BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 12

 Išminties knyga
  
Išm 12

1 Juk tavo nemari dvasia yra visur!

2 Užtat tu pataisai nusižengiančius pamažėle,

įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda,

kad jie paliktų savo nedorumą

ir dėtų viltį į tave, VIEŠPATIE!

Ir kanaaniečiams Dievas buvo gailestingas

3 [i1]Ir senųjų savo šventojo krašto gyventojų

4 tu nekentei dėl jų bjaurių nusikaltimų,

dėl jų kerėjimų ir palaidų apeigų,

5 dėl negailestingo kūdikių žudymo

ir dėl aukos puotų

vaišinantis žmogaus kūnu ir krauju.

Tuos pagonių apeigų dalyvius,

6 tuos tėvus, žudančius bejėgius kūdikius,

tu norėjai sunaikinti mūsų protėvių rankomis,

7 idant tas kraštas, iš visų kraštų tau brangiausias,

priimtų garbingą Dievo vaikų nausėdiją.

8 Bet netgi ir jų tu pasigailėjai,

nes jie buvo tik žmonės,

ir siuntei širšes, kaip savo kariuomenės šauklius,

kad juos pamažėle išnaikintų.

9 Ne dėl to, kad nebūtum galėjęs atiduoti nedorėlių

į teisiųjų rankas mūšyje

ar sunaikinti jų iš karto užsiundęs žvėris,

ar savo lemtingu žodžiu.

10 Bet, teisdamas juos pamažėle,

tu davei jiems progą daryti atgailą,

nors žinojai, kad jų giminė yra nedora,

jųjų piktumas jiems įgimtas

ir jų nusiteikimas niekad nepasikeis,

11 nes nuo pat pradžios jie buvo prakeikta giminė.

Kodėl Dievas gailestingai elgiasi

Ne ko nors bijodamas

tu palikai juos nebaustus už jų nuodėmes.12 [i2]Juk kas gali tau sakyti: „Ką padarei?“

Argi gali kas priešintis tavo nuosprendžiui?

Kas gali kaltinti tave už sunaikinimą tautų,

kurias tu pats sukūrei?

Argi gali kas stoti prieš tave

kaip nedorų žmonių gynėjas?

13 Juk, be tavęs, nėra kito Dievo,

kuris viskuo rūpintųsi

ir kuriam turėtumei įrodyti,

kad tu nesi neteisingai pasmerkęs;

14 nėra nei karaliaus, nei valdovo,

kuris tau prieštarautų dėl tavo nubaustųjų.

15 Tu esi teisus ir visa valdai teisingai,

laikydamas svetima savo galybei

pasmerkti bausmės neužsitraukusį žmogų.

16 Juk tavo jėga yra teisumo šaltinis, –

visa valdydamas, tu gali visų ir pasigailėti.

17 [i3]Juk tu parodai savo jėgą,

kai netikima tavo visagalybe,

ir baudi įžūlumą tų, kurie ją pažįsta.

18 Nors esi visavalės jėgos, teisi atlaidžiai

ir didžiu atlaidumu mus valdai,

nes, kai panori, jėga tau tarnauja.

Dievo pamokos savo tautai

19 [i4]Tokiais darbais tu pamokei savo tautą,

kad teisus žmogus turi mylėti žmones,

ir savo vaikams davei gerą viltį,

nes suteiki vietos atgailai už nuodėmes.

20 Juk jeigu savo vaikų priešus, vertus mirties,

baudei taip atžvalgiai ir atlaidžiai,

suteikdamas jiems laiko ir vietos,

kad paliktų savo nedorumą,

21 kaip reikliai tu teisei savo vaikus,

kurių protėviams prisiekei sandoras,

kupinas gerų pažadų!

22 Mus tad tu pataisai,

o mūsų priešus nuplaki dešimt tūkstančių kartų smarkiau,

kad mes, kai teisiame, pamąstytume apie tavo gerumą

ir, kai esame teisiami, tikėtumės gailestingumo.

Laipsniškas egiptiečių nubaudimas

23 Užtat ir tuos, gyvenusius nedorą kvailą gyvenimą,

kankinai jų pačių bjauriomis klaikybėmis.

24 Juk jie nuėjo toli klaidos takais,

laikydami dievais tai, ką net gyvuliai

niekina ir kuo šlykštisi, –

jie apsigaudinėjo kaip neprotingi kūdikiai.

25 Užtat tarsi neprotaujantiems vaikams

tu siuntei jiems savo nuosprendį kaip patyčias.

26 Bet tie, kurie nenorėjo paisyti įspėjimo,

gauto per tokią pašaipią bausmę,

greitai turėjo patirti Dievo vertą pasmerkimą.

27 Juk per tas gyvuliškas dievybes,

kuriomis jie buvo nusivylę dėl savo pačių kančios,

ir nubausti tų pačių kūrinių,

kuriuos dievais laikė,

jie pamatė ir pažino tikrąjį Dievą,

suvokdami jį, kurį anksčiau buvo paneigę.

Taip ant jų nužengė griežtas pasmerkimas.[i5]

  
Išnašos:
1Išm 12,3-12,11: Net kanaaniečiams Dievas buvo atlaidus. Nepaisant jų nedoro elgesio, Dievas teisė juos – pamažėle (žr. 8-ąją eilutę; Iš 23,29-30), duodamas jiems progos daryti atgailą (žr. 10-ąją eilutę; Ezd 9,11; Žyd 12,17).
2Išm 12,12-12,18: Visagaliam Dievui malonu daryti gera. Dievas – visavalis, visagalis – niekam nesiteisina, nė vieno nepasmerkia neteisingai, teisia švelniai ir atlaidžiai. Jis rūpinasi visais žmonėmis (žr. 13-ąją eilutę) ir valdo visa (žr. 15-ąją eilutę).
3Išm 12,17: Dievo pykčio jėga paliečia tuos, kurie jį pažįsta ir, nepaisant to, nepaklūsta jo visavalei galybei. Žr. Išm 1,2; 15,2; taip pat ir Išm 12,27; 18,13.
4Išm 12,19-12,22: Dievo gailestingumas yra pavyzdys Dievo tautai. Izraelis gali pamanyti, kad Dievas juos reikliai teisė, bet Izraelio priešus jis labiau plaka. Dievas pataiso savo tautą jos labui.
5Išm 12,27: ... griežtas pasmerkimas: egiptiečių pirmagimių sūnų mirtis ir žūtis prie Raudonosios jūros.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 12