasakei.
6Mt 26,28: Sandoros – kai kuriuose rankraščiuose Naujosios Sandoros. Išliejamas, arba bus išlietas (neveikiamasis esam. laiko dalyvis turi ir būsim. l. reikšmę). Kaip Senoji Sandora, sudaryta prie Sinajaus kalno, buvo patvirtinta aukojamų gyvulių krauju, taip Naujajame Testamente, arba Naujojoje Sandoroje, Jėzaus kryžiaus aukos kraujas turėjo laimėti ir patvirtinti žmonijos atpirkimą. Vietoj ST apeigų dabar buvo įsteigta sakramentinė auka – šv. Mišios.
7Mt 26,30: Pagiedoję himną – turima omeny 112-117 psalmės, kuriomis būdavo užbaigiama Velykų vakarienė; pasipiktinsite – pamatę mane suimtą ir nuteistą, jūs susvyruosite, gal net liausitės tikėję manimi.
8Mt 26,36: Getsemanė – aliejaus spaudykla.
9Mt 26,53: Legionas – 6000 kareivių.
10Mt 26,59: Vyriausioji teismo taryba – sinedrija.
11Mt 26,64: Jėzus aramėjiškai atsakė: Tu tai sakai; tai reiškia: Taip yra, kaip tu pasakei (plg. Mt 26,25).
12Mt 26,65: Žmogus Jėzus skelbia save Dievu. Izraelitų akimis tai yra didžiausias piktžodžiavimas.
  
Paralelinės vietos:
Mt 26,1-5: Mk 14,1-2;Lk 22,1-2;
Mt 26,6-13: Mk 14,3-9;Jn 12,1-8;
Mt 26,14-16: Mk 14,10-11;Lk 22,3-6;
Mt 26,17-25: Mk 14,12-21;Lk 22,7-14.21-23;Jn 13,21-30;
Mt 26,26-29: Mk 14,22-25;Lk 22,19-20;1 Kor 11,23-25;
Mt 26,30-35: Mk 14,26-31;Lk 22,31-34;Jn 13,35-38; 16,32;
Mt 26,36-46: Mk 14,32-42;Lk 22,40-46;Jn 18,1;
Mt 26,47-56: Mk 14,43-52;Lk 22,47-53;Jn 18,2-11;
Mt 26,57-68: Mk 14,53-65;Lk 22,54-55.66-71;Jn 18,15-16.24;
Mt 26,69-75: Mk 14,66-72;Lk 22,56-62;Jn 18,17.25-27;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 26