BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 40

 Jeremijo knyga
  
Jer 40

Jeremijas pasilieka užimtame krašte

1 Žodis,[i1] kuris atėjo Jeremijui iš VIEŠPATIES tada, kai karaliaus asmens sargybos vadas Nebuzaradanas grąžino jam laisvę Ramoje. Kai Nebuzaradanas surado jį, Jeremijas buvo sukaustytas grandinėmis kalinys tarp Jeruzalės ir Judo belaisvių, varomų į Babiloną. 2 Karaliaus asmens sargybos vadas, išlaisvinęs Jeremiją, tarė jam: „VIEŠPATS, tavo Dievas, grasino šiai vietai tokia nelaime. 3 Dabar tai įvykdė, – VIEŠPATS padarė taip, kaip kalbėjo. Dėl to, kad nusidėjote VIEŠPAČIUI, neklausydami jo balso, ši nelaimė ištiko jus. 4 O dabar štai! Šiandien išlaisvinau tavo rankas iš grandinių. Jei nori eiti su manimi į Babiloną, gali eiti, – globosiu tave rūpestingai. Bet jei nenori eiti su manimi į Babiloną, tau nėra reikalo eiti. Štai prieš tave visas kraštas, – eik ten, kur tau atrodo geriausia ir tinkamiausia eiti“. 5 Jeremijui nespėjus nueiti, pridėjo: „Arba eik atgal pas Šafano sūnaus Ahikamo sūnų Gedaliją, kurį Babilono karalius paskyrė Judo miestų valdytoju. Gyvenk pas jį tarp tautiečių arba eik, kur tik tau tinkamiausia atrodo“. Karaliaus asmens sargybos vadas davė jam maisto bei dovaną ir jį paleido. 6 Jeremijas nuėjo pas Ahikamo sūnų Gedaliją į Mizpą[i2] ir gyveno tarp krašte paliktų žmonių.

7 Kai krašte išblaškytų kariškių vadai, – jie patys ir jų vyrai, – išgirdo, kad Babilono karalius paskyrė Ahikamo sūnų Gedaliją krašto valdytoju ir pavedė jo valdžiai vyrus, moteris, vaikus ir tuos krašto beturčius, kurie nebuvo išvaryti į Babilono tremtį, – 8 jie atėjo su savo vyrais pas Gedaliją į Mizpą. Tarp jų buvo Netanijo sūnus Išmaelis, Kareaho sūnūs Johananas ir Jonatanas, Tanhumeto sūnus Serajas, Efajo iš Netofos sūnūs, maakatiečio sūnus Jezanijas.[i3] 9 Šafano sūnaus Ahikamo sūnus Gedalijas garantavo jiems bei jų vyrams, sakydamas: „Nebijokite tarnauti kaldėjams. Pasilikite krašte, tarnaukite Babilono karaliui, ir bus jums gerai. 10 Štai aš pats pasiliksiu Mizpoje pasirūpinti kaldėjais, kurie tik pas mus ateis. O jūs nuimkite vyno, vasaros vaisių bei aliejaus derlių, pripilkite savo sandėlių indus ir gyvenkite miestuose, kuriuos esate užėmę“. 11 Taip pat ir visi Judo žmonės Moabe bei gyvenusieji tarp amoniečių, Edome ir kituose kraštuose išgirdo, kad Babilono karalius buvo palikęs likutį Judo krašte ir paskyręs Šafano sūnaus Ahikamo sūnų Gedaliją jų valdytoju. 12 Ir visi tie žydai grįžo iš visų vietų, kur tik buvo išblaškyti, ėjo į Judo kraštą pas Gedaliją Mizpoje ir nusiėmė gausų vyno ir vasaros vaisių derlių.

Gedalijo nužudymas

13 Tada Kareaho sūnus Johananas ir visi krašte išblaškytų kareivių vadai atėjo pas Gedaliją Mizpoje. 14 Jie paklausė jį: „Argi tu nežinai, kad amoniečių karalius Baalis[i4] pasiuntė Netanijo sūnų Išmaelį tavęs nužudyti?“ 15 Bet Ahikamo sūnus Gedalijas nenorėjo jais patikėti. Tuomet Kareaho sūnus Johananas Gedalijui Mizpoje slapčiomis kalbėjo: „Leisk man eiti ir nudobti Netanijo sūnų Išmaelį. Nė šuo apie tai nesulos! Kodėl jis turi tave nužudyti? Visi žydai, kurie dabar spiečiasi apie tave, turės vėl pakrikti ir Judo likutis turės žūti“. 16 Bet Ahikamo sūnus Gedalijas Kareaho sūnui Johananui atsakė: „Nedaryk nieko panašaus, nes tu apmeluoji Išmaelį!“

  
Išnašos:
1Jer 40,1: Žodis, kuris: iš tikrųjų tai antraštė keleto skyrių, pridėtų prie ankstyvesnio Jeremijo knygos leidimo, kurio galas buvo 39-asis skyrius. Antraštę pridėjo įkvėptasis Jeremijo knygos redaktorius. Kitas žodis iš Viešpaties yra intarpas į pasakojimą apie pranašo kančios kelią. Žr. Jer 42,7-18.
2Jer 40,6: Mizpa: miestas maždaug už 8 km į šiaurės vakarus nuo Jeruzalės. Mizpoje buvo išrinktas pirmasis Izraelio karalius (žr. 1 Sam 10,17-24). Atrodo, kad, kaldėjams sunaikinus Jeruzalę, Mizpa tapo okupuotos Judo karalystės centru.
3Jer 40,8: Jezanijas: Judo aukšto pareigūno Jezanijo antspaudo žiedas buvo atrastas Mizpoje 1932 m. Mizpa nūdien vadinama Tell en-Nasbe.
4Jer 40,14: Amoniečiai: Amono karalystė buvo senas Judo karalystės priešas. Ir dabar stengėsi kenkti žydams. Išmaelis: uolus amoniečių įrankis. Be abejo, jis norėjo tapti Judo valdovu, nes buvo iš karaliaus Dovydo giminės. Žr. Jer 41,1.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 40