BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 13

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 13

1 „Žiūrėk, kad uoliai vykdytumėte visa, ką jums įsakau. Nieko prie to nepridėsi ir nieko nuo to neatimsi“.

Bausmės už stabų garbinimą

2 „Jei pasirodytų tarp jūsų pranašas ar sapnuotojas,[i1] duotų tau kokį ženklą ar padarytų stebuklą 3 ir sakytų: 'Sekime kitais dievais, – kurių jūs nebuvote pažinę, – ir jiems tarnaukime', – nors tau paskelbtasis ženklas ar stebuklas ir įvyktų, 4 neklausyk to pranašo ar to svajotojo[i2] žodžių, nes VIEŠPATS, jūsų Dievas, bando jus, kad sužinotų, ar jūs iš tikrųjų mylite VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi ir siela. 5 VIEŠPAČIU, savo Dievu, seksite, tik jo vieno bijosite, tik jo įsakymų laikysitės, tik jo balsui paklusite, tik jam vienam tarnausite ir tik prie jo ištikimai glausitės. 6 Bet anas pranašas ar anas svajotojas[i3] bus nubaustas mirtimi, nes skelbė išdavystę VIEŠPATIES, jūsų Dievo, išvedusio tave iš Egipto žemės ir atpirkusio tave iš vergijos namų, – skelbė, norėdamas išvesti tave iš kelio, kuriuo eiti tau įsakė VIEŠPATS, tavo Dievas. Taip tu pašalinsi pikta iš jūsų.

7 Jei tave gundytų kas nors, net jei tai būtų tavo brolis ar sūnus tavo motinos, net jei tai būtų tavo paties sūnus ar duktė, ar žmona, kurią myli, ar artimiausias bičiulis, sakydamas: 'Eime – garbinkime kitus dievus', – kurių nei tu, nei tavo protėviai nesate pažinę, 8 kurį nors iš aplinkinių tautų dievų, ar tai būtų arti, ar toli nuo jūsų, bet kur nuo vieno žemės galo lig kito, 9 nesutik su tokiu asmeniu ir jo neklausyk. Jam nei gailesčio, nei užuojautos neparodyk ir jo kaltės nenuslėpk. 10 Užmuškite jį. Tebūna tavo ranka pirmoji pakelta prieš jį, baudžiant jį mirtimi, o po tavęs visų kitų žmonių rankos. 11 Užmušk jį akmenimis, nes jis stengiasi nuvilioti tave nuo VIEŠPATIES, tavo Dievo, kuris išvedė tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. 12 Tada visas Izraelis išgirs ir bijos; daugiau tokia nedorybė nebus daroma tarp jūsų.

13 Jei kuriame iš miestų, VIEŠPATIES, tavo Dievo, tau duotų gyventi, išgirsi, 14 kad išėjo iš tavęs keletas niekšų ir suvedžiojo miesto gyventojus, sakydami: 'Eime ir garbinkime kitus dievus', –kurių jūs nepažinote, 15 tu nuodugniai išsiteirausi, ištirsi, apklausinėsi. Jei tiesa, kad toks pasibjaurėtinas dalykas buvo jūsų padarytas, 16 tu išžudysi to miesto gyventojus kalaviju, visiškai sunaikinsi miestą ir visa, kas jame, – net galvijus išžudysi kalaviju. 17 Sukrauk visą grobį miesto aikštėje ir sudegink ugnyje miestą ir visą jo grobį kaip pilnutinę deginamąją auką VIEŠPAČIUI, savo Dievui. Jis liks amžina griuvėsių krūva; niekad neturi būti atstatytas. 18 Teneprilimpa prie tavo rankos niekas, kas yra skirta sunaikinti, idant VIEŠPATS, nusigręžęs nuo degančio įniršio, tavęs pasigailėtų ir pasigailėjęs tave padaugintų, kaip prisiekė tavo protėviams, 19 su sąlyga, kad klausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, vykdydamas visus jo įsakymus, kuriuos aš tau duodu šiandien, darydamas tai, kas yra teisu VIEŠPATIES, tavo Dievo, akyse“.

  
Išnašos:
1Įst 13,2: ... sapnuotojas: netikras pranašas, kuris dėjosi gaunąs iš Dievo apreiškimų per sapnus (žr. Jer 23,25-31; Zch 10,2). Sapnai galėjo būti ir tikros pranašystės priemonė (žr. Sk 12,6; Jl 3,1), ir tikri apreiškimai (žr. Pr 20,3.6; 31,10.24; 37,5.9; Mt 1,20; 2,12-13.18; ir kt.).
2Įst 13,4: ... sapnuotojas: netikras pranašas, kuris dėjosi gaunąs iš Dievo apreiškimų per sapnus (žr. Jer 23,25-31; Zch 10,2). Sapnai galėjo būti ir tikros pranašystės priemonė (žr. Sk 12,6; Jl 3,1), ir tikri apreiškimai (žr. Pr 20,3.6; 31,10.24; 37,5.9; Mt 1,20; 2,12-13.18; ir kt.).
3Įst 13,6: ... sapnuotojas: netikras pranašas, kuris dėjosi gaunąs iš Dievo apreiškimų per sapnus (žr. Jer 23,25-31; Zch 10,2). Sapnai galėjo būti ir tikros pranašystės priemonė (žr. Sk 12,6; Jl 3,1), ir tikri apreiškimai (žr. Pr 20,3.6; 31,10.24; 37,5.9; Mt 1,20; 2,12-13.18; ir kt.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 13