BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 14

 Evangelija pagal Matą
  
Mt 14

Jono Krikštytojo mirtis

1 Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis, 2 ir jis savo tarnams pasakė: „Tai Jonas Krikštytojas! Jis prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame veikia stebuklingos galios“.

3 [i1]Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. 4 Nes Jonas jam sakė: „Tau nevalia jos turėti“. 5 Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo žmonių, kurie laikė jį pranašu.

6 Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, 7 kad jis prisiektinai pažadėjo duoti jai, ko tik prašysianti. 8 O ši, savo motinos primokyta, tarė „Duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą“. 9 Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. 10 Jis pasiuntė [budelį], kad nukirstų kalėjime Jonui galvą. 11 Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. 12 Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinią Jėzui.

  
Išnašos:
1Mt 14,3-14,6: Tetrarchas Erodas Antipas, Erodo Didžiojo sūnus, buvo vedęs Nabatėjos karaliaus Areto IV dukterį, paskui ją pašalino ir susidėjo su savo brolio Erodo Pilypo žmona Erodiada, kito jų brolio, Aristobulo, dukteria. Čia minima Erodiados ir Erodo Pilypo duktė vadinosi Salomė. Vėliau ji ištekėjo už savo motinos dėdės, tetrarcho Pilypo, minimo Lk 3,1. Erodų dinastijoje buvo labai paplitusi kraujomaiša.
2Mt 14,19: Duonos padauginimo stebuklas aprašytas panašiais žodžiais kaip ir Eucharistijos įsteigimas (Mt 26,26).
3Mt 14,25: Ketvirta nakties sargyba – nuo 3 iki 6 val. ryto.
4Mt 14,34: Genezaretas, arba Genezareto žemė – lyguma tarp Kafarnaumo ir Magdalos.
  
Paralelinės vietos:
Mt 14,1-12: Mk 6,14-29;Lk 9,7-9;
Mt 14,13-21: Mk 6,31-44;Lk 9,10-17;Jn 6,1-13;
Mt 14,22-34: Mk 6,45-52;Jn 6,16-21;
Mt 14,35-36: Mk 6,53-56;
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 14