BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 21

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 21

Kieno įgaliotas?

23 Kai Jėzus atėjo į šventyklą ir pradėjo mokyti, prisiartino prie jo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų, kurie klausė: „Kokia galia tai darai? Kas tau davė šitą galią?“ 24 Jėzus atsakė: „Ir aš noriu paklausti jus vieno dalyko. Jei man atsakysite, ir aš pasakysiu, kieno įgaliotas tai darau. 25 Iš kur buvo Jono krikštas? Iš dangaus ar iš žmonių?“ Jie samprotavo: „Jei pasakysime – iš dangaus, jis mums prikiš: 'Tai kodėl juo netikėjote?' 26 O jei pasakysime – iš žmonių, reikės bijoti minios, nes visi laiko Joną pranašu“. 27 Todėl jie atsakė Jėzui: „Mes nežinome“. Tad ir jis atsakė: „Tai nė aš nesakysiu, kokia galia tai darau“.

  
Išnašos:
1Mt 21,1-21,11: Jėzus įžengia į Jeruzalę ne kaip užkariautojas, bet kaip taikos kunigaikštis. Čia jis pirmą kartą viešai pasirodo kaip Mesijas – Dievo karalystės kūrėjas. Mt aprašymas kupinas švelnumo Jeruzalei ir jos gyventojams. Tai liudija pasakojimo žydišką kilmę.
2Mt 21,5: Ant Siono kalno stovėjo šventykla, todėl visa Jeruzalė buvo vadinama Siono dukteria.
3Mt 21,7: Ant viršaus, t. y. ant drabužių.
4Mt 21,9: Osana (kilęs iš hebr. išgelbėk) – žydų šlovinimo šūkis, reiškiantis gyvuok, valio! Jį atitinka graikų k. eleison.
5Mt 21,12: Visi šie dalykai būdavo aukojami šventykloje.
6Mt 21,19: Dailialapis, bet bevaisis figmedis greičiausiai vaizduoja puošniąją Jeruzalės šventyklą, kurios kultas nebeduoda dvasinių vaisių. Viešpats čia elgiasi kaip ST pranašai, mėgstantys įvairius simbolinius veiksmus.
7Mt 21,30: Kristaus laikais tėvams buvo reiškiama labai didelė pagarba: sūnus vadino tėvą viešpačiu. Panašiai ir Jėzus savo Motiną viešai vadina ne Motina, o moterimi – ponia (žr. Jn 2,4; 19,26).
8Mt 21,32: Teisybės keliu – rodydamas teisingą kelią.
9Mt 21,33-21,34: Palyginimas (alegorija) apie vynininkus žmogžudžius taikomas anuometiniams išrinktosios tautos vadams, kurie dėl savo egoizmo ir širdies aklumo nepanorėjo priimti Jėzaus skelbiamos Dievo karalystės. Šiame palyginime aiškiai išreikšta mintis apie Kristaus Bažnyčią kaip naująją Dievo Tautą (senoji buvo Sinagoga): Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.
10Mt 21,42-21,44: Biblijos posakis apie kertinį akmenį taikomas Mesijui, kuris vienija ir palaiko Dievo statinį žemėje – Bažnyčią. Tuometiniai Izraelio tautos vadai jį atmetė ir tuo pražudė save ir daugelį tautiečių.
  
Paralelinės vietos:
Mt 21,1-11: Mk 11,1-11;Lk 19,28-38;Jn 12,12-16;
Mt 21,12-17: Mk 11,11.15-17;Lk 19,45-46;Jn 2,14-16;
Mt 21,18-22: Mk 11,12-14.20-24;Lk 17,6;Mt 17,20;
Mt 21,23-27: Mk 11,27-33;Lk 20,1-8;Jn 2,18;
Mt 21,28-32: Lk 7,29-30.37-50;
Mt 21,33-46: Mk 12,1-12;Lk 20,9-19;Jn 3,16-17;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 21