BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 33

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
 Mozė palaimina gimines
  
Įst 33

1 Šis yra palaiminimas, kurį Dievo vyras Mozė prieš savo mirtį suteikė izraeliečiams. 2 [i1]Jis tarė:

„VIEŠPATS atėjo nuo Sinajaus,

užtekėjo jiems nuo Seiro;

jis pasirodė nuo Parano kalno,

dėl jų atkeliavo nuo Rebibot-Kadešo,

žaibams tvyksint iš jo dešinės.

3 Iš tikrųjų jis myli savo tautą!

Tavo šventieji visi tavo rankoje,[i2]

žygiavo jie paskui tave,

sekdami tavo nurodymais.

4 Kai Mozė įpareigojo mus Mokymu,

kaip paveldu Jokūbo bendrijai,

5 tada {VIEŠPATS} tapo karaliumi Ješurūne,[i3]

tautos galvoms į draugę surinkus Izraelio gimines.

6 [i4]Teišlieka gyvas Reubenas ir teneišmiršta,

nors skaičiumi jis yra mažas“.

7 Apie Judą jis sakė:

„VIEŠPATIE, išgirsk Judo balsą

ir parvesk jį pas savo tautą.[i5]

Sustiprink jam rankas

ir padėk jam atsispirti priešams“.

8 O apie Levį jis sakė:

„Tebūna tavo Tumimai ir Urimai[i6]

tavo ištikimajam vyrui,

išmėgintam prie Masos,

su kuriuo grūmeisi prie Meribos vandenų.

9 [i7]Apie savo tėvą ir motiną jis sakė:

'Jų nepažįstu!'

Į savo gimines nekreipė dėmesio,

savo vaikus atsisakė pažinti,

nes laikėsi tik tavo žodžio

ir nenutolo nuo tavo Sandoros.

10 Jokūbą jie moko tavo įsakų

ir Izraelį tavo įstatymo;

smilkalus jie deda tavo akivaizdoje

ir deginamąsias aukas ant tavo aukuro.

11 Laimink, VIEŠPATIE, jo nuosavybę

ir maloniai priimk jo rankų tarnybą.

Taip smok į strėnas jo priešams,

jo nekenčiantiems,

kad jie daugiau nebeatsikeltų“.

12 Apie Benjaminą jis sakė:

„VIEŠPATIES numylėtinis saugiai ilsisi, –

Aukščiausiasis globoja jį visą dieną, –

mylimasis ilsisi ant jo pečių“.

13 O apie Juozapą jis sakė:

„Tebūna VIEŠPATIES palaimintas jo kraštas

rinktine rasos dovana iš dangaus

ir iš bedugnės, glūdinčios po žeme;

14 rinktiniais saulės vaisiais

ir vešlia mėnesių naša;

15 geriausiu senųjų kalnų derliumi

ir amžinųjų kalvų dosnumu;

16 geriausiomis žemės dovanomis

bei jos pilnuma

ir malone Artumo krūme.[i8]

Teateina visa tai ant Juozapo galvos,

ant viršugalvio, pašvęstojo tarp brolių.

17 Kaip pirmagimis jautis savo didybėje

jis turi ragus, tarsi ragus laukinio jaučio;

subado jais tautas,

net tas – prie žemės pakraščių.

Tokie yra Efraimo miriadai,

tokie yra Manaso tūkstančiai“.

18 O apie Zebuluną jis sakė:

„Džiaukis, Zebulunai, savo kelionėse,

o tu, Issacharai, savo palapinėse!

19 Į kalną jie kviečia tautas,

ten jie atnašauja teisias aukas,

nes jie ragauja jūrų pertekliaus[i9]

ir smėlyje slypinčių gėrybių[i10]“.

20 O apie Gadą jis sakė:

„Tebūna palaimintas, kuris plečia Gadą!

Gadas guli kaip liūtas,

nuplėšia aukai ranką ir galvą.

21 Pirmienas sau pasirinko,

nes ten buvo vadui paskirta dalis;

Jis atėjo tautos priekyje,

įvykdė VIEŠPATIES teisumą

ir jo įsakus Izraeliui“.

22 [i11]O apie Daną jis sakė:

„Danas yra liūtukas,

šokantis iš Bašano“.

23 O apie Naftalį jis sakė:

„O, Naftali, esi sotus palaimos

ir pilnas VIEŠPATIES palaiminimo,

paveldėk jūrą[i12] ir pietus!“

24 [i13]O apie Ašerą jis sakė:

„Tebūna Ašeras laimingiausias tarp sūnų,

tebūna jis brolių mėgstamas,

temirko aliejuje savo kojas!

25 Tebūna tavo durų skląsčiai iš geležies ir vario, –

būk saugus visas savo dienas!“

26 „O, Ješurūnai,[i14] nėra kito kaip Dievas,

atskriejantis dangumi tau padėti

savo didybėje per padanges!

27 Dievas prieglobstis nuo seno,

žemėje yra jo amžinos rankos.

Nuvarė priešą tau nuo kelio

ir tarė: 'Sunaikink!'

28 Užtat Izraelis saugiai gyvena, –

rami yra Jokūbo buveinė

grūdų ir vyno krašte,

po rasa lynojančiu dangumi.

29 Laimingas tu, Izraeli!

Kas gali būti panašus į tave, –

tautą, išgelbėtą VIEŠPATIES,

tave globojančio skydo,

tavo pergalingojo kalavijo!

Tavo priešai gūždamiesi ateis pas tave,

o tu sutrypsi jiems nugarą“.

  
Išnašos:
1Įst 33,2-33,29: Atrodo, kad šios eilutės yra dalys atskiros giesmės, kurioje aprašoma Kanaano užkariavimas Dievo apsireiškimui – teofanijai – aprašyti naudojamu stiliumi. Kanaano užkariavimas. Pirmoji šios giesmės dalis (2-5 eilutės) šiame skyriuje tarnauja giminių palaiminimų įvadu; antroji dalis (26-29 eilutės) yra giminių palaiminimų užsklanda.
2Įst 33,3: ... Tavo šventieji visi tavo rankoje: izraeliečiai buvo Viešpaties globojami.
3Įst 33,5: ... ešurūn{as} ... : žr. Įst 32,15 paaiškinimą.
4Įst 33,6: Visi kiti palaiminimai turi įžangą. Turbūt ir palaiminimas Reubenui prasidėjo: Apie Reubeną jis sakė. Šiame palaiminimų sąraše trūksta palaiminimo Simeono giminei.
5Įst 33,7: ... parvesk jį pas savo tautą ... : užuomina apie Judo giminės atskirumą Kanaano užkariavimo metu (žr. Ts 1,17-19); anot kitų aiškintojų, užuomina apie Izraelį pasidalijusį į dvi karalystes – Šiaurinę ir Pietinę.
6Įst 33,8: ... Tumimai ir Urimai ... : žr.Iš 28,30 paaiškinimą.
7Įst 33,9: Turbūt tai yra užuomina apie levitų elgesį, naikinant auksinio veršio garbintojus dykumoje. Žr. Iš 32,27-29.
8Įst 33,16: ... Artumo krūme ... : užuomina apie Viešpaties apsireiškimą Mozei degančiame krūme prie Sinajaus kalno. Žr. Iš 3.
9Įst 33,19: ... ragauja jūrų pertekliaus ... : užuomina apie turtus, gautus iš prekybos laivais ar žvejybos.
10Įst 33,19: ... : dažomosios medžiagos, gaunamos iš jūros gyvūnų kiautų šiaurinės Palestinos pajūryje.
11Įst 33,22: Miškuotos Bašano kalvos buvo pagarsėjusios liūtais. Pats Danas nesikūrė Bašane
12Įst 33,23: ... paveldėk jūrą ... : Genezareto ežerą, esantį prie šios giminės teritorijos ribų.
13Įst 33,24: Ašero giminės žemė garsėjo savo alyvmedžių sodais.
14Įst 33,26: ... Ješurūn{as} ... : žr. Įst 32,15 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 33