BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 11

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
Įst 11

Nuostabieji Viešpaties darbai

1 [i1]„Mylėk tad VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir laikykis įpareigojimo – jo įstatų, įsakų ir įsakymų visad. 2 Atsiminkite šiandien, kad ne jūsų vaikai, kurie nei patyrė, nei matė VIEŠPATIES, jūsų Dievo, pamokos, bet jūs patys turite pripažinti jo didybę, galingai pakeltą jo ranką, 3 jo ženklus ir darbus, padarytus Egipte faraonui, Egipto karaliui, ir visai jo žemei; 4 ką jis padarė egiptiečių kariuomenei – jų žirgams ir vežimams, kai jie vijosi iš paskos: VIEŠPATS užliejo juos Nendrių jūros vandenimis ir visiškai sunaikino; 5 ką jis padarė jums dykumoje, kol jūs atėjote į šią vietą; 6 ir ką jis padarė Datanui ir Abiramui, Reubeno sūnaus Eliabo sūnums, kai viso Izraelio akyse žemė atvėrė savo burną ir prarijo juos drauge su jų šeimomis, jų palapinėmis bei visa, kas gyva tarp jų, 7 – nes jūs savo akimis matėte visus šiuos nuostabius darbus.

8 Laikykitės tad visų įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu, kad būtumėte stiprūs, įeitumėte ir paveldėtumėte kraštą, kurį kylate paveldėti, 9 kad ilgai gyventumėte krašte, kurį VIEŠPATS prisiekė duoti jūsų protėviams ir jų palikuonims, krašte, tekančiame pienu ir medumi“.

Lietaus dovana

10 „Kraštas, kurį kylate paveldėti, nėra kaip Egipto žemė, iš kurios atėjote. Ten javai, kuriuos sėjai, turėjo būti palaistomi tavo paties triūsu tartum darže. 11 O kraštas, kurį kylate paveldėti, yra kalvų ir slėnių šalis, laistoma iš dangaus lietumi. 12 Tai šalis, kuria VIEŠPATS, tavo Dievas, pasirūpina, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, prižiūri visad – nuo metų pradžios lig metų galo.

13 Jei tad jūs tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, mylėdami VIEŠPATĮ, jūsų Dievą, ir tarnaudami jam visa širdimi ir visa siela, 14 tada jis duos lietaus tavo žemei savo laiku – ankstyvąjį ir vėlyvąjį lietų,[i2] jūs nuimsite savo derlių grūdų, vyno ir aliejaus; 15 jis duos žolės laukuose jūsų galvijams, ir jūs būsite pavalgę iki soties. 16 Bet saugokitės, kad jūsų širdis nesusiviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti, 17 nes tuomet VIEŠPATS įnirš ant jūsų ir uždarys dangaus skliautą, kad nebekristų lietus ir žemė nebeduotų derliaus. Tada jūs veikiai pražūsite puikiajame krašte, kurį VIEŠPATS jums duoda“.

Atlyginimas už ištikimybę

18 „Įsidėkite šiuos mano žodžius sau į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę sau ant kaktos. 19 Mokykite jų savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. 20 Užrašyk juos ant savo namų durų staktų ir ant savo vartų, 21 kad jūsų dienos ir dienos jūsų vaikų būtų padaugintos krašte, kurį VIEŠPATS prisiekė jūsų protėviams duoti, kolei dangaus skliautas yra virš žemės.

22 Jei tad jūs ištikimai laikysitės šio viso įsakymo, kurį jums duodu, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, eidami visais jo keliais ir jo laikydamiesi, 23 tuomet VIEŠPATS išvarys visas šias tautas prieš jus, ir paveldėsite didesnes ir galingesnes tautas už save. 24 Kiekviena vieta, į kurią įkelsite koją, jums priklausys; jūsų žemė drieksis nuo dykumos iki Libano ir nuo Upės – Eufrato upės – lig Vakarų jūros.[i3] 25 Niekas nepajėgs jums priešintis: jūsų baimę ir klaiką VIEŠPATS, jūsų Dievas, sukels visame krašte, į kurį jūs įkelsite koją, kaip jis pažadėjo“.

Palaiminimas ar prakeikimas

26 „Štai! Šiandien padedu prieš jus palaiminimą ir prakeikimą. 27 Palaiminimą, jei paklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu, 28 ir prakeikimą, jei nepaklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, bet trauksitės iš kelio, kurį šiandien jums duodu, eidami paskui kitus dievus, kurių nepažinojote.

29 Kai VIEŠPATS, tavo Dievas, bus tave įvedęs į kraštą, kurio tu įeini paveldėti, ištarsi palaiminimą[i4] ant Gerizimo kalno,[i5] o prakeikimą ant Ebalo kalno.[i6] 30 Kaip žinai, jie yra anapus Jordano, už vakarų kelio, esančio krašte kanaaniečių, gyvenančių Araboje, priešais Gilgalą, prie Morės ąžuolų.

31 Juk pereisite Jordaną, kad įeitumėte paveldėti krašto, kurį VIEŠPATS, jūsų Dievas, duoda jums, ir kai jį paveldėsite, ir kai jame gyvensite, 32 turite ištikimai laikytis visų įstatų ir įsakų, kuriuos išdėsčiau jums šiandien“.

  
Išnašos:
1Įst 11,1-11,26: Tik ištikimybė Sandorai su Viešpačiu laiduoja gyvenimą Kanaane – Pažado Žemėje.
2Įst 11,14: ... ankstyvąjį ir vėlyvąjį lietų: ankstyvasis lietus, arba jore, prasideda spalio ar lapkričio mėnesį ir tęsiasi protarpiais per visą žiemą; vėlyvasis lietus yra stiprūs lietaus būriai kovo ir balandžio mėnesiais. Palestinoje sėjama rudenį, o pjaunama pavasarį!
3Įst 11,24: ... Vakarų jūra ... : Viduržemio jūra.
4Įst 11,29: ... ištarsi palaiminimą ... prakeikimą: visos apeigos aprašomos 27-ajame ir 28-ajame skyriuje.
5Įst 11,29: Gerizim{as} ir Ebal{as} – gretimi kalnai Samarijoje su giliu, juos skiriančiu slėniu. Jų viršūnės sudaro puikią progą pasižvalgyti po visą Kanaaną.
6Įst 11,29: Gerizim{as} ir Ebal{as} – gretimi kalnai Samarijoje su giliu, juos skiriančiu slėniu. Jų viršūnės sudaro puikią progą pasižvalgyti po visą Kanaaną.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 11