BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 21

 Jozuės knyga
  
Joz 21

Levitų miestai

1 [i1]Levitų protėvių šeimų galvos atėjo pas kunigą Eleazarą, Nuno sūnų Jozuę ir kitų izraeliečių giminių protėvių šeimų galvas 2 į Šilo'ą, Kanaano krašte, ir taip jiems kalbėjo: „VIEŠPATS įsakė per Mozę, kad būtų mums duoti miestai gyventi su ganyklomis mūsų galvijams“. 3 Taigi izraeliečiai, paklusdami VIEŠPATIES įsakymui, davė levitams iš savo paveldo šiuos miestus ir jų ganyklas.

4 Pirmasis burtų metimas teko Kohato žmonių klanams. Kunigo Aarono palikuonims atiteko burtų keliu trylika miestų iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių. 5 O likusiems Kohato žmonių klanams atiteko burtų keliu dešimt miestų iš Efraimo giminės klanų, Dano giminės ir pusės Manaso giminės.

6 Geršono žmonėms atiteko burtų keliu trylika miestų iš Issacharo giminės klanų, Ašero ir Naftalio giminių bei pusės Manaso giminės Bašane.

7 Merario žmonėms pagal jų klanus atiteko dvylika miestų iš Reubeno, Gado ir Zebuluno giminių.

Kunigų miestai

8 Šiuos miestus ir jų ganyklas izraeliečiai davė levitams burtų keliu, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs per Mozę.

9 Iš Judo ir Simeono giminių buvo duoti toliau išvardyti miestai. 10 Jie atiteko Aarono palikuonims – vienam levitams priklausančiam Kohato žmonių klanui, nes jiems buvo tekęs pirmasis burtų metimas. 11 Jiems buvo duota Judo aukštumų srityje Kirjat-Arba, tai yra Hebronas, drauge su gretimomis ganyklomis, 12 nors miesto laukai ir jam pavaldžios gyvenvietės jau buvo atiduoti Jefūnės sūnui Kalebui kaip jo nuosavybė.

13 Kunigo Aarono palikuonims jie davė Hebroną – prieglaudos miestą užmušėjams – su jo ganyklomis, Libną su ganyklomis, 14 Jatirą su ganyklomis, Eštemoą su ganyklomis, 15 Holoną su ganyklomis, Debirą su ganyklomis, 16 Ainą su ganyklomis, Jutą su ganyklomis ir Bet- Šemešą su ganyklomis – devynis miestus iš šių dviejų giminių. 17 O iš Benjamino giminės: Gibeoną su jo ganyklomis, Gebą su jo ganyklomis, 18 Anatotą su jo ganyklomis ir Almoną su jo ganyklomis – keturis miestus. 19 Kunigo Aarono palikuonių miestų su ganyklomis buvo iš viso trylika.

Kitų Kohato žmonių miestai

20 O kitiems Kohato žmonių klanams, – likusiems levitams, kilusiems iš Kohato, – burtų keliu duoti miestai buvo iš Efraimo giminės. 21 Jiems buvo duoti Šechemas – prieglaudos miestas užmušėjams – su ganyklomis Efraimo aukštumų srityje, Gezeris su ganyklomis, 22 Kibzajimai su ganyklomis ir Bet-Horonas su ganyklomis – keturi miestai. 23 Iš Dano giminės – Eltekė su ganyklomis, Gibetonas su ganyklomis, 24 Aijalonas su ganyklomis ir Gat-Rimonas su ganyklomis – keturi miestai. 25 Iš pusės Manaso giminės: Taanachas su ganyklomis ir Gat-Rimonas – du miestai. 26 Kitiems Kohato žmonių klanams duotų miestų su ganyklomis buvo iš viso dešimt.

Geršono žmonių miestai

27 Geršono žmonėms, – iš levitų klanų, – buvo duoti iš pusės Manaso giminės Golanas – prieglaudos miestas užmušėjams – su ganyklomis ir Beeštera su ganyklomis – du miestai. 28 Iš Issacharo giminės – Kišonas su ganyklomis, Daberatas su ganyklomis, 29 Jarmutas su ganyklomis ir En-Ganimai su ganyklomis – keturi miestai. 30 Iš Ašero giminės – Mišalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 31 Helkatas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis – keturi miestai. 32 Iš Naftalio giminės – Kedešas Galilėjoje – prieglaudos miestas užmušėjams – su ganyklomis, Hamot- Doras su ganyklomis ir Kartanas – trys miestai. 33 Miestų su ganyklomis Geršono žmonėms pagal jų klanus iš viso buvo trylika.

Merario žmonių miestai

34 Likusiems levitams – Merario klanams – buvo duoti iš Zebuluno giminės Jokneamas su ganyklomis, Karta su ganyklomis, 35 Dimna su ganyklomis ir Nahalalas su ganyklomis – keturi miestai. 36 Iš Reubeno giminės – Bezeris su ganyklomis, Jahza su ganyklomis, 37 Kedemotai su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis – keturi miestai. 38 Iš Gado giminės Ramotai – prieglaudos miestas užmušėjams – su ganyklomis, Mahanajimai su ganyklomis, 39 Hešbonas su ganyklomis ir Jazeras su ganyklomis – iš viso keturi miestai. 40 Miestų su ganyklomis, atitekusių burtų keliu Merario žmonėms pagal jų klanus, tai yra likusiems levitams, iš viso buvo dvylika.

41 Levitų miestų izraeliečių žemėje iš viso buvo keturiasdešimt aštuoni su ganyklomis. 42 Kiekvienas šių miestų apėmė patį miestą ir gretimas ganyklas. Tokie pat buvo visi šie miestai.

43 Taip VIEŠPATS davė Izraeliui visą kraštą, kurį jiems duoti jis buvo prisiekęs jų protėviams. Paveldėję kraštą, jie įsikūrė jame. 44 O VIEŠPATS davė jiems visur aplinkui ramybę, kaip jis buvo prisiekęs jų protėviams. Nė vienas jų priešų nepajėgė jiems pasipriešinti, nes VIEŠPATS buvo atidavęs visus jų priešus jiems į rankas. 45 Nė vienas iš gerųjų pažadų, kuriuos VIEŠPATS buvo padaręs Izraelio namams, nebuvo likęs tuščias. Visa buvo įvykdyta.

  
Išnašos:
1Joz 21,1-21,42: Skirtingai nuo ankstesnių pareiškimų (žr. Joz 13,14.33), teigiančių, kad levitai negavo žemės paveldo, šiame skyriuje pasakojama apie keturiasdešimt aštuonis levitų miestus su gretimomis ganyklomis. Daugumas minimų miestų nebuvo izraeliečių apgyvendinti iki VIII a. prieš Kristų. Įsakymas paskirti levitams nuosavus miestus yra duotas Skaičių knygoje (žr. Sk 35,1-8). Vargu ar tie keturiasdešimt aštuoni miestai buvo atskira levitų nuosavybė. Svarbesnieji iš jų, kaip antai Hebronas, Šechemas ir Ramotai Gileade, tikriausiai turėjo, be levitų, ir daugiau gyventojų iš tos izraeliečių giminės, kurios teritorijoje buvo levitų miestas. Betgi visuose šiuose miestuose levitai turėjo ypatingas teises į nuosavybę. Žr. Kun 25,32-34.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 21