BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 18

 Jozuės knyga
  
Joz 18

Septynių likusių giminių paveldas

1 Visa izraeliečių bendrija susirinko Šilo'e[i1] ir pastatė ten Susitikimo palapinę. Dabar visas kraštas buvo jų rankose.

2 Bet buvo likusios septynios izraeliečių giminės, kurios dar nebuvo paveldėjusios savo dalies. 3 Todėl Jozuė tarė izraeliečiams: „Kaip ilgai delsite įeiti ir paveldėti kraštą, kurį VIEŠPATS, jūsų protėvių Dievas, yra jums davęs? 4 Pasitelkite po tris vyrus iš kiekvienos giminės. Pasiųsiu juos pereiti visą kraštą ir sužymėti jį pagal paveldą. Paskui jie sugrįš pas mane. 5 Paveldą padalys į septynias dalis. Judo giminė pasiliks savo žemėje pietuose ir Juozapo namai liks jų žemėje šiaurėje. 6 Kai būsite užbaigę žymėti kraštą į septynias dalis, sužymėjimą man čia atneškite. Tada mesiu jums burtą čia, VIEŠPATIES, mūsų Dievo, akivaizdoje. 7 Levitai neturi dalies tarp jūsų, nes VIEŠPATIES kunigystė yra jų dalis. O Gadas ir Reubenas ir pusė Manaso giminės yra gavę savo paveldo dalį rytuose, anapus Jordano. VIEŠPATIES tarnas Mozė jiems ją paskyrė“.

8 Vyrai leidosi į kelionę. Vyrams, išeinantiems sužymėti krašto, Jozuė įsakė: „Eikite, pereikite visą kraštą ir jį sužymėkite. Tada sugrįžkite pas mane. Aš mesiu jums burtą VIEŠPATIES akivaizdoje čia, Šilo'e“. 9 Taigi vyrai išėjo, perėjo kraštą ir sužymėjo jį knygoje miestas po miesto į septynias dalis. Paskui jie sugrįžo pas Jozuę į stovyklą prie Šilo'o. 10 O Jozuė metė jiems burtą VIEŠPATIES akivaizdoje Šilo'e. Čia Jozuė padalijo kraštą izraeliečiams pagal jų padalas.

Benjamino giminės paveldas

11 [i2]Pirmoji dalis burtų keliu atiteko Benjamino giminės žmonėms pagal jų klanus. Žemė, atitekusi jiems burtų keliu, buvo tarp Judo giminės ir Juozapo giminės palikuonių. 12 Šiaurės šone riba prasidėjo prie Jordano. Iš čia riba kilstelėja į šiaurinį Jericho šlaitą, pakyla vakarų link į aukštumų kraštą ir išeina į Bet-Aveno dykumą. 13 Iš ten riba pasuka į pietus nuo Luzo – į Luzo šlaitą, tai yra Bet-Elį, o iš čia riba nusileidžia žemyn į Atarot-Adarą prie kalno, esančio į pietus nuo Žemutinio Bet-Horono. 14 Dabar riba sukasi ir įvingiuoja į vakarinį šoną: riba nuo kalno pietinėje Bet- Horono pusėje eina į pietus, kol ji pasibaigia prie Kirjat-Baalo, tai yra Kirjat-Jearimų, Judo giminės žmonių miesto. Tai yra vakarinis šonas. 15 Pietinis šonas prasidėjo prie Kirjat-Jearimų. Iš čia riba eina į Efroną, Neftoaho vandenų šaltinį, 16 toliau nusileidžia į kalno papėdę priešais Ben-Hinomo slėnį, esantį prie pietinio Refajimų slėnio galo, tada eina žemyn Hinomo slėniu palei pietinį jebusitų šlaitą iki En- Rogelio. 17 Tada, pasisukusi šiaurės link, ji pasiekia En-Šemešą, o iš čia nueina į Gelilotus priešais Adumimų perėją ir nusileidžia prie Reubeno sūnaus Bohano akmens. 18 Paėjusi į šiaurę iki Arabos kranto, nusileidžia į Arabą. 19 Iš čia riba praeina šiaurėje nuo Bet- Hoglos ir baigiasi prie šiaurinės Mirties jūros įlankos, prie Jordano žiočių. Tai yra pietinė riba. 20 Galop Jordanas sudaro ribą jų rytiniame šone. Tai yra Benjamino giminės paveldas jo klanams pagal visas jo ribas.

21 O miestai, priklausę Benjamino giminei pagal jų klanus, buvo Jerichas, Bet-Hogla, Emek-Hezizas, 22 Bet-Araba, Zemarajimai, Bet- Elis, 23 Avimai, Para, Ofra, 24 Chefar-Amona, Ofnis ir Geba – dvylika miestų ir jiems pavaldžios gyvenvietės. 25 Taip pat Gibeonas, Rama, Beerotai, 26 Mizpa, Chefira, Moza, 27 Rekemas, Irpėelis, Tarala, 28 Zela, Elefas, Jebus, – tai yra Jeruzalė, – Gibea ir Kirjat-Jearimai – keturiolika miestų ir jiems pavaldžios gyvenvietės. Tai yra Benjamino giminės paveldas pagal jų klanus.

  
Išnašos:
1Joz 18,1: ... Šilo’e ... : svarbi izraeliečių Dvylikos giminių lygos šventovė teisėjų laikotarpiu. Izraeliui tapus karalyste X a. prieš Kristų, Jeruzalė tapo pagrindine Sandoros tautos šventove. Šilo’as nūdien yra tik piliakalnis, maždaug 32 km į šiaurę nuo Jeruzalės.
2Joz 18,11-18,18: Benjamino giminės žemė šiaurėje ribojasi su Judo giminės žeme.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 18