BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 46

 Jeremijo knyga
  
 C. PRANAŠAVIMAI TAUTOMS
  
Jer 46

1 Jeremijui[i1] atėjo šis VIEŠPATIES žodis apie tautas.

Egipto pralaimėjimas prie Eufrato

2 Egiptui.

Apie Egipto karaliaus faraono Neko'o kariuomenę, stovėjusią ties Karkemišu prie Eufrato,[i2] kurią sumušė Babilono karalius Nebukadnezaras ketvirtaisiais Judo karaliaus Jošijo sūnaus metais.

3 Pasiruoškit skydus ir priedangas!

Pirmyn į mūšį!

4 Žabokite žirgus!

Raiteliai, sėskit į balnus!

Šalmuoti rikiuokitės į gretas,

šveiskite ietis,

vilkitės šarvus!

5 Kodėl regiu juos klaiko apimtus?

Jie atgal traukiasi!

Sutriuškintos galiūnų gretos, –

jie bėga kiek įkabindami,

atgal nesidairydami.

Klaikas visur, – tai VIEŠPATIES žodis!

6 Greituolis neįstengia pabėgti,

galiūnas neįstengia pasprukti, –

šiaurėje, prie Eufrato upės,

jie svirduliuoja ir krinta.

7 Kas yra tasai, kuris tvinsta tarsi Nilas,

kurio vandenys tarsi patvinusios upės?

8 Egiptas tvinsta tarsi Nilas,

jo vandenys tarsi patvinusios upės.

Jis sako: „Pakilsiu ir apsemsiu žemę,

sunaikinsiu miestus ir jų gyventojus“.

9 Pirmyn, žirgai!

Riedėkite su įniršiu, vežimai!

Žygiuokite, galiūnai!

Kušas[i3] ir Putas,[i4] skydais nešini,

Ludo[i5] vyrai, įtemptais lankais.

10 Bet ta diena yra diena VIEŠPATIES, Galybių DIEVO, – jo atpildo diena, kai jis atmokės savo priešams. Kalavijas ris, bus pasotintas ir girtas nuo jų kraujo, nes VIEŠPATS, Galybių DIEVAS, švenčia auką[i6] šiaurės krašte, prie Eufrato upės.

11 Pasikelk į Gileadą ir pasiimk balzamo,

Egipte, mergele, dukra!

Veltui visi tavo vaistai –

tu neišgysi!

12 Tautos girdėjo apie tavąjį sugėdijimą, –

tavo dejonės pripildė žemę,

nes galiūnas klupo prieš galiūną,

ir abu žuvo drauge.

Babilonija užpuls Egiptą

13 [i7]Žodis, kurį VIEŠPATS kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babilono karaliaus atėjimą užpulti Egipto krašto:

14 – Praneškit Egipte, paskelbkit Migdole,

paskelbkit Nofe ir Tahpanhėse!

Sakykit: „Stok į gretas! Būk pasiruošęs gintis!

Kalavijas jau ryja visus aplink tave.

15 Kodėl pabėgo Apis?[i8]

Kodėl jūsų galingasis nesigynė?

Dėl to, kad VIEŠPATS jį parbloškė.

16 Daugybė jūsų svirduliavo ir krito,

sakydami kits kitam:

„Stokimės! Grįžkime pas savuosius,

į savo gimtąjį kraštą,

šalin nuo nuožmaus kalavijo“.

17 Vadinkit Egipto faraoną pravarde:

„Pagyrūnu, prasnaudusiu progą“.[i9]

18 „Kaip aš gyvas, – tai žodis Karaliaus,

kurio vardas yra Galybių VIEŠPATS, –

kaip tikrai Taboras[i10] yra tarp kalnų

ir Karmelis[i11] prie jūros,

taip tikrai tai įvyks.

19 Pasidaryk ryšulius tremčiai,

dukters Egipto {tautos} sostine!

Nes Nofas {Memfis} virs dykuma,

liks apleistas, negyvenamas“.

20 Egiptas – puiki telyčia,

sparva iš šiaurės nutupia ant jos.

21 Net samdiniai jo gretose

kaip garde penėti veršiai.

Ir jie atsuko nugarą,

savo gretų negindami drauge pabėgo,

nes jiems atėjo pavojinga diena,

užklupo juos bausmės laikas.

22 Jis {Egiptas} šnypščia kaip šalin šliaužianti gyvatė,

nes galingai atžygiuoja jo priešai,

stoja prieš jį su kirviais, kaip medžių kirtėjai.

23 Jie iškirs jo mišką, – tai VIEŠPATIES žodis, –

nors jis ir būtų neįžengiamas,

nes jų daugiau nei skėrių, –

jie nesuskaičiuojami.

24 Sugėdinta bus dukra Egiptas,

atiduota į nagus tautai iš šiaurės.

25 Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, pasakė: „Ak! Aš nubausiu No'o {Tebų} Amoną,[i12] Egiptą, jo dievus ir karalius, faraoną ir visus, kurie juo pasitiki. 26 Aš atiduosiu juos į rankas tų, kurie ieško jų gyvybės, – į rankas Babilono karaliaus Nebukadnezaro ir jo pareigūnų. Paskui Egiptas bus vėl gyvenamas kaip senovėje, – tai VIEŠPATIES žodis“.

27 „O tu, mano tarne Jokūbai, nebijok,

Izraeli, nenuogąstauk,

nes, tikėk manimi, išgelbėsiu tave iš tolimų vietų,

tavo palikuonis – iš jų tremties krašto!

Jokūbas sugrįš ir ras ramybę,

bus saugus, – nebus kam jo gąsdinti.

28 Taigi tu, mano tarne Jokūbai, – tai VIEŠPATIES žodis, –

nebijok, nes aš esu su tavimi!

Padarysiu galą visoms tautoms, pas kurias tave išvariau,

bet tau galo nepadarysiu.

Nebausto tavęs palikti negaliu, –

nuplaksiu tave pagal teisingą saiką“.

  
Išnašos:
1Jer 46,1: Daugumas Jeremijo pranašavimų šiuose skyriuose buvo sutelkti į viena ir pridėti Jeremijo knygos gale. Septuagintoje jie yra įdėti tarp kitų pranašavimų tautoms (žr. Jer 26). Apskritai hebrajiškajame tekste jie atspindi chronologinę seką: 46,1-49,33 ketvirtieji karaliaus Jehojakimo metai; 49,34-39 karaliaus Zedekijo valdymo pradžia; 50,1-51,64 ketvirtieji karaliaus Zedekijo metai.
2Jer 46,2: Karkemišas prie Eufrato: Mesopotamijos prekybinio vieškelio galas vakaruose. Čia Nebukadnezaras nugalėjo Neko’ą 605 m. prieš Kristų ir Sirijos bei Palestinos valdovus.
3Jer 46,9: Kušas: Etiopija.
4Jer 46,9: Putas: Somalija.
5Jer 46,9: Ludo vyrai: Afrikos tautelė, artima Somalijai.
6Jer 46,10: Galybių DIEVAS švenčia auką: Karkemišo mūšis buvo lemtingas Artimųjų Rytų – Dievo tautos istorijoje. Dievas – istorijos Viešpats – paaukoja Egipto galybę jaunam Babilonijos princui.
7Jer 46,13: 601 m. prieš Kristų Nebukadnezaras rengė karo žygį prieš Egiptą ir net buvo į Egiptą įsiveržęs, bet turėjo pasitraukti į Siriją.
8Jer 46,15: Apis: juodas jautis, garbintas kaip pagrindinis Memfio dievas.
9Jer 46,17: Pagyrūnas, prasnaudęs progą: hebrajiškas žodžių žaismas siejamas su faraono Hofros vardu. Hofra rodėsi esąs galingas, nors jo sostas jau buvo sugriuvęs.
10Jer 46,18: Taboras ... Karmelis: garsūs kalnai Palestinoje – Nebukadnezaro galybės įvaizdžiai.
11Jer 46,18: Taboras ... Karmelis: garsūs kalnai Palestinoje – Nebukadnezaro galybės įvaizdžiai.
12Jer 46,25: Amonas: saulės dievas, garbintas Tebuose, Aukštutiniame Egipte.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 46