BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 34

 Jeremijo knyga
  
 Zedekijo likimas
  
Jer 34

1 Žodis, kuris atėjo iš VIEŠPATIES Jeremijui, kai Babilono karalius Nebukadnezaras, visa jo kariuomenė, jam pavaldžios žemės karalystės bei kitos tautos kariavo su Jeruzale ir visais jos miestais. 2 „Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Eik ir kalbėk su Judo karaliumi Zedekiju, pasakyk jam: 'Taip kalbėjo VIEŠPATS. Tikėk manimi, aš atiduodu šį miestą į Babilono karaliaus rankas, jis sunaikins jį ugnimi. 3 Ir tu pats neišvengsi jo rankos. Tikrai tu būsi pagautas ir atiduotas į jo nagus. Akis į akį su juo susitiksi, veidas į veidą su juo kalbėsies. Tada būsi išvestas į Babiloną'.

4 Tik paklausyk VIEŠPATIES žodžio, Judo karaliau Zedekijau! Taip apie tave VIEŠPATS kalbėjo: 'Nuo kalavijo tu nemirsi. 5 Tu mirsi ramybėje. Žmonės apraudos tave, šaukdami: 'Vargas, valdove!' – ir degins smilkalus tavo laidotuvėse taip pat, kaip jie darė tavo tėvams, karaliams, buvusiems prieš tave. Aš tas, kuris tai pažada, – tai VIEŠPATIES žodis'“.

6 Pranašas Jeremijas pakartojo visus šiuos žodžius Judo karaliui Zedekijui Jeruzalėje, 7 Babilono karaliaus kariuomenei kovojant su Jeruzale ir dar išlikusiais Judo miestais Lachišu ir Azeka,[i1] nes iš įtvirtintų miestų buvo beišlikę tik tie miestai.

Vergų išlaisvinimo sutartis sulaužyta

8 [i2]Žodis, kuris atėjo iš VIEŠPATIES Jeremijui po to, kai karalius Zedekijas sudarė sandorą su visais Jeruzalės gyventojais paskelbdamas jiems išlaisvinimo įsaką. 9 Taigi kiekvienas privalėjo duoti laisvę savo vergams judėjams, vyrui ir moteriai. Niekam nevalia laikyti savo tautiečio judėjo vergijoje. 10 Visi didžiūnai ir žmonės, sudariusieji sandorą, sutiko duoti laisvę savo vergams, vyrams ir moterims, ir nebelaikyti jų daugiau vergais. Tačiau nors sutiko ir juos išlaisvino, 11 ilgainiui pakeitė savo nuomonę ir pradėjo imti atgal savo išlaisvintuosius vergus ir verges, priversdami juos vėl vergauti.

12 Tada atėjo žodis iš VIEŠPATIES: 13 „Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas: ir aš sudariau sandorą su jūsų tėvais, kai išvedžiau juos iš Egipto žemės, iš vergijos namų, įsakydamas: 14 'Kas septinti metai kiekvienas jūsų duos laisvę savo tautiečiui judėjui, tau save pardavusiam. Šešerius metus jis bus tau vergas, o tada tu duosi jam laisvę'. Tačiau jūsų tėvai neklausė ir į mane nekreipė dėmesio. 15 O jūs neseniai buvote atsivertę ir darėte tai, kas mano akyse teisinga, paskelbėte išlaisvinimą vienas kitam ir mano akivaizdoje sudarėte sandorą Namuose, kurie vadinami mano vardu. 16 O dabar apsigalvojote ir išniekinote mano vardą, kiekvienas imdamas atgal savo vergus ir verges, kuriems buvote davę laisvę. Jūs privertėte juos vėl vergauti. 17 Todėl, – taip kalbėjo VIEŠPATS, – jūs man nepaklusote, nedavėte laisvės kiekvienas savo broliui ir savo kaimynui. Tikėkite manimi! Dabar aš skelbiu jus laisvus, – tai VIEŠPATIES žodis, – laisvus kalavijui, marui ir badui! Padarysiu jus klaiko reginiu visoms žemės karalystėms. 18 [i3]Su vyrais, sulaužiusiais mano sandorą ir nesilaikiusiais mano akivaizdoje sudarytos sutarties įpareigojimų, pasielgsiu kaip su veršiu, kurį jie perskrodė pusiau ir praėjo tarp abiejų pusių. 19 Judo ir Jeruzalės didžiūnus, dvariškius, kunigus ir paprastus žmones, praėjusius tarp abiejų veršio pusių, 20 aš atiduosiu, visus iki vieno, į rankas jų priešams ir tiems, kurie tyko jų gyvybės. Jų lavonais mis padangių paukščiai ir lauko žvėrys.

21 Ir Judo karalių Zedekiją drauge su jo didžiūnais atiduosiu jų priešams ir tiems, kurie tyko jų gyvybės, – Babilono karaliaus kariuomenei, kuri dabar yra nuo jūsų pasitraukusi. 22 Tikėk manimi, aš duosiu įsakymą, – tai VIEŠPATIES žodis, – ir sugrąžinsiu juos prie šio miesto. Jie puls ir jį užims, ugnimi jį sunaikins. Judo miestus paversiu tyrais, kur negyvena joks žmogus“.

  
Išnašos:
1Jer 34,7: Lachišas ir Azeka: du Judo karalystės miestai su tvirtovėmis į pietvakarius nuo Jeruzalės, kuriuos Nebukadnezaras, norėdamas užkirsti kelią Egiptui, skubančiam į pagalbą Judo karalystei, laikė apgultus. Tarp 1935 ir 1938 m. archeologai užtiko Lachišo piliakalnyje keletą laiškų ant keramikos šukių, kurių data – 598 ar 588 m. prieš Kristų. Laiškai mini ir Lachišą, ir Azeką.
2Jer 34,8-34,22: Jeruzalės gyventojai kaldėjų apgulos metu Zedekijo iniciatyva nutarė išlaisvinti tautiečius – brolius ir seseris žydus – iš vergijos. Be abejo, tai buvo daroma dėl dviejų priežasčių: norėta įtraukti į miesto gynėjų eiles daugiau jėgų ir atsiprašyti Sandoros Dievą už nepaisymą įstatymo, pagal kurį judėjai vergai turėjo atgauti laisvę po šešerių metų (žr. Įst 15,12-15). Tačiau kai apgula buvo laikinai nutraukta, turbūt dėl Egipto faraono Hofros pagalbos (žr. Jer 37,5), Jeruzalės gyventojai sulaužė sutartį ir prievarta grąžino savo tautiečius į vergiją.
3Jer 34,18-34,19: Senasis Testamentas (žr. Pr 15,10-17) ir to meto įrašai liudija, kad sutartys būdavo patvirtinamos praeinant tarp pusiau perskrostų gyvulių ar paukščių dalių. Sutarties dalyviai šaukdavosi paskerstojo gyvulio likimo, jeigu jie sutartį sulaužytų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 34