BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 14

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 14

Jėzus eina vandeniu

22 Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. 23 Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

24 Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. 25 Ketvirtos nakties sargybos[i3] metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. 26 Pamatę jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. 27 Jėzus tuojau juos prakalbino: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ 28 Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“. 29 Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. 30 Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ 31 Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ 32 Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. 33 Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“ 34 Perplaukę jie išlipo į krantą Genezarete.[i4]

Pagydymai Genezarete

35 Pažinę Jėzų, tos vietos gyventojai išgarsino jį visoje apylinkėje. Žmonės sugabeno pas jį visus sergančius. 36 Jie prašė jį leisti palytėti nors apsiausto apvadą. Ir kas tik palietė – pasveiko.

  
Išnašos:
1Mt 14,3-14,6: Tetrarchas Erodas Antipas, Erodo Didžiojo sūnus, buvo vedęs Nabatėjos karaliaus Areto IV dukterį, paskui ją pašalino ir susidėjo su savo brolio Erodo Pilypo žmona Erodiada, kito jų brolio, Aristobulo, dukteria. Čia minima Erodiados ir Erodo Pilypo duktė vadinosi Salomė. Vėliau ji ištekėjo už savo motinos dėdės, tetrarcho Pilypo, minimo Lk 3,1. Erodų dinastijoje buvo labai paplitusi kraujomaiša.
2Mt 14,19: Duonos padauginimo stebuklas aprašytas panašiais žodžiais kaip ir Eucharistijos įsteigimas (Mt 26,26).
3Mt 14,25: Ketvirta nakties sargyba – nuo 3 iki 6 val. ryto.
4Mt 14,34: Genezaretas, arba Genezareto žemė – lyguma tarp Kafarnaumo ir Magdalos.
  
Paralelinės vietos:
Mt 14,1-12: Mk 6,14-29;Lk 9,7-9;
Mt 14,13-21: Mk 6,31-44;Lk 9,10-17;Jn 6,1-13;
Mt 14,22-34: Mk 6,45-52;Jn 6,16-21;
Mt 14,35-36: Mk 6,53-56;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 14