BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 23

 Kunigų knyga
  
Kun 23

Metinių švenčių apeigos. Šabo diena

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: 'Šios yra VIEŠPATIES iškilmės, švenčių dienos, kurias paskelbsite kaip šventąsias sueigas, mano nustatytas iškilmes. 3 Šešias dienas bus dirbama, bet septintą dieną yra visiško poilsio šabas – šventoji sueiga. Nedirbsite jokio darbo: tai šabas VIEŠPAČIUI visose jūsų gyvenvietėse.

Perėjimo ir Neraugintos duonos iškilmės

4 Šios tat yra VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, šventosios sueigos, kurias švęsite joms paskirtu metu. 5 Pirmąjį mėnesį, keturioliktą mėnesio dieną, temstant, bus Perėjimo atnaša VIEŠPAČIUI, 6 o to paties mėnesio penkioliktą dieną yra Neraugintos duonos iškilmės VIEŠPAČIUI. Septynias dienas valgysite neraugintą duoną. 7 Pirmąją dieną turėsite šventą sueigą ir nedirbsite savo užsiėmimų darbo. 8 Per septynias dienas atnašausite VIEŠPATIES ugnies atnašas; septintąją dieną bus šventa sueiga; nedirbsite savo užsiėmimų darbo'“.

Pirmienų pėdo šventimas

9 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 10 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: 'Kai jūs ateisite į kraštą, kurį aš jums duodu, ir nuimsite jo derlių, atnešite jūsų pjūties pirmienų pėdą kunigui. 11 Jis pakylės pėdą VIEŠPATIES akivaizdoje, kad būtumėte jam mieli. Dieną po šabo kunigas jį pakylės. 12 Tą dieną, kai pakylėjate pėdą, atnašausite VIEŠPAČIUI sveiką mitulį avinėlį kaip deginamąją auką. 13 O javų atnaša prie jo bus du dešimtadaliai efos rinktinių miltų su įmaišytu aliejumi – malonaus kvapo ugnies atnaša VIEŠPAČIUI; jos išliejamoji atnaša bus vynas – vienas ketvirtis hino. 14 Iki tos dienos, kol jūs nebūsite atnešę savo Dievo atnašos, nevalgysite nei duonos, [i2]nei pagruzdintų ar šviežių grūdų. Tai yra amžinas įstatas jūsų kartoms visose jūsų gyvenvietėse'“.

Savaičių iškilmės

15 „O nuo dienos po šabo, – nuo dienos, kurią atnešėte savo pakylėjimo atnašos pėdą, – atskaičiuokite septynias savaites. Jos turi būti pilnos: 16 turite skaičiuoti lig dienos po septintojo šabo – penkiasdešimt dienų.[i3] Tada atnešite VIEŠPAČIUI naujo derliaus grūdų atnašą.[i4] 17 Atnešite iš savo gyvenviečių kaip pakylėjimo atnašą du duonos kepalus, kiekvienas iš dviejų dešimtadalių efos. Jie turi būti iš geriausių miltų, kepti su raugu, kaip pirmienos VIEŠPAČIUI. 18 Drauge su duona atnašausi septynis sveikus mitulius avinėlius, vieną jautį iš bandos ir du avinus. Jie bus deginamoji auka VIEŠPAČIUI, drauge su javų atnaša ir liejamosiomis atnašomis, malonaus kvapo ugnies atnaša VIEŠPAČIUI. 19 Paaukosite taip pat ir vieną ožį atnašai už nuodėmę bei du mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. 20 Kunigas pakylės juos – tuos du avinėlius – drauge su pirmienų duona kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie bus šventi VIEŠPAČIUI ir priklausys kunigui. 21 Tą pačią dieną paskelbsite iškilmę, švęsite sueigą ir nedirbsite savo užsiėmimų darbo. Tai yra amžinas įstatas visose jūsų gyvenvietėse visoms jūsų kartoms.

22 Kai pjaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių ir nerinksi savo derliaus lauke likusių varpų. Paliksi jas vargšui ir ateiviui: aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.

Naujųjų metų diena

23 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 24 „Taip kalbėk izraeliečiams: 'Septintą mėnesį, pirmąją mėnesio dieną, švęsite visiško poilsio dieną šventa sueiga, pažymėta rago skardėjimu. 25 Nedirbsite savo užsiėmimų darbo, aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašą'“.

Susitaikinimo diena

26 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 27 „Bet šio mėnesio dešimtą dieną yra Permaldavimo diena. Ji bus jums šventa sueiga: pasninkausite ir aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašą. 28 Tą dieną nedirbsite jokio darbo, nes ji yra Permaldavimo diena, kurią yra atliekamas permaldavimas jūsų labui VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje. 29 Iš tikrųjų kas tą dieną nepasninkautų, bus pašalintas iš savo tautos. 30 O kas tą dieną dirbtų kokį darbą, aš ištrinsiu jį iš tautos. 31 Nedirbkite jokio darbo; tai amžinas įstatas visoms jūsų kartoms visose jūsų gyvenvietėse. 32 Ji bus jums visiško poilsio šabas, ir jūs turite pasninkauti Devintosios mėnesio dienos vakare, nuo vakaro lig vakaro, švęsite šį jūsų šabą“.

Palapinių iškilmės

33 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 34 „Taip kalbėk izraeliečiams: 'Šio septintojo mėnesio penkioliktą dieną yra VIEŠPAČIUI skirtos Palapinių iškilmės,[i5] kurios tęsis septynias dienas. 35 Pirmoji diena bus šventoji sueiga; nedirbsite savo užsiėmimų darbo. 36 Per septynias dienas aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašas. Aštuntą dieną švęsite šventą sueigą ir aukosite VIEŠPATIES ugnies atnašas. Tai yra iškilmingas susirinkimas; nedirbsite savo užsiėmimų darbo.

37 Šios yra VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, kurias švęsite kaip šventųjų sueigų metą aukoti VIEŠPAČIUI ugnies atnašas, – deginamąsias aukas ir javų atnašas, aukas ir liejamąsias atnašas, kiekvieną jai nustatytą dieną, – 38 neskaitant VIEŠPATIES šabų, neskaitant jūsų dovanų, neskaitant visų jūsų įžadų atnašų ir neskaitant visų jūsų geros valios atnašų, kurias jūs duodate VIEŠPAČIUI.

39 Bet septintojo mėnesio penkioliktą dieną, kai būsite nuėmę visą krašto derlių, švęsite VIEŠPATIES iškilmes, kurios tęsis septynias dienas. Pirmoji ir aštuntoji diena bus visiško poilsio dienos. 40 Pirmąją dieną paimsite hadaro[i6] medžio vaisių, palmės šakų, lapuočių šakelių bei paupio gluosnių ir linksminsitės VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje septynias dienas. 41 Švęsite ją septintą mėnesį kasmet kaip VIEŠPATIES iškilmes septynias dienas, švęsite ją septintą mėnesį kaip amžiną įstatą per visas jūsų kartas. 42 Septynias dienas gyvensite palapinėse; visi izraeliečiai turės gyventi palapinėse tam, 43 idant jūsų kartos patirtų, kad aš, vesdamas izraeliečius iš Egipto žemės, apgyvendinau juos palapinėse. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas'“.

44 Taip Mozė paskelbė izraeliečiams VIEŠPATIES nustatytas iškilmes.

  
Išnašos:
1Kun 23,1: Šis skyrius apima šventąjį Sandoros tautos kalendorių. Žr. Iš 23,14-17; 34,18-24; Įst 16,1-17.
2Kun 23,14: ... nevalgysite nei duonos ... : keptos iš naujojo derliaus miltų. Atnaša Dievui derlius turėjo būti pašventintas žmonių naudojimui.
3Kun 23,16: ... penkiasdešimt dienų: iš čia Septynių savaičių, arba Savaičių šventė (žr. Sk 28,26; Įst 16,10; Tob 2,11). Lietuviškai: Sekminės.
4Kun 23,16: ... naujojo derliaus grūdų atnašą: šviežių grūdų miltų. Sekminės buvo padėkos šventė, nuėmus javų derlių. Pjūtis prasidėdavo po Perėjimo – Velykų šventės. Vėliau Sekminės tapo švente Įstatymo davimui ant Sinajaus kalno paminėti.
5Kun 23,34: ... Palapinių iškilmės: džiaugsminga vynuogių ir vaisių nurinkimo šventė. Žr. Įst 16,13-15. Per septynias dienas izraeliečiai gyvendavo lapinėse pastogėse, pastatytose ant namų stogų ar gatvėse, minėdami savo protėvių ir pramočių klajones dykumoje.
6Kun 23,40: ... hadar{o} medžio vaisių: spėjama, kad tai buvo citrono medžio šakos, naudojamos būdelėms, arba pastogėms, kuriose žmonės gyvendavo šventės metu, pastatyti. Žr. Neh 8,15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 23