BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Malachijo knygaSkyrius: 3

 Malachijo knyga
  
Mal 3

Sandoros pasiuntinys

1 Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį[i1] pirma savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo Šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. 2 Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasirodžius? Juk jis yra kaip lydytojo ugnis ir kaip skalbėjų šarmas. 3 Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir jis valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų VIEŠPAČIUI. 4 Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus taip malonios VIEŠPAČIUI, kaip senovės dienomis ir praeities metais.

5 Pasirodysiu pas jus teismui ir tuojau liudysiu prieš raganius, prieš svetimautojus, prieš melagingai prisiekiančius, prieš tuos, kurie apgauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

6 [i2]Aš esu VIEŠPATS, – aš nesikeičiu. Todėl jūs, Jokūbo vaikai, nepražuvote. 7 Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir jų nesilaikėte. Sugrįžkite pas mane, ir aš pas jus sugrįšiu, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. Bet jūs sakote: „Kaip mes sugrįšime?“

8 Ar gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau mane jūs apsukate! Bet jūs klausiate: „Kuo tave mes apsukame?“ Savo dešimtinėmis ir atnašomis! 9 Prakeikimą esate užsitraukę, nes mane apsukate – visa jūsų gentis! 10 Atneškite visą dešimtinę į sandėlį,[i3] kad būtų maisto mano Namuose, ir taip mane išmėginkite, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jus visokeriopa palaima. 11 Dėl jūsų taip sudrausiu skėrius, kad jie nesunaikins jūsų žemės derliaus, ir jūsų vynmedis laukuose nebus be vaisių, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS. 12 Visos tautos laikys jus laimingais, nes jūs būsite malonumų kraštas, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

Dievo gailestingumas

13 Įžūliai kalbėjote prieš mane, – tarė VIEŠPATS. Tačiau klausiate: „Ką mes kalbėjome prieš tave?“ 14 Jūs sakėte: „Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai Galybių VIEŠPATIES akivaizdoje? 15 Nūnai įžūliuosius laikome laimingais, nes nedorėliai ne tik puikiai gyvena, bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais!“

16 Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS atkreipė dėmesį ir išgirdo, – jo akivaizdoje buvo užrašyti atminimo knygoje[i4] tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu. 17 Jie bus mano, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. 18 Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančio Dievui ir jam netarnaujančio.

Viešpaties diena arti

19 Štai! Arti ta diena, liepsnojanti kaip krosnis! Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, – ateinanti diena juos taip sudegins, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. 20 Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo. 21 Sutrypsite nedorėlius, nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kai aš veiksiu, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

22 Atsiminkite mano tarno Mozės mokymą – įsakymus ir potvarkius, kuriuos daviau jam prie Horebo, skirtus visam Izraeliui.

23 Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją.[i5] 24 Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neužgaučiau viso krašto pražūtimi.

{Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją}[i6]

  
Išnašos:
1Mal 3,1: ... savo pasiuntinį ... pirma savęs: 23-oje eilutėje šis pasiuntinys yra vadinamas Eliju. Mt 11,10 tekste šiuos žodžius cituoja Kristus ir susieja juos su Jonu Krikštytoju, kuris paruošė kelią Išganytojo atėjimui. Žr. Mt 3,1-4.11-12; 17,10 -13; Mk 1,2-8; Lk 3,2-18; Jn 1,31-34.
2Mal 3,6-3,7: Dievas ištikimai vykdo savo pažadus. Jis nepaliks izraeliečių, nes jie dar tebėra jo tauta.
3Mal 3,10: ... sandėlį: Šventyklos iždas.
4Mal 3,16: ... atminimo knygoje: nuoširdžių Dievo bičiulių sąraše. Žr. Iš 32,32.
5Mal 3,23: ... Eliją: žr. 2 Kar 2,11. Elijas buvo paimtas nuo žemės ugningame vežime. Čia kalbama apie jo grįžimą. Žydų tikėjimo kraitis tai supranta žodiškai; Kristus pareiškia, kad tai įvyko Jono Krikštytojo veikloje (žr. Mt 17,10-13).
6Mal 3,24: Šie žodžiai pažodiškai pakartoja 23-iąją eilutę. Jie buvo perrašinėtojų pridėti smulkesnėmis raidėmis prie Malachijo knygos, nes norėta pabrėžti, kad Mažųjų pranašų rinkinys nesibaigia pražūties grasinimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Malachijo knygaSkyrius: 3