BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 15

 Jozuės knyga
  
Joz 15

Judo giminės paveldo ribos

1 Paveldo dalis, atitekusi burtų keliu Judo giminės žmonėms pagal jų klanus, tęsėsi labai toli į pietus iki pat Edomo ribos – Zino dykumos. 2 Jų pietinė riba prasideda prie Mirties jūros galo, nuo jos liežuvio, iškišto pietų link. 3 Iš ten ji eina į pietus nuo Akrabimų šlaito, pereina į Ziną ir, pakilusi į pietus nuo Kadeš-Barneos, pereina į Hezroną, pakyla į Adarą ir sukasi į Karką. 4 Iš ten riba, apėjusi Azmoną ir eidama Egipto upės vaga, pasiekia Jūrą. Ši bus jums pietinė riba.

5 Rytinė siena bus Mirties jūra iki Jordano žiočių. Šiaurės pusėje riba prasideda nuo Jūros įlankos prie Jordano žiočių. 6 Riba pakyla į Bet- Hoglą ir eina į šiaurę nuo Bet-Arabos. Iš ten riba pakyla prie Reubeno sūnaus Bohano akmens. 7 O iš Achoro slėnio riba pakyla į Debirą ir pasisuka šiaurėn Gilgalo link, priešais Adumimų šlaitą, esantį pietinėje slėnio pusėje. Iš ten riba, apėjusi En-Šemešo vandenis, pasiekia En-Rogelį. 8 Ben-Hinomo slėniu[i1]kyla palei pietinį jebusitų, tai yra Jeruzalės, šlaitą. Tada riba palipa į viršūnę kalvos, esančios vakariniame Ben-Hinomo slėnio šone, prie šiaurinio Refajimų slėnio galo. 9 Nuo tos kalvos viršūnės riba nuvingiuoja prie Neftoaho vandenų šaltinio, o iš ten eina prie Efrono kalno miestų. Tada riba atvingiuoja prie Baalos, tai yra Kirjat-Jearimų. 10 Nuo Baalos riba pasuka į vakarus Seiro kalno link, praeina palei Jearimų kalno, tai yra Chesalono šlaito, šiaurinį šoną, nusileidžia į Bet- Šemešą ir nueina į Timną. 11 Tada riba leidžiasi kalvos šlaito link šiaurėje nuo Ekrono, pasisuka į Šikeroną ir, praėjusi palei Baalos kalną, leidžiasi į Jabnėelį. Šiaurinė riba baigiasi prie Jūros. 12 O vakarinė riba yra Didžiosios jūros pakrantė. Tokia yra Judo giminės riba pagal jų klanus visur aplinkui.

Kalebo paveldo dalis

13 Pagal VIEŠPATIES įsakymą, Jozuė davė Jefūnės sūnui Kalebui dalį tarp Judo giminės – Kirjat-Arbą, tai yra Hebroną. [Arba buvo Anako tėvas.} 14 Kalebas išvarė iš ten tris Anako sūnus: Šešajį, Ahimaną ir Talmajį – Anako palikuonis. 15 Iš čia jis išžygiavo prieš Debiro gyventojus. Debiras seniau buvo vadinamas Kirjat-Seferiu. 16 Kalebas paskelbė: „Kas puls ir paims Kirjat-Seferį, tam duosiu žmona savo dukterį Achsą“. 17 [i2]Otnielis, Kalebo brolio Kenazo sūnus, jį paėmė, ir Kalebas davė jam žmona savo dukterį Achsą. 18 Parėjusi pas savo vyrą, ji skatino jį prašyti jos tėvo ariamos žemės. O jai nulipus nuo asilo, Kalebas paklausė: „Ko tu nori?“ 19 Ji atsakė: „Duok man dovaną! Kadangi padėjai mane į Negebo kraštą, duok man ir vandens šaltinių!“ Tad Kalebas davė jai, ko ji prašė: aukštutinius ir žemutinius vandens šaltinius.

Judo giminės miestai

20 [i3]Šis yra Judo giminės žmonių paveldas pagal jų klanus. 21 O miestai, priklausantys Judo giminės žmonėms prie Edomo ribos Negebe, buvo Kabzėelis, Ederis, Jaguras, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedešas, Hazoras, Itnanas, 24 Zifas, Telemas, Bealotai, 25 Hazor-Hadata, Kerjot-Hezronas, tai yra Hazoras, 26 Amamas, Šema, Molada, 27 Hazar-Gada, Hešmonas, Bet-Peletas, 28 Hazar-Šualas, Beer- Šeba, Biziotija, 29 Baala, Ijimai, Ezemas, 30 Eltoladas, Chesilas, Horma, 31 Ziklagas, Madmana, Sansana, 32 Lebaotai, Šilhimai, Ainas ir Rimonas. Iš viso dvidešimt devyni miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

33 Miestai Šefeloje[i4]: Eštaolas, Zora, Ašna, 34 Zanoahas, En-Ganimai, Tapuahas, Enamas, 35 Jarmutas, Adulamas, Soko'as, Azeka, 36 Šaarajimai, Aditajimai, Gedera ir Gederotajimai – keturiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

37 Zenanas, Hadaša, Migdal-Gadas, 38 Dilanas, Mizpa, Joktė-Elis, 39 Lachišas, Bozkatas, Eglonas, 40 Kabonas, Lahmasas, Chitlišas, 41 Gederotai, Bet-Dagonas, Naama ir Makeda – šešiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

42 Libna, Eteris, Ašanas, 43 Iftahas, Ašna, Nezibas, 44 Keila, Achzibas ir Mareša – devyni miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

45 Ekronas ir jam pavaldūs miestai bei gyvenvietės. 46 Nuo Ekrono į vakarus visi miestai Ašdodo apylinkėje su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis – 47 Ašdodas ir jam pavaldūs miestai bei gyvenvietės, – Gaza ir jai pavaldūs miestai bei gyvenvietės iki pat Egipto slėnio ir Didžiosios jūros pakrantės.

48 Miestai aukštumų srityje: Šamiras, Jatiras, Soko'as, 49 Dana, Kirjat- Sana, tai yra Debiras, 50 Anabas, Eštemoa, Animai, 51 Gošenas, Holonas ir Gilo'as – vienuolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

52 Arabas, Duma, Ešanas, 53 Janimai, Bet-Tapuahas, 54 Humta, Kirjat- Arba, tai yra Hebronas, ir Zioras – dešimt miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

55 Maonas, Karmelis, Zifas, Juta, 56 Jezrėelis, Jokdeamas, Zanoahas, 57 Kainas, Gibea ir Timna – dešimt miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

58 Halhulas, Bet-Zūras, Gedoras, 59 Maaratas, Bet-Anotai ir Eltekonas – šeši miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

60 Kirjat-Baalas, tai yra Kirjat-Jearimai, ir Raba – du miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

61 Miestai dykumoje:[i5] Bet-Araba, Midinas, Sekaka, 62 Nibšanas, Ir- Melahas ir En-Gedis – šeši miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis.

63 Bet Judo žmonės nepajėgė išvaryti jebusitų – Jeruzalės gyventojų. Užtat jie tebegyvena su Judo giminės žmonėmis Jeruzalėje iki šios dienos.

  
Išnašos:
1Joz 15,8: ... Ben-Hinomo slėniu ... : pietinė Jeruzalės miesto riba. Ben-Hinnom reiškia Hinomo sūnus. Ši vieta buvo vadinama ir Hinomo slėniu, o hebrajiškai Ge-Hinnom. Iš čia kilo graikiškasis žodis gehenna Naujajame Testamente; jis sulietuvinamas pragaro ugnimi. Mat Hinomo slėnyje Jėzaus laikais buvo deginamos miesto šiukšlės. Jame nuolat degė ugnis.
2Joz 15,17-15,19: Pasakojimas apie Otnielį pakartojamas Teisėjų knygoje (žr. Ts 1,13-15; 3,9-11).
3Joz 15,20-15,63: Šis nuodugnus Judo giminės miestų sąrašas turbūt buvo paimtas iš dokumento, paruošto administraciniams tikslams. Miestai dalijami į keturias sritis, kai kurios jų turi savo padalas. Panašūs Judo giminės miestų sąrašai randami Joz 19,2-7; 1 Kr 4,26-32; Neh 11,25-30 skaitiniuose. Atrodo, kad šis sąrašas yra nukentėjęs laikui bėgant: sudėtinės, duotos 32-oje ir 36-oje eilutėje, nėra tikslios, kai kurie miestų vardai netiksliai rašomi, daug vietovių nūdien dar nėra atpažintos.
4Joz 15,33: ... Šefeloje ... : Priekalnyje, t. y. vietoje tarp Judo aukštumų srities ir pajūrio lygumų. Žr. Įst 1,7.
5Joz 15,61: ... dykumoje ... : platus Jordano upės žiočių tarpeklis prie Negyvosios jūros, kurią Senasis Testamentas vadina Druskos, arba Mirties, jūra.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 15