BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 11

 Išminties knyga
  
Išm 11

1 Išmintis davė sėkmę jų žygiams šventojo pranašo ranka.

C. YPATINGA DIEVO APVAIZDA IŠĖJIMO METU

2 Jie keliavo per negyvenamą dykumą

ir statėsi savo palapines nuošaliose vietose;

3 jie atsilaikė prieš užpuolikus

ir atsigynė nuo priešų.

4 Kai ištrokšdavo, jie šaukdavosi tavęs,

ir buvo jiems duota vandens iš aukštos uolos,

iš kieto akmens jų troškuliui numalšinti.

5 [i1]Tai, kas buvo įrankiu jų priešams bausti,

tapo jiems palaima ištikus sunkumams.

Vandens stebuklas

6 [i2]Vieton sudrumsto ir krauju išniekinto,

amžinai tekančio vandens šaltinio,

7 kaip įspėjimą dėl įstato žudyti kūdikius,

tu[i3] davei izraeliečiams netikėtai apsčiai vandens,

8 parodydamas troškuliu, kurį jie tuomet buvo patyrę,

kaip griežtai tu baudei jų priešus.

9 Juk tiktai būdami išbandyti,

nors tik nuplakei juos gailestingumu,

jie suprato, kaip kentėjo nedorėliai baudžiami pykčiu.

10 Juk tu bandei savuosius įspėdamas,

kaip daro tėvas,

o nedorėlius dorojai pasmerkdamas,

kaip daro reiklus karalius.

11 Namie ar toli nuo namų

egiptiečiai buvo panašiai nualinti,

12 nes juos persmelkė dviguba širdgėla

ir apėmė vaitojimas atsiminus, kas buvo įvykę.

13 Juk sužinoję, kad per jų nubaudimą

izraeliečiai buvo gavę naudos,

jie suprato, jog tai buvo VIEŠPATIES darbas.

14 Juk, nors ir tyčiojosi jie atmesdami tą,

anksčiau išmestą ir įstumtą į pavojų,

galų gale juo stebėjosi,

nes jie troško kitaip negu teisieji.

Su Egiptu Dievas elgiasi gailestingai

15 Atmokėdamas už jų kvaišą ir nedorą mąstymą,

skatinusį juos garbinti nebylius žalčius ir beverčius žvėris,

tu siuntei spiečius nebylių[i4] gyvūnų jiems nubausti,

16 kad sužinotų, jog tuo pačiu

žmogus baudžiamas, kuo nusideda.

17 Juk tavo visagalė ranka,

sukūrusi pasaulį iš padrikos medžiagos,

lengvai galėjo pasiųsti prieš juos

būrius meškų ar drąsių liūtų,

18 ar naujai sukurtų, įtūžusių nežinomų žvėrių,

ar tokių, kurie prunkščia ugnimi,

ar tokių, kurių akys baisias kibirkštis svaido.

19 Ne tik jų daroma žala galėtų sunaikinti,

bet ir vien klaiką keliantis jų pasirodymas

galėtų užmušti kiekvieną.

20 Tačiau net be viso to,

teisingumo vejami ir tavo galybės blaškomi,

jie vienu atsikvėpimu galėjo būt išguldyti.

Betgi tu sutvarkei visa,

žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorio.

21 Juk tu visad gali parodyti savo didžią jėgą,

ir kas galėtų priešintis tavo rankos galybei?

22 Juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkelė,

nusverianti svarstykles,

ir kaip ryto rasos lašas,

nukrintantis ant žemės.

23 Bet tu esi gailestingas visiems,

nes tu visa gali;

tu nepaisai žmonių nuodėmių,

kad jie galėtų atgailauti.

24 Juk tu myli visa, kas yra,

ir nesišlykšti niekuo, ką esi padaręs,

nes nebūtumei padaręs,

jeigu būtum nekentęs.

25 Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti,

jeigu tu nenorėtumei?

Ar būti išlaikytas,

jeigu nebūtų buvęs tavo pašauktas?

26 Tu pasigaili visų,

nes jie yra tavo, VIEŠPATIE, –

tavo, kuris myli visa, kas gyva.

  
Išnašos:
1Išm 11,5: Visų sugretinimų pagrindinis dėsnis: kas buvo tarnavę Egiptui nubausti, tapo palaima Izraeliui.
2Išm 11,6-11,17: Vietoj Nilo rykštės Izraelis gavo vandens iš uolos (žr. 4-ąją ir 7-ąją eilutę; Iš 17,1-7; Sk 20,8-11).
3Išm 11,7: ... tu: kreipinys į Viešpatį. Taip bus kreipiamasi į Dievą iki pat knygos galo – Išm 19,22.
4Išm 11,15: ... nebylių: neprotingų gyvūnų. Žr. Iš 8 ir 10 skyrių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 11