BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Išminties knygaSkyrius: 10

 Išminties knyga
  
Išm 10

Išganinga išminties jėga istorijoje

0 [i1]Nuo Adomo iki Mozės

1 [i2]Išmintis globojo pirmąjį padarytą pasaulio tėvą,

kai jis buvo sukurtas vienui vienas.

Jinai pakėlė jį iš jo paties nupuolimo

2 ir davė jam galią visa valdyti.

3 Bet neteisus žmogus, atsitolinęs nuo jos per savo pyktį,

žuvo dėl to, kad įniršęs užmušė brolį.

4 [i3]Kai dėl jo žemė buvo aptvindyta,

išmintis vėl atėjo gelbėti jos,

plukdydama teisųjį žmogų mediniu laivu.

5 [i4]Tautas užvaldžius visuotiniam nedorumui,

išmintis atpažino teisųjį žmogų,

išlaikė jį be dėmės Dievui, stiprino

net ir tada, kai buvo gaila savo vaiko.

6 [i5]Nedorėliams žūvant,

išmintis gelbėjo teisųjį žmogų,

jis išbėgo nuo ugnies,

nužengusios ant Penkių miestų.[i6]

7 Dar tebėra jų nedorumo liudijimas:

nuolat rūkstantys tyrai,

augalai, vedantys vaisius, kurie nenunoksta,

ir druskos stulpas,

stovintis kaip paminklas smalsiai sielai.[i7]

8 Juk, apsilenkdami su išmintimi,

jie ne tik sau pakenkė, nepažindami, kas gera,

bet ir paliko pasauliui savo kvailystės įspėjimą,

kad jų kaltės neliktų nepastebėtos.

9 [i8]Išmintis išgelbėjo savo tarnus iš jų vargų.

10 Teisiajam žmogui bėgant nuo savo brolio pykčio,

jinai vedė jį tiesiais takais,

parodė jam Dievo karalystę

ir mokė jį šventų dalykų.

Jinai praturtino jį sėkmingu jo triūsu

ir gausino jo pastangų vaisius.

11 Jinai gynė jį nuo engėjų gobšumo

ir padarė jįjį turtingą.

12 Jinai uoliai saugojo jį nuo priešų

ir gynė nuo pasalų;

jo sunkiose grumtynėse ji davė jam pergalę,

kad žinotų, jog pagarbi Dievo baimė[i9]

galingesnė už visa kita.

13 [i10]Kai teisusis žmogus buvo parduotas,

išmintis jo nepaliko,

bet nuo nuodėmės jįjį išgelbėjo.

14 Su juo nužengė ji į kalėjimą

ir nepaliko jo grandinėm sukaustyto,

bet suteikė jam karalystės skeptrą

ir galią valdyti savo engėjus.

Įrodžiusi, kad jo kaltintojai yra melagiai,

ji suteikė jam amžiną garbę.

Išėjimas iš Egipto

15 [i11]Šventą tautą ir taurią giminę

išmintis išlaisvino iš žemės engėjų.

16 Ji įėjo į VIEŠPATIES tarno sielą ir pasipriešino

siaubingiems karaliams ženklais ir stebuklais.

17 Ji atlygino šventųjų žmonių darbus,

vedė juos nuostabiu keliu,

buvo jiems paunksnė dieną

ir žvaigždžių šviesa naktį.

18 Ji pervedė juos per Raudonąją jūrą,

vesdama per gilius vandenis,

19 o jų priešus paskandino,

vėl išspjaudama juos iš gelmių dugno.[i12]

20 Užtat dorieji apiplėšė nedorėlius;

jie giedojo giesmes, VIEŠPATIE, tavo vardui šventajam

ir šlovino sutartinai tavo ginančią ranką.

21 Juk išmintis atvėrė nebylių burnas

ir leido mažylių liežuviams aiškiai kalbėti.

  
Išnašos:
1Išm 10,0-10,21: Šis skyrius paruošia skaitytoją tolesnei knygos daliai – žr. Išm 11,2-19,22 – apie Izraelio istoriją Išėjimo iš Egipto žemės metu užuominomis apie išminties santykius su tikėjimo protėviais. Žr. Sir 44-50; Išm 18,9.
2Išm 10,1-10,3: Išmintis ir Adomas bei Kainas. Žr. Pr 1,26-5,5; 4,1-5.
3Išm 10,4: Išmintis ir Nojus. Žr. Pr 5,28-9,29.
4Išm 10,5: Išmintis ir Abraomas. Žr. Pr 11,25-15,10. Abraomas susiejamas su tautomis Pr 11,1-9 skaitinyje.
5Išm 10,6-10,8: Išmintis ir Lotas. Žr. Pr 19,23-26.
6Išm 10,6: ... Penkių miestų: sąjunga, įskaitant Sodomą ir Gomorą, pietiniame Negyvosios jūros gale.
7Išm 10,7: ... smalsiai sielai: Loto žmonai. Žr. Pr 19,26.
8Išm 10,9-10,12: Išmintis ir Jokūbas. Žr. Pr 25,19-49,33, o ypač 28-ąjį skyrių.
9Išm 10,12: ... pagarbi Dievo baimė: graikiškai eusebeia, t. y. religija, arba atsidavimas Dievui.
10Išm 10,13-10,14: Išmintis ir Juozapas. Žr. Pr 39; 41,39-47.
11Išm 10,15-11,4: Per Mozę, šventąjį pranašą (žr. Išm 11,1), išmintis išvedė Izraelį iš Egipto. Žr. Iš 1,1-15,21.
12Išm 10,19: ... išspjaudama juos iš gelmių dugno ...: jų kūnus ant jūros kranto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Išminties knygaSkyrius: 10